Ako pomôcť žiakom s poruchami učenia

02.05.2022
Vzdelávanie a výchova

Univerzálne metódy a odporúčania, ktoré by pomohli všetkým deťom s poruchami učenia, neexistujú, lebo každé dieťa má individuálne vzorce narušenia schopností. Prax však potvrdila, že základom úspechu je pozitívna motivácia, teda neukazovať dieťaťu, čo nevie, ale stavať na tom, čo dokáže. Dôležité je tiež postupovať individuálnym tempom — pomalšie.

 • Umožnime dieťaťu, aby si zručnosti v písaní správne osvojilo a dostatočne precvičilo.
 • Nepridávajme mu ťažšie typy úloh, pokiaľ nemá osvojené učivo na nižšej úrovni.
 • Ak niektoré písmeno nevie správne napísať izolovane, nepoužívame pri opise, prepise a diktáte slová, v ktorých sa vyskytuje.

Tieto rady považujú odborníci za kľúčové pri rozvíjaní špecifických funkcií u žiakov. 

Základné pojmy

Dysgrafia je vývinová porucha, ktorá postihuje grafický, písomný prejav, úpravu a osvojovanie si tvarov grafém.

Dysortografia je vývinová porucha pravopisu, pri ktorej ide o narušenú, obmedzenú schopnosť osvojiť si gramatické pravidlá a správne ich uplatniť v písaní.

— Prejavuje sa chybovosťou v špecifických ortografických javoch, ale sekundárne je tiež jednou z príčin neschopnosti aplikovať gramatické pravidlá.

— Vzniká na podklade poruchy fonematického sluchu, je narušená sluchová percepcia (sluchové rozlišovanie, analýza a syntéza, sluchová pamäť, problematické býva vnímanie rytmu a schopnosť jeho reprodukcie), ale aj rečové ťažkosti ( špecifické poruchy reči).

— Deti s dysortografiou mávajú často slabší jazykový cit.

— Táto porucha môže byť sprevádzaná dyslexiou, ale aj špecifickou poruchou reči, t. j. artikulačnou neobratnosťou.

 

Pre žiaka s oslabením v písomnom prejave je typické, že má ochabnuté, nespevnené svalstvo rúk a zvýšené svalové napätie. Má neuvoľnené predlaktie, zápästie, prsty i celú ruku. Pohyby pri písaní sú kŕčovité, nepresné, rozsah pohybov býva menší, s rastúcou záťažou stúpa únava a kvalita pohybov sa ešte zhoršuje.

Samotný proces písania vyčerpáva dysgrafikovu kapacitu koncentrácie pozornosti tak, že už nie je schopný plne sa sústrediť na obsahovú a gramatickú stránku písomného prejavu. Prevaha ťažkostí však zostáva v narušení úrovne jemnej motoriky.

Žiaci s dysgrafiou majú problémy s osvojovaním, zapamätaním a pohotovým vybavovaním písmen (často aj vo vyšších ročníkoch), prevodom tlačených písmen na písané, neúhľadnosťou a nečitateľnosťou písma aj napriek tomu, že majú dostatok času na písanie a venujú mu dostatočnú pozornosť.

 

Dysgrafické prejavy chýb sú:

 • nedokonale osvojená abeceda (žiak nevie napísať všetky písmená),
 • ťažkosti pri priraďovaní príslušného písmena k hláske,
 • výmena písmen (tvarovo podobných; b — d, p — b, m — n, k – h, p — j, a – e, s – z, akusticky ťažšie rozlíšiteľných; h — ch, tvrdých a mäkkých hlások; t — ť, n — ň),
 • vynechávanie písmen (ket — kvet),
 • výmena písmen z hľadiska miesta v slove (vcere — vrece),
 • nedostatky v čítaní prenesené do písania (zle prečítané — zle napísané)

 

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte