Nové témy na webinárov na koniec júna

18.06.2020
Vzdelávanie a výchova

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravili pre učiteľov ďalšie bezplatné webináre. V posledný júnový týždeň sa uskutočnia štyri. Jeden z nich aj pre špeciálnych pedagógov.

Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke https://www.raabe.sk/vzdelavanie-pedagogov-webinare

V dňoch 23. – 26. júna 2020 sa uskutočnia tieto štyri bezplatné webináre pre učiteľov:

Webinár RAABE číslo 24: Škôlkar skúma, vyrába, spoznáva...

Námety na rozvíjanie prírodovednej a technickej gramotnosti, poznávania spoločenského prostredia ale aj časových vzťahov

Dátum: 23. jún 2020 (utorok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava

Obsah webinára:

 • Ponúkneme vám ponuku konkrétnych návrhov aktivít, ako pracovať s obsahom vzdelávacej oblasti Človek a príroda, Človek a svet práce a Človek a spoločnosť v základnej línii požiadaviek na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách.
 • Ukážeme si, ako rozvíjať technickú gramotnosť 5- až 6-ročných detí, ako využívať ich prirodzenú zvedavosť, skúmanie a bádanie, pozorovanie a zážitkové učenie.
 • Predstavíme učebné pomôcky, ktoré pomáhajú rozvíjať elementárne poznatky detí o prírode a procesy aktívneho poznávania prostredia prostredníctvom rozvoja pozorovacích a skúmateľských aktivít detí.
 • Prinesieme námety, ako implementovať zážitkové učenie do procesu edukácie 5- až 6-ročných detí.

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

poznať metódy a formy podporujúce aktívne (zážitkové, skúsenostné) učenie sa

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia v MŠ, rodičia detí predškolského veku

 

Webinár EXPOL číslo 5: Šlabikár, pomôž mi pri nácviku čítania!

Ako zabezpečiť, aby aj žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia zažili radosť z čítania?

Dátum: 24. jún 2020 (streda) o 17:00

Lektorka: Mgr. Silvia Škultétyová, hlavná autorka učebníc a metodických príručiek pre špeciálne školy

Obsah webinára:

 • Predstavíme edukačný proces nácviku čítania podľa Šlabikára pre 1. – 6. ročník špeciálnych základných škôl (variant B).
 • Ponúkneme návody, ako pracovať so šlabikármi.
 • Priblížime metodické postupy pri nácviku čítania u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia.
 • Povieme si čo-to o uplatňovaní špeciálnopedagogických metód (ktoré, v ktorej fáze použiť).
 • Prinesieme ukážky a použitie motorických znakov pri nácviku čítania.

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

* realizovať vyučovanie

* poznať vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka

* navrhnúť k cieľom a obsahu učiva učebné činnosti

* vybrať a využívať metódy a formy vzhľadom na výchovno-vzdelávacie ciele a individuálne potreby žiakov

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia špeciálnych základných škôl, špeciálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia, učitelia základných škôl

 

OPAKOVANÝ / Webinár RAABE číslo 25: Aby deti nielen čítali, ale aj porozumeli

Ako rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov na prvom stupni ZŠ, špeciálne u malých prváčikov.

Dátum: 25. jún 2020 (štvrtok) o 17:00

Lektor: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka v Súkromnej spojenej škole Cambridge International School 

Obsah webinára:

 • Tipy, ako precvičovať predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť v prvom ročníku ZŠ.
 • Nápady, ako obohatiť rôzne vyučovacie predmety pomocou čítania zábavných a moderných textov a ako viesť žiakov k uvažovaniu o prečítaných textoch.
 • Ukážky textov, ktoré sú pre žiakov 1. ročníka zaujímavé a motivujú ich k čítaniu.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia na 1. stupni ZŠ, špeciálni pedagógovia, rodičia

 

Webinár RAABE číslo 26: Nástrahy skončenia pracovného pomeru v škole a obci

O organizačných zmenách, porušovaní pracovnej disciplíny a neuspokojivom plnení pracovných úloh.

Dátum: 26. jún 2020 (piatok) o 9:00

Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.; advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach 

Obsah webinára:

 • Na základe príkladov zo súdnej praxe vás budeme informovať o najčastejších chybách, ktorých sa zamestnávatelia pri skončení pracovného pomeru dopúšťajú:
  •  Výpovedné dôvody
  • Okamžité skončenie pracovného pomeru
  • Kedy odstupné áno, kedy nie? Odchodné
  • Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru 
  • Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
  • Plynutie prekluzívnych lehôt a premlčanie
  • Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch

Pre koho webinár odporúčame:

riaditelia škôl, zriaďovatelia škôl a školských zariadení, pedagógovia

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte