Bezplatné webináre – nové témy

11.03.2021
Vzdelávanie a výchova

Telesná výchova, inštitucionálne vzdelávanie trojročných, geografia, školská pripravenosť, ale aj príprava stredoškolákov na podnikanie – taký mix učiteľských webinárov sme pre vás pripravili na ďalšie dva týždne.

Čítajte viac o našich webinároch a prihláste sa.

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA V ČASE PANDÉMIE

Dôsledky pohybovej inaktivity detí na ich zdravie a pohybový rozvoj

Dátum: 15. marec 2021 (pondelok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Dana Masaryková, PhD., odborný asistent, Katedra školskej pedagogiky, PdF TU.

Obsah webinára:

 • Realizácia telesnej a športovej výchovy počas pandémie.
 • Dôsledky pohybovej inaktivity žiakov.
 • Perspektívy pohybového rozvoja žiakov.
 • Uvedieme si možnosti a príklady realizácie telesnej a športovej výchovy počas. dištančného vzdelávania, načrtneme si prístupy z iných krajín.

Pre koho webinár odporúčame:

učiteľom a učiteľkám telesnej a športovej výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ.

 

OPAKOVANÝ WEBINÁR: PODPORME NAJMENŠÍCH V ICH VÝVINE!

O tom, ako stimulovať a zámerne podporovať  telesný, zmyslový, intelektový (poznávací a jazykový), sociálno-emocionálny rozvoj dieťaťa do 3 rokov veku.

Dátum: 16. marec 2021 (utorok) o 17:00

Lektor: Lucia Gomez, majiteľka súkromnej materskej školy Rainbow Garden, predškolská pedagogička, zakladateľka Aliancie súkromných jaslí a škôlok, dlhoročná aktivistka v téme predškolského vzdelávania

Obsah webinára:

 • Povieme si o zásadných zmenách vo vývine osobnosti dieťaťa raného veku, ktoré vytvárajú základy pre ďalšie vývinové obdobie.
 • Hovoriť budeme aj o vzájomnej interakcii vychovávateľ/rodič/dieťa v stimulácii kognitívneho, socio-emocionálneho a motorického rozvoja dieťaťa v ranom veku.
 • Zameriame sa na konkrétne oblasti výchovnej starostlivosti  o dieťa v ranom veku.
 • Prinesieme ponuky konkrétnych návrhov aktivít, ktoré pomôžu nielen vychovávateľke, ale aj rodičovi zorientovať sa v oblasti výchovnej starostlivosti.

Pre koho webinár odporúčame:

učiteľom v MŠ, vychovávateľkám v zariadeniach pre deti do 3rokov veku dieťaťa, rodičom

 

AKO SA PRIPRAVIŤ NA NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKÔL

Ako pripraviť bezpečné prostredie pre žiakov a adaptovať ich po návrate z dištančného vzdelávania

Dátum: 17. marec 2021 (streda) o 17:00

Lektorka: Mgr. Soňa Kupcová, psychologička, pracuje v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave 

Obsah webinára:

 • Povieme si viac o tom, na čo je dôležité sa zamerať pri návrate detí a žiakov do škôl, prečo je dôležité všímať si prežívanie detí a žiakov.
 • Tiež si povieme, ako sa na návrat pripraviť a čo môže pomôcť uľahčiť adaptáciu na zmenu.
 • Rozprávať budeme aj o uvedomení si vlastných potrieb v súvislosti s návratom a o tom, čo môžeme spraviť pre seba.  

Pre koho webinár odporúčame:

riaditeľom základných škôl, pedagogickým ale aj odborným zamestnancom škôl

 

ČOSKORO ŠKOLÁKOM

Overenie školskej pripravenosti detí pred vstupom do základnej školy  v oblastiach: Motorika, Samostatnosť, Vnímanie, Tvorivosť, Myslenie, Pravidlá, Jazyk a reč, Vedomosti, Pamäť, Emócie, Zmysly. 

Dátum: 22. marec 2021 (pondelok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava

Obsah webinára:

 • Povieme si, ako môžeme stimulovať školskú pripravenosť dieťaťa na školu.
 • Ako efektívne a správne pracovať s 5-6 ročnými deťmi v jednotlivých oblastiach rozvoja  tak, aby deti boli dobre pripravené zvládnuť požiadavky, ktoré so sebou škola prináša.
 • Aké sú základné kritériá a znaky školskej zrelosti.
 • Ako bezproblémovo rozpoznať aktuálnu rozvojovú úroveň  dieťaťa pripravenými úlohami, ktoré by dieťa malo splniť. 
 • Prinesieme ponuku konkrétnych návrhov aktivít, ktoré pomôžu nielen učiteľovi, ale aj rodičovi zorientovať sa, v ktorej oblasti dieťa podáva nadpriemerný výkon a naopak – čo potrebuje precvičovať, aby jeho nástup do prvej triedy bol čo možno najprirodzenejší a bezproblémový.
 • Predstavíme metódy a postupy ako využívať motivačné pracovné listy, ktorú sú  zamerané na rozvoj školskej pripravenosti a následne samostatnú prácu v škole.
 • Ukážeme si, ako zaznamenávať, bodovať a vyhodnocovať splnenie úlohy dieťaťom v hodnotiacej tabuľke školských predpokladov.

Pre koho webinár odporúčame:

učiteľom v materských školách, rodičom detí predškolského veku, špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom učiteľa

 

GEOGRAFIA NIE JE ZEMEPIS

Obsah a koncepcia novej učebnice geografie pre 9. ročník ZŠ a pre osemročné gymnáziá

Dátum: 23. marec 2021 (utorok) o 17:00

Lektori: RNDr. Mária Nogová, PhD. a RNDr. Peter Tremboš, PhD. – autori učebnice

Obsah webinára:

 • Povieme si, ako dosiahnuť ciele vzdelávacieho štandardu a ako rozvíjať geografické myslenie žiakov v 9. ročníku ZŠ a v GOŠ – pri spoznávaní Austrálie, Ameriky, Nového Zélandu a polárnych oblastí.
 • Zadefinujeme si vzdelávací štandard – požiadavky na vedomosti a zručnosti žiakov a prepojenie na celý kurz geografie v 5. – 9. ročníku.
 • Zamyslíme sa nad tým, ako učí učebnica žiakov učiť sa a ako rozvíja kritické myslenie, čitateľskú gramotnosť, objavovanie, porovnávanie, vyhľadávanie informácií, prácu s mapou, grafmi, schémami.
 • Budeme spolu uvažovať, či potrebuje učiteľ geografie metodickú príručku, čo v nej nájde a ako môže prepojiť učebnicu a prácu s metodickou príručkou.
 • A viete, ako využiť učebnicu pri dištančnom vzdelávaní?

Pre koho webinár odporúčame:

učiteľom geografie na 2. stupni ZŠ a učiteľom geografie v GOŠ

 

 

 

PRIPRAVTE STREDOŠKOLÁKOV NA PODNIKANIE!

O tom, ako pripraviť žiakov stredných odborných škôl rôzneho zamerania na budúce povolanie alebo podnikanie.

Dátum: 24. marec 2021 (streda) o 17:00

Lektorka: PaedDr. Silvia Jakabová – riaditeľka Súkromnej strednej športovej školy v Bratislave
Odborná konzultantka: doc. Ing. Monika Naďová Krošláková, PhD. – odborná konzultantka webinára, vedúca autorského kolektívu učebnice Podnikanie pre SOŠ, Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta

Obsah webinára:

 • Podnikanie a jeho ciele.
 • Ako začať podnikať, formy podnikania.
 • Podnikateľské prostredie.
 • Zdroje financovania podniku.
 • Základy manažmentu pre podnikanie.
 • Základy marketingu pre podnikanie.
 • Podnikateľský plán.
 • Štruktúra podnikateľského plánu.
 • Vzorový podnikateľský plán.

Pre koho webinár odporúčame:

učiteľom ekonomických a iných odborných predmetov gymnázií a SOŠ

 

Zdroj: Raabe Slovensko, Expol Pedagogika

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte