Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Materská škola
Termín nástupu: 
pondelok, september 2, 2024
Miesto výkonu práce: 
Jána Kollára 896
Mesto: 
Jána Kollára 896, Malacky
Rozsah úväzku: 
50%
Počet študentov školy: 
597
Adresa školy alebo zariadenia: 
Materská škola, Jána Kollára 896, 90101 Malacky
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Požadované kvalifikačné predpoklady a podmienky prijatia: • úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, • bezúhonnosť, • zdravotná spôsobilosť, • ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky: 
Zoznam požadovaných dokladov: • žiadosť o prijatie do zamestnania, • štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu, • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Martina Novotová
Telefónne číslo: 
0907 864 463
E-mailová adresa: