Nové školstvo víta zverejnenie téz k programu vzdelávania

18.10.2016
Vzdelávanie a výchova

Iniciátori kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku oceňujú krok ministerstva k vytvoreniu vízie o budúcnosti vzdelávania. Reagujú tak na to, že ministerstvo školstva v piatok 14. októbra zverejnilo návrh základných téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Tento krok vítajú z obsahového aj procesného hľadiska. Informoval o tom Peter Dráľ z občianskeho združenia Nové školstvo, ktoré stojí za kampaňou Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.

Obsah dokumentu ministerstva školstva podľa zástupcov kampane ukazuje, že pri úvahách o budúcnosti vzdelávania na Slovensku začína aj rezort školstva konečne uvažovať z perspektívy učiacich sa, a to detí aj dospelých. "Tézy národného programu prezentujú vzdelávanie ako celoživotné úsilie, na začiatku ktorého má byť pre všetky deti dostupný kvalitný základ a v prípade potreby im majú pomôcť opatrenia na vyrovnávanie šancí. Všestranný rozvoj jednotlivca sa v nich prepája s potrebami spoločnosti a neopomína sa ani formovanie hodnôt a postojov. Dôležité je i to, že dokument popri takzvanom formálnom vzdelávaní v školách vyzdvihuje zmysluplné učenie sa aj v iných, neformálnejších prostrediach," uvádza Dráľ. 
Združenie Nové školstvo vníma pozitívne aj zámer predstaviť najprv cieľový stav, ku ktorému by mali viesť konkrétne opatrenia. Diskusiu o vzdelávaní totiž môže posunúť na vyššiu úroveň. Zástupcovia kampane pritom hovoria, že až keď sa ľudia budú vedieť zhodnúť na cieľoch, bude aj diskusia o konkrétnych návrhoch zmysluplnejšia a konštruktívnejšia. "Už pri otvorení kampane sme hovorili, že nám nejde len o presadenie potrebných zmien vo vzdelávaní, ale aj o zmenu spôsobu, akým sa pripravujú, realizujú a vyhodnocujú. Snahu ministra školstva vtiahnuť verejnosť už do procesu prípravy národného programu vnímame ako správne a užitočné rozhodnutie. Sme naďalej presvedčení, že v demokratickej spoločnosti je slušnosťou a povinnosťou vládnej moci návrhy na zásadné zmeny včas zverejňovať a konzultovať ich s verejnosťou ešte pred prijatím konečných rozhodnutí," uviedol Dráľ s tým, že zverejnenie pracovného dokumentu na verejnú konzultáciu a zámer dopracovať ho až na základe spätnej väzby, dáva nádej, že kultúra tvorby vzdelávacej politiky sa u nás mení. 
Ministerstvo školstva zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania na svojej webovej stránke. Cieľom je predstaviť odbornej verejnosti základný rámec pripravovaných zmien v oblasti výchovy a vzdelávania, začať odbornú diskusiu a získať spätnú väzbu vo forme konkrétnych podnetov. Tím poradcov ministra školstva pritom ponúkol na odbornú diskusiu ciele, ktoré rámcujú novú podobu vzdelávania do budúcna. V prvej fáze predložil rezort na diskusiu návrh cieľov, ktoré by sa mali dosiahnuť v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže do 18 rokov v horizonte desiatich rokov. Tézy týkajúce sa vysokoškolského vzdelávania predstavia v ďalšej fáze. Návrhy opatrení na dosiahnutie predstavených cieľov rozpracujú až v ďalšom kroku na základe spätnej väzby z konzultačného procesu. Rezort predpokladá, že národný program predložia na rokovanie vlády a následne do NR SR v prvom štvrťroku budúceho roku. 

Ministerstvo v dokumente uvádza štyri cieľové oblasti. Prvou oblasťou je "Kvalitná výchova a vzdelávanie dostupné pre všetkých". Rezort v rámci tejto oblasti chce, aby sa vo vzdelávaní rozvíjal jedinečný potenciál každého žiaka, aby nový obsah vzdelávania bol primeraný veku a potrebám žiakov a zároveň bol dostupný prostredníctvom bohatej ponuky učebných materiálov. Predškolské vzdelávanie v materských školách by malo byť garantované pre deti od troch rokov a povinnú školskú dochádzku by mali transformovať na povinné dvanásťročné vzdelávanie. Vekovú hranicu povinného vzdelávania by pritom posunuli o rok smerom nadol, čiže s nástupom od piatich rokov. Cieľom tiež je, aby žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a sociálne vylúčených spoločenstiev dostávali účinnú podporu na dosiahnutie významne lepších výsledkov vo vzdelávaní.

Druhou pomenovanou oblasťou sú "Kvalitní, spoločensky rešpektovaní a primerane odmeňovaní učitelia". Platy pedagogických a odborných zamestnancov by mali podľa rezortu dosahovať aspoň 80 percent priemerného platu ostatných povolaní, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie. Cieľom tiež je, aby učiteľ nebol sprostredkovateľom poznatkov, ale sprievodcom v procese učenia sa a škola by mala byť miestom tímovej spolupráce. Ministerstvo tiež chce novo koncipované kontinuálne vzdelávanie ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa so zameraním na zmenu obsahu, foriem a kvality vzdelávania.

Treťou oblasťou je "Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava zohľadňujúca aktuálne a očakávané potreby praxe a osobný rozvoj učiacich sa". Systém odborného vzdelávania a prípravy by sa mal podľa rezortu prispôsobiť požiadavkám informačnej spoločnosti a nových technológií. Cieľom je tiež inštitucionálne zabezpečený zber dát o uplatnení absolventov na trhu práce.

Poslednou pomenovanou oblasťou je "Efektívne fungujúce regionálne školstvo". Jedným z cieľov v tejto oblasti je dostatočný objem verejných zdrojov na fungovanie regionálneho školstva. Peniaze zo štátneho rozpočtu by malo podľa cieľa poskytovať len ministerstvo školstva, a nie teda aj ministerstvo vnútra ako v súčasnosti.

Zdroj: Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte