Individuálne vzdelávanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní

25.05.2021
Vzdelávanie a výchova

Je možné? Ak áno, za akých okolností? Čítajte článok a dozviete sa to.

 

Individuálne vzdelávanie dieťaťa (domáce predprimárne vzdelávanie) v jeho obidvoch podobách sa bude uskutočňovať bez pravidelnej účasti dieťaťa na povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole, no bude realizované pod jej čiastočnou kontrolou.

Plnú podporu individuálneho vzdelávania zo strany materskej školy však bude dostávať len dieťa, ktoré bude v individuálnom vzdelávaní z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, ktoré mu neumožňuje dochádzať do materskej školy.

Povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania bude teda plniť dieťa v prípade, že:

 • jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole,
 • jeho rodičia o to požiadajú, pričom nie je povinné zdôvodniť  prečo,

28b školského zákona odsek 1

„O povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa môže zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia písomne požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie (ďalej len „kmeňová materská škola“).“

Na povinné predprimárne vzdelávanie do spádovej materskej školy musí rodič dieťa prihlásiť aj v prípade, že vopred vie, že bude žiadať o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa či už podľa § 28 odseku 2 písmena a) alebo b).

Ak si túto povinnosť nesplní, považuje sa to za nedbanie zákonného zástupcu o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa s dôsledkami. Materská škola, v ktorej dieťa bude zapísané, sa stane jeho kmeňovou materskou školou, z čoho vyplývajú isté záväzky podľa toho, čo je dôvodom individuálneho vzdelávania.

Pre každý z týchto dôvodov sú nastavené isté pravidlá, ktoré si uvedieme v nasledovnej podkapitole.

Zabezpečovanie individuálneho vzdelávania pre deti, ktorým zdravotný stav neumožňuje dochádzanie do materskej školy

Predprimárne vzdelávanie má byť pre všetky deti, ktoré sa môžu vzdelávať. V ideálnom prípade by mala byť materská škola tým miestom, kde sa deti prostredníctvom hry, pod vedením skúsených kvalifikovaných učiteliek, vzdelávajú spolu s rovesníkmi a okrem vedomostí, zručností a postojov nadobúdajú aj sociálne zručnosti.

Je však realitou, že nie je možné zabezpečiť takúto možnosť pre všetky deti. Stáva sa, že zákonný zástupca si síce praje, aby jeho dieťa plnilo povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole a bolo vzdelávané profesionálnymi učiteľkami, avšak jeho zdravotný stav mu bráni zvládnuť pobyt v materskej škole.

S povinným predprimárnym vzdelávaním prichádza aj mož‑ nosť podať žiadosť o individuálne vzdelávanie s podporou materskej školy; zákonný zástupca teda neostáva na individuálne vzdelávanie sám. Táto možnosť je tu teda pre deti, ktorým zdravotný stav neumožňuje dochádzanie do materskej školy.

§ 28b školského zákona
odsek 2

„O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ kmeňovej materskej školy v rámci rozhodovania o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu. Individuálne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole sa povoľuje dieťaťu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a

a)  jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole.“

odsek 3

„ Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a), prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast; predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, zabezpečuje kmeňová materská škola, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení individuálneho vzdelávania, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.“

Je potrebné si všimnúť a dôsledne vyžadovať, že žiadosť o individuálne (povinné predprimárne) vzdelávanie dieťaťa podáva rodič spolu s prílohou, ktorou je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

Samozrejme, nejde o bežné krátkodobé ochorenia dieťaťa, ale dlhšie trvajúci nepriaznivý zdravotný stav. Ak sa zdravotný stav dieťaťa zlepší natoľko, že je možné jeho vzdelávanie v materskej škole, je možné obnoviť jeho dochádzanie do materskej školy a využiť pri tom napríklad aj prítomnosť zákonného zástupcu alebo ním splnomocnenej osoby na procese vzdelávania podľa § 28 ods. 15 školského zákona. 

Riaditeľka vydáva v tomto prípade rozhodnutie o povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. a). V odôvodnení uvedie skutočnosť, že zdravotný stav podľa vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast neumožňuje účasť dieťaťa na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňvej materskej škole.

Tu je potrebné zdôrazniť, že pri povolení individuálneho vzdelávania podľa § 28b ods. 2 písm. a) musí riaditeľka rozhodnúť  o:

 1.  oslobodení od povinnosti dochádzať do školy podľa § 5 ods. 14 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.,
 2.  povolení individuálneho vzdelávania podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.

Povolenie individuálneho vzdelávania podľa § 28b ods. 2 písm. a) spája v sebe dve konania.

Aj v prípade zrušenia povolenia individuálneho vzdelávania je potrebné do jedného konania spojiť dva úkony, teda zrušiť rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do školy a zároveň zrušiť povolenie individuálneho  vzdelávania.

Takéto dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie s podporou materskej školy, ktorá zabezpečí jeho kvalifikované vzdelávanie v domácom prostredí v minimálnom rozsahu dve hodiny týždenne učiteľkou kmeňovej materskej školy. Učiteľku zabezpečujúcu toto individuálne vzdelávanie určí riaditeľka materskej školy, nevyberá si ju zákonný zástupca.

Zdroj: RAABE  

Text pochádza z knihy Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi od autorky Mgr. Michaely Vargovej, PhD., ktorá sa dlhodobo venuje problematike predprimárneho vzdelávania. Je predsedníčkou občianskeho združenia  Rada pre rozvoj materských škôl, ktorého cieľom je spolupodieľať sa na rozvoji materských škôl a predprimárneho vzdelávania v Slovenskej republike. Zároveň je  riaditeľkou materskej školy. Publikovala v spoluautorstve niekoľko metodík i vysokoškolskú učebnicu. Je autorkou mnohých článkov a blogov, ktoré reflektujú aktuálne dianie vo vzťahu k problematike predprimárneho vzdelávania v materských školách. Je lektorkou workshopov a seminárov pre učiteľky v materských školách, aktívne vstupuje do tvorby a pripomienkovania právnych predpisov aj koncepčných dokumentov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí predškolského veku.

 

Môže prebiehať povinné predprimárne vzdelávanie len v materskej škole?

Ako dlho trvá?

Z akých zdrojov je financované?

Aké nové povinnosti prináša pre riaditeľky materských škôl?

A čo povinnosti rodičov a zriaďovateľov?

Ako bude proces prijímania detí prebiehať?

 

Na všetky otázky vám odpovie brožúra s názvom Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi, ktorá práve vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko.

Kniha ponúka prehľadnú orientáciu v legislatíve, jej zrozumiteľný výklad a vysvetlenie postupov ich aplikácie v praxi. 

Zorientuje vás v problematike financovania povinného predprimárneho vzdelávania, prijímania detí, ukončovania povinného predprimárneho vzdelávania, v možnostiach individuálneho vzdelávania, v aplikácii správneho poriadku v praxi, v ospravedlňovaní neprítomnosti dieťaťa, v pokračovaní plnenia alebo naopak vo výnimkách z plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Dozviete sa, ako konať v prípade nedbania povinnosti plnenia povinného predprimárneho vzdelávania aj o zmenách v kompetenciách riaditeľov materských a základných škôl. 

V každej kapitole a podkapitole sú citované príslušné právne predpisy, z ktorých riaditeľka vychádza a ktoré jej pomôžu riadne a správne riadiť proces povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Sú doplnené komentármi a vysvetleniami na účely lepšieho porozumenia povinnostiam a podrobnostiam, ktoré sú súčasťou riadenia tohto procesu. V poznámkach pod čiarou sú uvedené odkazy na citované materiály, publikácie a právne predpisy, ktoré rozširujú tému kapitoly a z ktorých môže riaditeľka čerpať.

Nájdete v nej okrem iného aj:

 • rozhodnutia riaditeľky MŠ podľa správneho konania
 • povinnosti zriaďovateľov
 • povinnosti riaditeľov ZŠ
 • informácie o sledovaní plnenia PPV
 • výnimky z PPV
 • informácie o očkovaní
 • komentáre k zákonom
 • vzory dokumentov
 • príklady z praxe

Zdroj: Raabe Slovensko

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte