Adaptívne učenie – šanca pre každé dieťa?

14.06.2017
Adaptívne učenie

Ak hovoríme o inklúzii, nebolo by správne hovoriť len o rozdielnosti v kultúrach. Veď deti sú rozdielne už aj samy o sebe. Zaujímajú ich iné veci, inak sa učia, inak chápu, postupujú rôznym tempom... Odborníci sa už dlho dohadujú o tom, ako možno rozdielnym žiakom prispôsobiť vzdelávacie metódy a procesy tak, aby každý jeden získal maximum. Jedným z možných riešení je tzv. adaptívne učenie. V rámci programu medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 4 ... a stále sa rád učí, odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko predstaví a dnes večer slávnostne aj pokrstí prvý softvér na adaptívne učenie na Slovensku – VEDOMAT. 

„Adaptívne učenie je teória zo 70. rokov, ale až teraz, na konci tejto éry prichádza do škôl, pretože predpokladá výkonné počítačové stroje, ktoré dokážu vyhodnotiť materiály a odpovede detí. Adaptívne učenie je, jednoducho povedané, odpoveď na inklúziu. Všetci sme boli žiakmi a všetci si ešte spomíname, že ak nám raz nešiel nejaký predmet, spravidla sa to s nami ťahalo až do maturity. Nik nám už s týmto „problematickým" predmetom nepomohol. Prečo to tak bolo? Lebo učiteľ nám so svojimi bežnými učebnicami a pracovnými zošitmi nevedel pomôcť. Nedokázal identifikovať náš problém, nieto ešte odstrániť ho. Toto všetko teraz učitelia už dokážu," hovorí Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko.

Adaptívne učenie – rešpektuje rozdiely medzi žiakmi

Šedý priemer. Taká je, žiaľ, prax na slovenských školách. Kto vyniká v triede napríklad svojou aktivitou, je napomínaný s odvolaním sa na zvyšok triedy, ktorému sa musí učiteľ venovať. Kto zaostáva, je na tom ešte horšie. Nestíha. Predstavte si však, že existuje riešenie. A účastníci konferencie Učiteľ nie je Google 4 sa s ním zoznámia ako prví na Slovensku vôbec. Postarajú sa o to prednášajúci z Írska, ktorí slovenským učiteľom predstavia model tzv. adaptívneho učenia. Učenia, ktoré sa prispôsobuje každému žiakovi v triede – priemernému, talentovanému aj zaostávajúcemu. „Každý žiak má svoje tempo, ale každý dosiahne žiadaný cieľ a naučí sa. To všetko vďaka softvéru, ktorý vie, ako sa žiak učí, ako sa učia iní žiaci, a podľa toho pripraví obsah pre každého jednotlivého žiaka na mieru – podľa jeho možností a schopností," prezrádza Conor Flynn, COO a spoluzakladateľ spoločnosti Adaptemy a spoločnosti EDTECH z Írska. Spolu so svojimi kolegami z Írska a za podpory zástupcov Univerzity Komenského v Bratislave z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky, ktorá je odborným garantom projektu, spoločne predstavia prvý softvér pre adaptívne učenie na Slovensku – VEDOMAT. V prvej fáze je projekt zameraný na výučbu matematiky na druhom stupni základných škôl, do ďalších rokov plánuje RAABE prepracovať aj obsahy z ostatných prírodovedných predmetov, resp. jazykov.

Predstavujeme VEDOMAT
• Nástroj digitalizovanej výučby overený medzinárodne a navrhnutý podľa slovenských učebných osnov pre bežnú triedu.
• Aplikovateľný na vyučovaní alebo doma, na akomkoľvek počítači, laptope alebo tablete či telefóne pripojenom na internet.
• Využíva adaptívny učebný nástroj, ktorý presne profiluje stav vedomostí každého žiaka.
• Následne tieto informácie použije na to, aby každému žiakovi priniesol personalizovaný obsah, založený na jeho jedinečných učebných potrebách.
• Umožňuje zamerať sa rýchlo a ľahko na špecifické oblasti, v ktorých majú žiaci deficity.
• Uľahčuje učiteľom prácu s domácimi úlohami, keď automaticky sleduje a opravuje úlohy, ktoré učiteľ zadá svojim žiakom.
• Poskytuje nepretržitú spätnú väzbu o pokrokoch žiakov a zvýrazňuje oblasti, v ktorých jednotlivec alebo celá trieda značne stagnuje.

Ako pracuje VEDOMAT?
1. Preskúma, ako žiak pracuje, s čím má problém a koľko mu trvá riešenie.

2. Vytvorí profil žiaka podľa skúseností z prvého kroku.

3. Prepojí profil žiaka so skúsenosťami s inými podobnými žiakmi.

4. Prispôsobí mu obsah učiva na základe jeho tempa a potrieb.

Všetky koncepty a otázky sú vo VEDOMATE usporiadané podľa slovenských učebných osnov, čo znamená, že kedykoľvek žiak pracuje s VEDOMATOM, pracuje na otázkach, ktoré sú relevantné pre výučbu podľa platného Štátneho vzdelávacieho programu. Súlad s aktuálne platným ŠVP pre II. stupeň základných škôl garantuje Univerzita Komenského, Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, ktorá obsah špeciálne pre potreby VEDOMATU prispôsobila. „VEDOMAT je unikátna kombinácia zručností, ktoré sú potrebné na poskytovanie adaptívneho a personalizovaného učenia sa a vzdelávania. Učebnú skúsenosť šijeme každému študentovi priamo na mieru. Dávame im obsah, ktorý potrebujú, v správny čas a budujeme ich sebadôveru a kompetentnosť. Čo sa týka matematiky, každý je iný a každý má iné zručnosti a iné schopnosti. Takže ak máte pre každého žiaka individuálny program, naozaj im to pomáha a zlepšuje to ich slabé stránky, ktoré program identifikuje veľmi rýchlo," hovorí Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Ako dodáva: „Nemusíte byť odborníkom na informačné technológie. Každý, kto vie používať webovú stránku, môže byť úspešný aj pri využívaní VEDOMATU."

vedomat 1

Otázky majú viacero verzií, čo pomáha žiakom úplne zvládať učivo. Keď sa žiak k nejakej téme vráti znovu, otázky už budú iné, čo zaručí, že bude učivo v danej téme dokonale ovládať. Navyše: Vypracované riešenia ku každému príkladu napomáhajú samostatnému štúdiu pri opakovaní učiva.

Čo VEDOMAT prináša učiteľom?

• VEDOMAT prináša možnosť individuálneho prístupu ku každému žiakovi, keď každý pracuje podľa svojho tempa.
• VEDOMAT prispôsobí svoju náročnosť úrovni žiaka, čo učiteľom poskytne dostatok času na to, aby sa venovali tým, ktorí ich pomoc potrebujú.
• VEDOMAT môže učiteľ používať na vyučovacích hodinách, alebo ním môže zadávať domáce úlohy. Učiteľ hneď na prvý pohľad vidí, kto si svoju prácu urobil a ako, aj to, kto nie.
• VEDOMAT vytvára reporty o výsledkoch žiakov, ktoré upozorňujú na špecifické oblasti, na ktoré by sa mala zamerať trieda ako celok.

 

Vedomat učiteľom  pomôže aj so zadávaním domácich úloh, automaticky sleduje a opravuje úlohy, ktoré zadajú svojim žiakom. Tieto úlohy si systém generuje sám, po tom, ako sa rozhodne, na ktorých oblastiach by mali žiaci pracovať. Učiteľ môže zadávať rôzne úlohy jednotlivcom alebo jednotne celej triede.                                           

„VEDOMAT je nástrojom, ktorý pomôže deťom z celého spektra cítiť sa príjemne, lebo sa nebudú musieť prispôsobovať rýchlosti a vnímaniu ostatných a zároveň budú môcť pracovať na rovnakom poli. Vyučujúci sa môžu venovať každému dieťaťu tak, ako to ktoré potrebuje, čo prinesie menej časového stresu aj menej pocitov viny zo zanedbávania tých menšinových či okrajových – najlepších a najhorších žiakov. VEDOMAT dáva možnosť deťom nájsť si štruktúrované cesty k porozumeniu danej témy, pomáha im zorientovať sa na hracom pláne daného odboru – v matematike dieťa vidí, čo potrebuje vedieť na to, aby mohlo pochopiť to, o čo sa snaží, môže si skúsiť ísť ďalej, do šírky aj do hĺbky, samo, s kamarátmi, doma, v škole," hovorí Barbora Kamrlová.

RAABE aktuálne ponúka všetkým školám, ktoré majú záujem vyskúšať si VEDOMAT priamo na vyučovaní, možnosť objednania bezplatnej skúšobnej verzie s úplným prístupom do systému na 1 mesiac.

Viac informácií o VEDOMATE nájdete na stránke: www.vedomat.sk

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte