4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
dagmar0912
kvalifikačné predpoklady vychovávateľka

Prosíme o radu ohľadom zaradenia vychovávateľky pre stredoškolský internát:
Uchádzačka ma skončené:
1. VŠ II. st. - VŠE - v študijnom odbore Všeobecná ekonomická teória - Ing - 1.6.1990
2. vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti k diplomu VŠE - 5.5.2005 - získaná spôsobilosť učiť odborné predmety
3. DPŠ - zamerané na učiteľstvo odborných ekonomických predmetov.
Pracovala v školskom internáte ako vychovávateľka , kde mala uznanú ped. spôsobilosť ako náhradu za I. atestáciu.
Prosíme o odpoveď, či menovaná má kvalifikačné predpoklady na vykonávanie práce vychovávateľky.

SŠ Myjava - Dagmar

dagmar0912
kvalifikačné predpoklady vychovávateľ

Uchádzačka o pozíciu vychovávateľky v stredoškolskom internáte:
Vzdelanie: ÚSO – Stredná odborná škola pedagogická v Modre
Učiteľstvo pre materské školy
Absolvovala v rokoch: 1883-1987
Pedagogická prax ako učiteľka v MŠ: 1987-2001

Do akej platovej triedy ju zaradiť ako vychovávateľku v ŠI?
Keďže má vzdelanie získané podľa predpisov platných do 31.8. 2009, študijný odbor učiteľstvo pre materské školy, vyžaduje sa ukončiť do 4 rokov od prijatia do ŠI ďalšie vzdelanie : doplnkovú maturitnú skúšku v študijnom odbore vychovávateľstvo.

Uchádzačka o pozíciu vychovávateľky v stredoškolskom internáte:
Vzdelanie : ÚSO - gymnázium
Pedagogická prax: bez praxe

Do akej platovej triedy by bola zaradená pri prijatí ako vychovávateľka v stredoškolskom internáte?
Do 4 rokov od nástupu do zamestnania v ŠI by si musela ukončiť DPŠ vychovávateľstvo. V prípade, že by nesplnila podmienku doplnenia vzdelania, po 4 rokov je zamestnávateľ oprávnený ukončiť pracovný pomer. Akú prac. triedu bude mať o ukončení DPŠ?
Ako vychovávateľka by nastúpila 1. 9. 2021. Musí si podať prihlášku na adaptačné vzdelávanie po nástupe v septembri 2021?

Maria Pavlikova
kvalifikačné predpoklady vychovávateľ

Vychovávateľka spĺňa kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. , oddiel C pod bodom 17. Vyžaduje sa však doplnková maturitná skúška v študijnom odbore vychovávateľstvo. Nedá sa však uplatniť § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., pretože tento možno uplatniť len pri prvom pracovnom pomere. Vychovávateľka v druhom prípade je nekvalifikovaná. Zaradená bude ako začínajúca vychovávateľka do 4. platovej triedy. Pri vzniku pracovného pomeru jej dáte podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3., oddiel C bod 16. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ju zaradíte do 5. platovej triedy podľa § 83 ods. 4 uvedeného zákona. Prihlášku na adaptačné vzdelávanie si zamestnanec nepodáva. Je povinnosťou zamestnávateľa zaradiť ju do adaptačného vzdelávania v súlade s § 51 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. najneskôr do piatich dní od vzniku pracovného pomeru.

Maria Pavlikova
kvalifikačné predpoklady vychovávateľka

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Vzdelanie, ktoré má Vaša vychovávateľka je uvedené v oddiele A pod bodom 6 písm. d). Vyžaduje sa rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti vychovávateľ. Uznanie doplňujúceho pedagogického štúdia ako náhradu prvej atestácie je potrebné odkonzultovať s ministerstvom. Podľa môjho názoru sa nedá uznať a vychovávateľku zaradíte do 6. platovej triedy až do získania rozširujúceho modulu DPŠ.