8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
dagmar0912
kvalifikačné predpoklady vychovávateľka

Prosíme o radu ohľadom zaradenia vychovávateľky pre stredoškolský internát:
Uchádzačka ma skončené:
1. VŠ II. st. - VŠE - v študijnom odbore Všeobecná ekonomická teória - Ing - 1.6.1990
2. vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti k diplomu VŠE - 5.5.2005 - získaná spôsobilosť učiť odborné predmety
3. DPŠ - zamerané na učiteľstvo odborných ekonomických predmetov.
Pracovala v školskom internáte ako vychovávateľka , kde mala uznanú ped. spôsobilosť ako náhradu za I. atestáciu.
Prosíme o odpoveď, či menovaná má kvalifikačné predpoklady na vykonávanie práce vychovávateľky.

SŠ Myjava - Dagmar

dagmar0912
kvalifikačné predpoklady vychovávateľ

Uchádzačka o pozíciu vychovávateľky v stredoškolskom internáte:
Vzdelanie: ÚSO – Stredná odborná škola pedagogická v Modre
Učiteľstvo pre materské školy
Absolvovala v rokoch: 1883-1987
Pedagogická prax ako učiteľka v MŠ: 1987-2001

Do akej platovej triedy ju zaradiť ako vychovávateľku v ŠI?
Keďže má vzdelanie získané podľa predpisov platných do 31.8. 2009, študijný odbor učiteľstvo pre materské školy, vyžaduje sa ukončiť do 4 rokov od prijatia do ŠI ďalšie vzdelanie : doplnkovú maturitnú skúšku v študijnom odbore vychovávateľstvo.

Uchádzačka o pozíciu vychovávateľky v stredoškolskom internáte:
Vzdelanie : ÚSO - gymnázium
Pedagogická prax: bez praxe

Do akej platovej triedy by bola zaradená pri prijatí ako vychovávateľka v stredoškolskom internáte?
Do 4 rokov od nástupu do zamestnania v ŠI by si musela ukončiť DPŠ vychovávateľstvo. V prípade, že by nesplnila podmienku doplnenia vzdelania, po 4 rokov je zamestnávateľ oprávnený ukončiť pracovný pomer. Akú prac. triedu bude mať o ukončení DPŠ?
Ako vychovávateľka by nastúpila 1. 9. 2021. Musí si podať prihlášku na adaptačné vzdelávanie po nástupe v septembri 2021?

Maria Pavlikova
kvalifikačné predpoklady vychovávateľ

Vychovávateľka spĺňa kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. , oddiel C pod bodom 17. Vyžaduje sa však doplnková maturitná skúška v študijnom odbore vychovávateľstvo. Nedá sa však uplatniť § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., pretože tento možno uplatniť len pri prvom pracovnom pomere. Vychovávateľka v druhom prípade je nekvalifikovaná. Zaradená bude ako začínajúca vychovávateľka do 4. platovej triedy. Pri vzniku pracovného pomeru jej dáte podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3., oddiel C bod 16. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ju zaradíte do 5. platovej triedy podľa § 83 ods. 4 uvedeného zákona. Prihlášku na adaptačné vzdelávanie si zamestnanec nepodáva. Je povinnosťou zamestnávateľa zaradiť ju do adaptačného vzdelávania v súlade s § 51 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. najneskôr do piatich dní od vzniku pracovného pomeru.

Maria Pavlikova
kvalifikačné predpoklady vychovávateľka

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Vzdelanie, ktoré má Vaša vychovávateľka je uvedené v oddiele A pod bodom 6 písm. d). Vyžaduje sa rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti vychovávateľ. Uznanie doplňujúceho pedagogického štúdia ako náhradu prvej atestácie je potrebné odkonzultovať s ministerstvom. Podľa môjho názoru sa nedá uznať a vychovávateľku zaradíte do 6. platovej triedy až do získania rozširujúceho modulu DPŠ.

Anka69
Kvalifikačný predpoklad vychovávateľky

Dobrý deň, máme uchádzača na pozíciu vychovávateľa ŠKD. Nie je to prvý nástup do školstva.

Vzdelanie - Pedagogická a sociálna akadémia Levice, rok ukončenia 1998

študijný odbor - 7644 6 pedagogická škola

Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. príloha č. 3, oddiel C, nespĺňa kvalifikačný predpoklad podľa vzdelania získaného v zmysle predpisov účinných do 31.08.2009, čiže bude zaradená do 4. platovej tarify, pracovnej triedy jeden?

Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikačný predpoklad vychovávateľky

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v prílohe č. 3 skutočne nemá uvedené vzdelanie, študijný odbor - 7644 6 pedagogická škola, ktoré uvádzate. Je to vzdelanie, ktoré sa absolvovalo na pedagogických školách a bolo plnením kvalifikačného predpokladu pre činnosť vychovávateľa aj do 1. 9. 2019, a to vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., časť XIII. Vychovávateľ, písm. D 3 bod. Obráťte sa na RÚŠS o stanovisko.

Jana12
rigorozna skuska

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať na uznanie rigoróznej skúšky, ktorú urobil učiteľ ešte v roku 2008 po ukončení VŠ. Je zaradený ako samostatný pedag. zamestnanec viac ako 5 rokov. Podľa novely zákona 138/2019 Z.z. účinnej od 1.1.2022 ho môžeme zaradiť ako pedag. zamestnanca s 1. atestáciou. Zamestnanec podal žiadosť o zaradenie do kariérového stupňa s 1. atestáciou . Uvedena rigorozna skuska, za ktoru ma 60 kreditov, bola pouzita na kreditovy priplatok,ktory stale pobera, mozem aj v takomto pripade mu to uznat a preradit ho do 8PT ako ped.zam.s I.atestaciou? dakujem

Maria Pavlikova
rigorózna skúška

Vzhľadom k tomu, že ste Vášmu učiteľovi priznali kredity za rigoróznu skúšku, mali ste osvedčenie o jej vykonaní založené v spise. Pedagogický zamestnanec nemusí žiadať o zaradenie do vyššieho kariérového stupňa. Je to Vaša povinnosť, rovnako ako aj vyplatenie rozdielu v plate od 1. 1. 2022. Ak je viac ako päť rokov zaradený ako samostatný učiteľ, od 1. 1. 2022 ho preradíte do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou a do 8. platovej triedy, ak je splnená podmienka podľa § 30 ods. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 138/2019 Z. z., že vykonaná rigorózna skúška súvisí s obsahom aprobačných predmetov. Kreditový príplatok, ktorý mu vyplácate ako príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. .z ostáva zachovaný a vyplácať ho budete do 31. 8. 2026.