Vo finančnej gramotnosti stále zaostávame

09.05.2020
Vzdelávanie a výchova

A to aj napriek tomu, že školy na Slovensku majú povinnosť zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP, keď v pedagogických a organizačných pokynoch sa odporúča zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti. Chýbajú azda na trhu takéto pomôcky? Vôbec nie! A teraz ich môžu školy získať navyše s 50 % zľavou!

 

Slovenská republika sa zapojila aj do tretieho cyklu testovania finančnej gramotnosti v rámci medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018. Finančná gramotnosť je doplnkovou doménou štúdie PISA, Slovensko sa dobrovoľne zapojilo do každého z doteraz realizovaných meraní finančnej gramotnosti (v rokoch 2012, 2015, 2018).

Do testovania finančnej gramotnosti sa v poslednom cykle PISA 2018 zapojilo celkom 20 krajín, vrátane Slovenskej republiky, z toho 13 krajín OECD (Austrália, Kanada, Čile, Estónsko, Fínsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika, Španielsko a Spojené štáty americké) a 7 partnerských krajín (Brazília, Bulharsko, Gruzínsko, Indonézia, Peru, Ruská federácia a Srbsko). Úlohy z oblasti finančnej gramotnosti riešilo na celom svete v roku 2018 približne 117 000 žiakov.

Slovenská republika otestovala finančnú gramotnosť 15-ročných žiakov na vybranej vzorke 3 400 žiakov všetkých typov škôl zapojených do štúdie PISA 2018. Testovanie finančnej gramotnosti PISA  sa uskutočnilo v dňoch 16. - 27. apríla 2018 na vzorke 357 slovenských škôl.

Cieľom tejto časti štúdie PISA 2018 bolo zhodnotiť úroveň vedomostí a zručností 15-ročných žiakov v oblasti financií, ktoré sú pre nich nevyhnutné k tomu, aby mohli robiť svoje finančné plány a rozhodnutia. Rovnako ako v ostatných sledovaných oblastiach (matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť) aj v tejto oblasti sa štúdia PISA zamerala na posúdenie schopností žiakov preukázať a aplikovať ich vedomosti a zručnosti v praxi. Nemenej dôležitým cieľom tohto testovania je aj samotné medzinárodné porovnanie získaných výsledkov, ktoré môže krajinám priniesť odpovede na mnohé otázky týkajúce sa pohľadu mladých ľudí na finančnú oblasť ako aj jej postavenie v ich živote.

Aké výsledky dosiahli slovenskí žiaci vo finančnej gramotnosti?

Slovenská republika dosiahla vo finančnej gramotnosti v štúdii PISA 2018 výkon na úrovni 481 bodov, pričom priemer krajín OECD bol 505 bodov. Priemerné skóre slovenských žiakov sa tak nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Porovnateľný výkon ako žiaci SR dosiahli žiaci z Talianska. V rámci krajín OECD dosiahlo signifikantne nižší výkon ako Slovensko iba Čile.

Z hľadiska trendov sme vo finančnej gramotnosti v PISA 2018 zaznamenali štatisticky významné zlepšenie výkonu slovenských žiakov (až o 36 bodov) oproti roku 2015. V porovnaní s rokom 2012, kedy bolo testovanie v oblasti finančnej gramotnosti realizované po prvýkrát, je skóre slovenských žiakov v roku 2018 o 11 bodov vyššie, čo však nepredstavuje signifikantný rozdiel. Znamená to, že výkon slovenských žiakov dosiahnutý v roku 2018 je na úrovni výkonu z roku 2012. Výkon slovenských dievčat a chlapcov bol v oblasti finančnej gramotnosti v PISA 2018 porovnateľný.

V treťom cykle štúdie sa do rizikovej skupiny zaradilo 21,2 % slovenských žiakov, pričom v priemere krajín OECD túto skupinu tvorí 14,7 % žiakov. Žiaci patriaci do rizikovej skupiny nie sú schopní v základných súvislostiach riešiť a aplikovať v praxi otázky a problémy týkajúce sa financií. Ak porovnávame percentuálne zastúpenie slovenských žiakov v rizikovej skupine s predchádzajúcimi cyklami štúdie PISA, vidíme, že v roku 2018 bol percentuálny podiel žiakov zaradených do rizikovej skupiny o 13,5 percentuálneho bodu nižší ako v roku 2015 (34,7 %), pričom tento rozdiel je štatisticky významný. Rozdiel oproti roku 2012 (22,8 %) je 1,6 percentuálneho bodu, čo nie je štatisticky významné. Znamená to, že percentuálny podiel žiakov, ktorí sa v roku 2018 zaradili svojim výkonom do rizikovej skupiny, je porovnateľný s rokom 2012. 

Na opačnej strane výkonového spektra môžeme voči cyklom 2015 a 2012 pozorovať v PISA 2018 porovnateľné percentuálne zastúpenie našich 15-ročných žiakov v tzv. top úrovni dosahujúce 7,2 % žiakov. Je žiaduce, aby výsledkom vzdelávania bol čo možno najvyšší podiel práve takýchto najúspešnejších žiakov. Percentuálny podiel žiakov v top skupine, teda najvyššej výkonovej skupine, je na Slovensku oproti priemeru krajín OECD (10,5 %) vo finančnej gramotnosti signifikantne nižší.

Aké faktory ovplyvňujú výsledky žiakov z finančnej gramotnosti?

Vplyv socio-ekonomického zázemia na výkon žiakov vo finančnej gramotnosti je v Slovenskej republike signifikantne vyšší ako v priemere krajín OECD. Na Slovensku dosiahli žiaci s vyšším socio-ekonomickým statusom o viac ako 100 bodov vyššie skóre vo finančnej gramotnosti oproti žiakom s nižším socio-ekonomickým statusom, čo je najvýraznejší rozdiel v rámci krajín OECD.

Štúdia PISA si všíma aj odpovede žiakov v dotazníku, ktoré sú vyhodnocované ako sprievodné faktory ovplyvňujúce výkon žiakov v teste. Žiaci, ktorí v dotazníku uviedli, že informácie o finančných záležitostiach (napr. míňanie, sporenie, investovanie) získavajú od svojich rodičov, dosiahli signifikantne vyššie skóre v teste z finančnej gramotnosti oproti žiakom, ktorí uviedli, že od rodičov tieto informácie nezískavajú. Podobne žiaci, ktorí získavajú informácie o finančných záležitostiach z internetu, dosiahli signifikantne vyššie skóre v teste v porovnaní so žiakmi, ktorí prezentovali opačný názor. Zaujímavé je aj zistenie, že žiaci, ktorí získavajú informácie o finančných záležitostiach od učiteľov, dosiahli (po započítaní vplyvu ESCS) rovnaký výkon ako tí žiaci, ktorí informácie o finančných otázkach od učiteľov nezískavajú. Slovenskí žiaci získavajú informácie o finančných záležitostiach prevažne od rodičov (92,6 % žiakov vybralo túto možnosť v dotazníku) a z internetu (uviedlo ju 78,8 % žiakov).

Na základe sledovania ďalších faktorov ovplyvňujúcich výkon žiakov v oblasti finančnej gramotnosti bolo zistené, že v krajinách OECD má bankové konto 54 % 15-ročných žiakov a 45 % žiakov vlastní platobnú alebo debetnú kartu. Ďalej v krajinách OECD si priemerne 73 % žiakov za posledných 12 mesiacov kúpilo niečo online a 39 % žiakov uskutočnilo platbu prostredníctvom mobilného telefónu. Podobne aj na Slovensku približne polovica 15-ročných žiakov uviedla, že má bankový účet, viac ako 75 % slovenských žiakov realizovalo za posledných 12 mesiacov nákup na internete, viac ako 40 % žiakov má platobnú kartu a rovnaký podiel žiakov za posledných 12 mesiacov uskutočnil platbu prostredníctvom mobilného telefónu.

Žiaci, ktorí v dotazníku uviedli, že majú platobnú kartu, za posledných 12 mesiacov nakupovali prostredníctvom internetu, či uskutočnili platbu mobilným telefónom, dosiahli signifikantne vyššie skóre v teste finančnej gramotnosti v porovnaní so žiakmi, ktorí skúsenosti s uvedenými finančnými službami nemajú. 

Ako definuje finančnú gramotnosť PISA?

Finančnú gramotnosť definuje PISA ako znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík; schopnosť, motivácia a sebadôvera jedinca využívať získané vedomosti s cieľom vykonávania efektívnych rozhodnutí v rôznych situáciách týkajúcich sa financií so zámerom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti, a tým im umožniť zapojenie do ekonomického života.

Ako môžeme pomôcť žiakom?

Ako potvrdili aj výsledky PISA, žiaci, ktorí majú skúsenosti s finančnými javmi, dosiahli lepšie výsledky. Cesta, ako žiakov pripraviť na budúce fungovanie vo finančnom svete, je preto jednoznačne prepojenosť s praxou.  S týmto zámerom vznikli v odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko pracovné zošity pre prvý aj druhý stupeň ZŠ s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách. Ide o komplexné pomôcky, ktoré žiakov naučíia finančnej gramotnosti, a škole pomôžu pri zapracovaní Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu. 

V pracovnom zošite pre 1. stupeň nájdu učitelia spracované témy ako: 

Hodnota práce
Poznávanie mincí a bankoviek
Sporenie
Nakupovanie
Historické platidlá
Finančný plán
Výmenný obchod
Slovensko pred príchodom eura
Príjmy
Výdavky
Rozpočet
Banka
Platobná karta
Cudzie meny
Falošné bankovky 

VIAC INFORMÁCIÍ O PRACOVNOM ZOŠITE NÁJDETE TU

 

Na pracovný zošit pre 1. stupeň nadväzuje pracovný zošit pre 5. – 9. ročník ZŠ.

V ňom sú spracované témy ako:

Hodnota peňazí
Mena a kurz
Európska únia a euro
Percentá
Životopis a motivačný list
Pracovná zmluva
Výplatná páska
Odvody
Osobný rozpočet
Rozpočet domácnosti
Chudoba
Pôžička
Exekúcia
Nákup cez internet
Ochrana spotrebiteľov
Reklamácia
Poistenie
Sociálna poisťovňa
Miestne dane
Štátna pokladnica
Štátny rozpočet
Korupcia
Finančné poradenstvo
Úver, pôžička, dlh
Finančné plánovanie
Podnikateľský plán
Firemný plán
Majetok
Finančné produkty
Výpis z účtu
Sporiaci účet
Termínovaný vklad
Úrok z vkladov
Bezpečnosť
Internetbanking

VIAC INFORMÁCIÍ O PRACOVNOM ZOŠITE NÁJDETE TU

Zdroj: Raabe Slovensko

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte