Pripojte sa na bezplatné webináre

15.04.2021
Vzdelávanie a výchova

Nové témy bezplatých webinárov pre všetkých, ktorí si chcú zjednodušiť učenie aj učenie sa. Tipy, návody, ukážky, odporúčania aj nové informácie – a to všetko striktne prepojené so školskou praxou. Také sú RAABE webináre, ktoré prináša odborné vydavateľstvo učiteľom vyše roka.   

 

Čítajte viac o RAABE bezplatných webinároch a prihláste sa.

Záznamy zo všetkých predchádzajúcich webinárov nájdete zorané pekne podľa vyučovacích predmetov aj ročníku tu: https://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare

 

AKO ROZHODUJE RIADITEĽ ŠKOLY?

O tom, ako vydávať rozhodnutia v elektronickej podobe; čo si potrebuje pripraviť škola a riaditeľ a ako konkrétne pri vydávaní postupovať – od zápisu dieťaťa až po moment vyznačenia právoplatnosti

Dátum: 19. apríl 2021  (pondelok) o 17:00 hod.

Lektorka: Ing. Erika Kusyová,  konzultantka a školiteľka

Obsah webinára:

Riaditeľ školy je podľa zákona o e-governmente orgánom verejnej moci, a teda povinný vydávať rozhodnutia elektronicky (napríklad o prijatí dieťaťa, komisionálnych skúškach a iné). Webinár je z praktického hľadiska zameraný na vydávanie rozhodnutí v elektronickej podobe; čo si potrebuje pripraviť škola a riaditeľ a ako konkrétne pri vydávaní postupovať – od zápisu dieťaťa až po moment vyznačenia právoplatnosti. Zákonná povinnosť dnes v praxi naráža na viaceré komplikácie, otvára sa predovšetkým otázka pripravenosti škôl, pokiaľ ide o existujúce informačné systémy a výhľady do budúcnosti.

 • Súvisiaca legislatíva.
 • Elektronické schránky školy a rodičov – povinnosti a rozdiely.
 • Certifikáty na podpisovanie v elektronickom svete.
  • aké certifikáty sú pre školu a riaditeľa potrebné, ako ich získať 
 • Vytváranie rozhodnutí, podpisovanie v elektronickej schránke.
  • vytvorenie elektronického úradného dokumentu
  • podpisovanie certifikátom
  • odosielanie rodičom
  • vytváranie listinného rovnopisu pre účastníkov konania, ktorí nemajú elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie
 • Vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí.
 • Ukladanie elektronického dokumentu na ďalšie použitie na právne úkony.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre riaditeľov materských, základných stredných a spojených škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

OPAKOVANÝ: AKO UČIŤ MALIČKÝCH? HROU!

Aby deti cielené učebné činnosti prežívali ako hry a na otázky: „Čo ste dnes robili?“ odpovedali: „Hrali sme sa!“

Dátum: 20. apríl 2021 (utorok) o 17:00

Lektorka: doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD., Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Obsah webinára:

 • Predstavíme vám znaky hry v porovnaní s činnosťami, ktoré nemajú hravý charakter.
 • Základné informácie rozšírime o rozdelenie hier podľa druhov a oblastí učenia sa detí.
 • Zručnosti prepojíme na vytváranie podnetného hrového prostredia v stabilných a situačných kútikoch alebo centrách a na vybavenie bezpečnými, dostupnými a rozvíjajúcimi hračkami aj podľa tém a obsahov učenia.
 • Odprezentujeme tiež možnosti plánovania hravého učenia, pedagogického usmerňovania hier a správania sa pedagógov počas hrania sa s deťmi.
 • Súčasťou prezentácie budú aj príklady hrových záujmov 2-ročných detí.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre učiteľky/učitelia z materských škôl, pre opatrovateľky/opatrovatelia zo zariadení pre deti do 3 rokov veku dieťaťa, pre odborníkov zo zariadení včasnej intervencie, pre odborníkov zo zariadení výchovného poradenstva a prevencie.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE NA PRVOM STUPNI ZŠ

Práca s papierom a kartónom ako ukážka významu pracovného vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese

Dátum: 21. apríl 2021 (streda) o 17:00

Lektorka: PaedDr. Zuzana Ferková, ZŠ Most pri Bratislave

Obsah webinára:

 • Poukážeme na význam a miesto pracovného vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Povieme si, čo by mali žiaci zvládnuť v jednotlivých ročníkoch, aké medzipredmetové vzťahy môžeme uplatňovať a aké kompetencie môžeme rozvíjať.
 • Ukážeme si metódy a formy práce preferované pri výučbe pracovného vyučovania, pričom zdôrazníme bezpečnosť pri práci.
 • Predstavíme si pracovné zošity pre 3. a 4. ročník ZŠ so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR.
 • Na ukážke demonštrujeme použitie pracovných zošitov.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre učiteľov pre primárne vzdelávanie na základných školách.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

AKO ZDOLAŤ ANGLIČTINU DOMA A VO VOĽNOM ČASE?

Námety a tipy na učenie, aby ste skoncovali s večným začiatočníkom v anglickom jazyku

Dátum: 22. apríl 2021 (štvrtok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka na Súkromnej spojenej škole Cembridge International School v Bratislave

Obsah webinára:

 • Ukážeme vám rôzne aktivity na učenie (sa) cudzieho jazyka, ktoré môžete robiť samostatne alebo spoločne v skupine.
 • Prinesieme návody, ako sa učiť slovíčka a frázy zábavne a hravo!
 • Predstavíme si dostupné materiály na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných zručností v angličtine.
 • Popíšeme vám rôzne aktivity a činnosti zamerané na rozvoj slovnej zásoby, fráz a vedomostí z gramatiky.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o učenie a učenie sa angličtiny.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

OPAKOVANÝ: POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

O tom, čo všetko prinesie zavedenie povinného vzdelávania detí od 5 rokov do praxe materských škôl

Dátum: 26. apríl 2021 (pondelok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Michaela Vargová, PhD., predsedníčka OZ Rada pre rozvoj materských škôl a zároveň  riaditeľka materskej školy

Obsah webinára:

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie.  Jeho implementácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pomoc a metodickú podporu najmä pre riaditeľky materských škôl a  základných škôl.

 Webinár sa zameriava na to:

 • čo v praxi znamená povinné predprimárne vzdelávanie,
 • pre aký vek detí je určené,
 • čo znamená pre zákonných zástupcov, učiteľky, riaditeľky i zriaďovateľov.

Webinár je zameraný na vysvetlenie všetkých povinností aktérov, týkajúcich sa novej úlohy nielen materskej školy. Uľahčí nielen riaditeľkám materských škôl, orientáciu v zákonných predpisoch, týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre riaditeľky materských škôl, základných škôl, učitelia materských škôl, rodičov, zriaďovateľov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

KVALITA VÝROBY JEDÁL V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI s dôrazom na  DIÉTNE STRAVOVANIE OD 1. 9. 2021

Kvalita výroby jedál v školskej jedálni – ukazovateľ úrovne poskytovania školského stravovania s možnosťou rozšírenia portfólia o diétny systém pre deti a žiakov v školách, ako jeden z možných princípov voľby rodiča pri rozhodovaní o výbere školy.

Dátum: 27. apríl 2021 (utorok) o 17,00 hod.

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

 • Aplikácia materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie.
 • Využitie metodiky všeobecných a špecifických princípov v nadväznosti na zásady pre skladbu jedálnych lístkov.
 • Normovanie a možná zámena surovín.
 • Technologické postupy a eliminácia dochucovania jedál pridaným cukrom a soľou.
 • Potravinový semafor a aký má vplyv na výrobu jedál v školskom stravovaní.
 • Podmienky poskytovania diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania s určením minimálneho počtu stravníkov.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre zriaďovateľov, riaditeľov/vedúcich zariadení školského stravovania, riaditeľov škôl a samospráve ako zriaďovateľovi zariadenia školského stravovania.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

TRÉNUJEME MATEMATIKU NA DRUHOM STUPNI ZŠ

Ako využiť Vedomat – digitálnu zbierku z matematiky na druhom stupni ZŠ na opakovanie učiva, zadávanie domácich úloh, a hlavne zlepšovanie výsledkov práce žiakov v matematike

Dátum: 28. apríl 2021 (streda) o 17:00

Lektor: PaedDr. Monika Reiterová, PhD., ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava

Obsah webinára:

 • Oboznámime sa s online platformou Vedomat - zbierkou úloh, cvičení a príkladov z predmetu MATEMATIKA pre žiakov na 2. stupni základnej školy.
 • Povieme si, aké výhody môže priniesť Vedomat žiakovi.
 • Ukážeme si, aké výhody môže priniesť Vedomat učiteľovi a ako si vďaka nemu zjednodušíte prípravu na hodiny, opakovanie aj zadávanie domácich úloh.
 • Predstavíme vám funkcionality platformy.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre učiteľov matematiky na 2. stupni ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií s osemročným štúdiom.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

VIETE, AKO PODPORIŤ SVOJ ODBORNÝ TÍM?

Špecifiká pôsobenia a riadenia školského podporného tímu, poskytovania odbornej starostlivosti a vykonávania odbornej činnosti v školách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v rámci rozvoja inkluzívnej kultúry

Dátum: 29. apríl 2021 (štvrtok) o 17:00

Lektor: PhDr.  Marek Havrila, PhD.,OÚ Prešov – odbor školstva, oddelenie odborných a metodických činnosti

Obsah webinára:

 • Predstavíme základné legislatívne východiská pracovnej činnosti funkčného OPT v školách a školských zariadeniach.
 • Načrtneme si pripravovanú legislatívnu zmenu školského zákona, ktorá sa vzťahuje na činnosť školských podporných tímov a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.
 • Predstavíme pracovnú činnosť jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a kariérových pozícií v rámci výkonu špecializovaných činností.
 • Pozornosť upriamime aj na profesijný rozvoj členov OPT, ktorí tvoria jednotlivé zložky systému poradenstva a prevencie, ich pracovné podmienky a predpisy, ktoré sa na nich vzťahujú.
 • Upozorníme vás na hlavné úlohy, kompetencie a zásady práce i vzájomnej spolupráce jednotlivých členov OPT v prostredí škôl a školských poradenských zariadení.
 • Nezabudneme ani na viaceré odporúčania a príklady dobrej praxe.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre školských špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, školských logopédov, kariérových poradcov, výchovných poradcov, koordinátorov prevencie.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

Záznamy z už zrealizovaných webinárov si môžete pozrieť TU. 

Zdroj: Raabe Slovensko 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte