Odloženie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

08.02.2010
Prevádzka školy
Vzdelávanie a výchova

Zákonodarca, tak ako doteraz, umožňuje za určitých podmienok odložiť začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo po začatí plnenia povinnej školskej dochádzky v prvom ročníku základnej školy priebehu prvého polroka dodatočne odložiť začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o odklade začiatku alebo o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky rozhoduje vždy riaditeľ základnej školy. Žiadateľom o odloženie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky môže byť zákonný zástupca za podmienok, že ide o dieťa, ktoré napriek tomu, že dovŕšilo vek šesť rokov nedosiahlo školskú spôsobilosť a zároveň dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V podstate môžeme v nadväznosti na ďalšie ustanovenia školského zákona, ktoré sa týkajú vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia zo základnej definície dedukovať, že sa bude jednať o rodiny, ktoré sú v sociálnej núdzi a v hmotnej núdzi.

Keďže nie sú ustanovené jednoznačné kritériá na posudzovanie sociálne znevýhodneného prostredia, bude na „správnej úvahe“ riaditeľa školy, aké kritériá bude brať do úvahy pre objektívne posúdenie veci v zmysle ustanovenia § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ktoré mu ako správnemu orgánu ukladá povinnosť zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

Kedy, na aký podnet a kto začína konanie vo veci odloženia začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky?

Zákonodarca ťarchu dokazovania, že ide o dieťa, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť a zároveň pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia ponechal na zákonnom zástupcovi, nakoľko zákonodarca povedal, že konania vo veci odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky začne riaditeľ vždy na žiadosť zákonného zástupcu, ktorý ku svojej žiadosti prikladá príslušné odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením je týmto zariadením centrum špeciálnopedagogického poradenstva).

Konanie vo veci odloženia začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka môže riaditeľ začať aj na podnet materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Zákonodarca takto rieši problematiku detí, ktoré síce nepochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale zákonný zástupca alebo materská škola sú presvedčení, že dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť. Tým, že zákonodarca určil, že v takomto prípade koná na podnet alebo návrh materskej školy zabezpečil, že u dieťaťa môže byť vykonaná pedagogická diagnostika priamo v materskej škole a nebude sa konať len na základe subjektívneho dojmu zákonného zástupcu, ktorý nie vždy koná v záujme dieťaťa, čo potvrdzuje aj už spomínaný nárast  počtu detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Tiež treba upozorniť, že aj keď sa koná na podnet materskej školy, ale dieťa nepochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, nemôže riaditeľ rozhodnúť o jeho zaradení do nultého ročníka, nakoľko zákon striktne určuje v § 19 ods. 6 školského zákona, že nultý ročník je určený pre deti, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Nultý ročník alebo odloženie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky?

Zmätočným sa javí ustanovenie, že zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. Táto skutočnosť by mohla byť uplatnená v praxi len vtedy, ak by platilo len ustanovenie § 19 ods. 6 školského zákona t.j. že nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy. Zároveň však ustanovenie § 29 ods. 7 školského zákona ustanovuje, že dieťa v nultom ročníku začína plniť povinnú školskú dochádzku, z čoho jasne vyplýva, že do nultého ročníka nie je možné zaradiť dieťa s odloženým alebo dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Celú situáciu komplikuje ešte skutočnosť, že do nultého ročníka základnej školy má byť zaradené dieťa, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť a zároveň pochádza o sociálne znevýhodneného prostredia, čo je podľa § 19 ods. 4 školského zákona dôvod začatia správneho konania vo veci odloženia začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

V zmysle uvedeného na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, riaditeľ teda nerozhodne buď o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo o prijatí dieťaťa do nultého ročníka základnej školy. Obe rozhodnutia nemôžu byť právoplatné súčasne, nakoľko sa navzájom vylučujú!

Prístup ku vzdelaniu patrí medzi základné ľudské práva a slobody a zákonodarca toto právo zakotvil do Čl. 42 Ústavy Slovenskej republiky, čím vznikol záväzok štátu ako takého toto právo garantovať, respektíve vytvárať podmienky na prístup ku vzdelaniu a plnenie povinnej školskej dochádzky. Z uvedeného vyplýva, že v prípade rozhodovania o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky je naplnená podstata ustanovenia § 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nakoľko ide o konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.  Teda riaditelia základných škôl zriadených obcou alebo krajským školským úradom rozhodujú v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb.

Zákonodarca v ustanovení § 20 školského zákona vytvoril také legislatívne podmienky, ktoré umožňujú v rámci vzdelávania v cirkevných a súkromných školách, ktoré uskutočňujú výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona a sú zriadené a zaradené do siete podľa zákona č. 596/2003 Z. z. aj plniť povinnú školskú dochádzku. V súlade s ustanovením § 38 zákona č. 596/2003 Z. z. sa na rozhodovanie riaditeľov súkromných a cirkevných základných škôl o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. ale postupujú podľa § 38 zákona č. 596/2003 Z. z.

Mgr. Zdenko Krajčír

Na oblasť povinnej školskej dochádzky reagujú i otázky vo fórume: povinná školská dochádzka a Povinná školská dochádzka 2.

 

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte