26 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Lenkar
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,

Od 01.09.2019 pracovala u nás zamestnankyňa na pozícií pedagogický asistent do 31.08.2021. Od 01.09.2021 sa zmenil dohodnutý druh práce na učiteľ druhého stupňa základnej školy - vyučuje matematiku (počas MD zamestnankyne)
Má ukončené nasledovné vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, študijný odbor manažment v špecializácii manažment verejnej správy a regiónov, 2004; Žilinská univerzita v Žiline, DPŠ zamerané na učiteľstvo odborných predmetov ekonomických,2006; Vysoká škola DTI, rigorózna skúška v študijnom odbore Ekonómia a manažment v Dubnici nad Váhom 2020; Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, kvalifikačné vzdelávanie - rozširujúce štúdium pre podkategóriu učiteľ prvého stupňa základnej školy, 2020; dňa 15.01.2020 ukončila adaptačné vzdelávanie.

Aktuálne vyučuje matematiku na druhom stupni základnej školy, t. j. nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Podľa § 83 ods. 2 zákona č. 138/2019 pedagogický zamestnanec je povinný po preradení do inej kategórie splniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu najneskôr do dvoch rokov odo dňa preradenia. V tomto období sa podľa § 83 ods. 4 sa pedagogický zamestnanec považuje za pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad, ak spĺňa podmienku získania stupňa vzdelania vyžadovaného pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca alebo pre príslušnú kategóriu odborného zamestnanca. Na základe uvedeného bola zamestnankyňa zaradená do 7. platovej triedy pracovnej triedy 1.

Otázka:
Môže jej byť priznaný príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 %, ak si o to požiada?
V prípade, že do dvoch rokov nesplní kvalifikačný predpoklad, bude preradená do nižšej triedy a prerušené poskytovanie profesijného príplatku alebo už ani nemôže vyučovať matematiku na 2. stupni?
V prípade, že sa vráti p. učiteľka z MD – matematikárka, a tejto zamestnankyni sa opäť zmení dohodnutý druh práce na pedagogický asistent má nárok na profesijný príplatok?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Otázku ste napísali podrobne, ale aj tak si potrebujem niektoré záležitosti objasniť. Vaša pani učiteľka je nekvalifikovaná na vyučovanie predmetu matematika. § 83 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. chcete uplatniť od 1. 9. 2021, pretože došlo k zmene kategórie z pedagogického asistenta na učiteľa. Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. sa môže priznať po dobu, kedy bude zaradená ako samostatná učiteľka, prípadne samostatný pedagogický asistent. V prípade, že bude nekvalifikovaná, príplatok zastavíte. Zákon nerieši prerušenie vyplácania príplatku nekvalifikovanému pedagogickému zamestnancovi, ale teoreticky s tým počítajte. Vyučovať matematiku môže aj následne, ale nekvalifikovane. Najlepšie by bolo, keby učila na prvom stupni základnej školy.

adaada
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, rada by som získala informáciu. V súčasnosti sa mi vypláca kreditový prípltok vo výske 12%. Ak si teraz urobím inovačné vzdelávanie 50 hodín, možem požiadať o vyplácanie 3% od 1.9.2026. Ako dlho mi bude tento príplatok vyplácaný? Na ďalších 7 rokov od 1.9.2026, alebo len 7 rokov od jeho ukončenia (napr. 7 rokov od r. 2023) ?

Maria Pavlikova
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie podľa § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. sa Vám bude vyplácať vo výške 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej budete zaradená v čase jeho priznania, pravdepodobne od 1. 9. 2026 a bude sa Vám vyplácať po dobu siedmich rokov od jeho priznania v súlade s § 14e ods. 2 a ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z.

Silvia Marcinová
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
naša zamestnankyňa zaradená ako učiteľka 2. stupňa a zároveň koordinátor podporného tímu absolvovala vzdelávanie vo vzdelávacom programe akreditovanom v zmysle zákona č.568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v rozsahu 250 hodín. Priniesla potvrdenie o absolvovaní a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa § 14 ods.9 zákona č. 568/2009.
Má nárok na získanie 12% príplatku za profesijný rozvoj?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. sa priznáva za konkrétne druhy vzdelávania. Z Vašej otázky nie je jasné o aké vzdelávanie v zmysle uvedeného § 14e sa jedná.

Silvia Marcinová
Príplatok za profesijný rozvoj

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Veď práve v tom je ten problém, že vzdelávanie nebolo špecifikované. Osvedčenie bolo vydané ako absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, tak ako som Vám to napísala v otázke. Viac k tomu nie je uvedené.
Ďakujem za Váš čas.

Zuzana Butorova
1. atestácia

Dobrý deň, prosím Vás o radu.
Som učiteľ 2. stupňa - SJL + PDA. Učím na 1.stupni predmety, ktoré som vyštudovala - slovenský jazyk a prírodovedu/prvouku, teda kvalifikovane učím na 1.stupni. Chcem absolvovať 1. atestáciu, no narážam na problém, pretože môžem absolvovať len atestáciu pre 2. stupeň (to, čo mám v diplome), ale materiál, ktorý môžem použiť je pre 1. stupeň. Mám 6 rokov pedagogickej praxe, učila som 4 roky na 2. stupni, ale pred takmer piatimi rokmi (3 roky som bola na MD), takže materiál z druhého stupňa, ktorý by som mohla použiť je už neaktuálny (podmienka je max. 4 roky starý može byť).
Prosím Vás, je niaka cesta, ktorou by som sa vedela kvalifikovať na úroveň platovej triedy ako učiteľ s prvou atestáciou? Rozširujúcim štúdiom napríklad?

Maria Pavlikova
Prvá atestácia

Pri posúdení Vašej otázky je dôležité, kto Vám dal tie informácie, ktoré uvádzate. V § 60 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že atestácia sa vykonáva pre príslušnú kategóriu, príslušnú podkategóriu, príslušný stupeň vzdelania a príslušný odbor vzdelania pedagogického zamestnanca. V § 60 ods. 4 platí, že vykonaná atestácia platí pre príslušnú kategóriu a príslušný stupeň vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Vy vykonáte atestáciu pre kategóriu učiteľ a bude Vám platiť pre kategóriu učiteľ. Ja v tom nevidím problém. Podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. sa dá aj rigorózna skúška uznať ako prvá atestácia, ale musí byť vykonaná v študijnom odbore, ktorý súvisí s obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa, teda SJL + PDA.

S.T.
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
v prípade, že mám priznaný príplatok 9 % za absolvované tri inovačné vzdelávania (každé v rozsahu 50 hodín), zvyšné tri percentá môžem v súčasnosti dosiahnuť ďalším inovačným vzdelávaním v rozsahu 50 hodín, alebo môžem tie tri percentá získať aj aktualizačným vzdelávaním realizovaným našou školou? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. sa za aktualizačné vzdelávanie neposkytuje. Môžete absolvovať ďalšie inovačné vzdelávanie, prípadne špecializačné vzdelávanie, ak vykonávate špecializované činnosti podľa § 36 zákona č. 138/2019 Z. z.

monjez
priplatok za profesijny rozvoj

Dobrý večer, kolegyňa - učiteľka v MŠ - má ukončené adaptačné vzdelávanie, avšak je nekvalifikovná - ma gymnázium, teraz v júni 2023 bude končiť školu v odbore predškolská pedagogika, ukončila inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín. Prináleži jej teraz príplatok vo výške 3%, či až od doby, keď bude kvalifikovaná? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
priplatok za profesijny rozvoj

Dobrý deň,
je to na Vašom zvážení, či priznáte Vášmu zamestnancovi príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. Ak pedagogický zamestnanec bol začínajúci, absolvoval adaptačné vzdelávanie, ktorým získal profesijné kompetencie potrebné na výkon svojej pracovnej činnosti (§ 51) a ak je nekvalifikovaný, najskôr musí získať kvalifikačný predpoklad a až následne môže svoje vedomosti prehlbovať, rozširovať a inovovať - § 55 zákon č. 138/2019 Z. z. Mal toto vzdelávanie zaradené aj v pláne profesijného rozvoja ?

Kormendyova
Statnica z Angl.jazyka

Dobry den,chcela by som vas poprosiť o radu,pracujem ako pedagogicky asistent v špeciálnej skole,mam ukončenu VŠ 2.stupňa neucitelsky smer a Dps, ako hobby som si spravila štátnicu z An.jazyka,základnú,neskor som tu na portáli čítala nahodne,ze vlastne za štátnu jazyková skúšku by mi mohli byt priznané kredity aj ked sa anglicky jazyk na špeciálnej skole nevyucuje. Prosim vas ako to teda je? A ktorými vyhlaskami,zákonmi to mozem dokázať. Dakujem velmi pekne.

Maria Pavlikova
Štátnica z angl. jazyka

Dobrý deň,
v podstate máte pravdu, že za štátnu jazykovú skúšku sa priznávali kredity podľa § 47 a nasl. zákona č. 317/2009 Z. z. Tento zákon bol od 1. 9. 2019 nahradený zákonom č. 138/2019 Z. z., v ktorom sa už kreditový systém neuplatňuje. Myslím, že dnes netreba nič dokazovať, nikto Vám ich neprizná.

Kormendyova
statnica z AJ

Ano,prepáčte,mala som na mysli príplatok za profesijny rozvoj,teda nieco obdobne ako boli kredity-samozrejme viem ze sa to zmenilo,teraz su to percenta. Len ja som bola na materskej ked sa to menilo,predtym som niekolko rokov zbierala kredity,preto to nemam este take ujasnene. Zabudla som dodat,ze tu štátnicu som robila v r.2020.

Maria Pavlikova
statnica z AJ

Dobrý deň,
ale teraz je tá otázka úplne iná. Zbytočne som sa zabavila vysvetľovaním starých zrušených zákonov. Ak ste štátnicu z cudzieho jazyka vykonali v roku 2020, môžete požiadať zamestnávateľa o priznanie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z. za štátnu jazykovú skúšku vo výške 12 % z platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená za podmienky, že sa Vám žiadny príplatok za profesijný rozvoj nevypláca.

lenkasvec
Príplatok za profesijný rozvoj po prerušení pedagogickej praxe

Dobrý deň, je možné uznať príplatok za profesijný rozvoj po prerušení pedagogickej praxe? Napr. ak si učiteľ požiadal o uznanie u zamestnávateľa pred 4 rokmi, poberal ho 2 roky, potom zmenil zamestnanie, pričom prestal byť učiteľom. Po 2 rokoch sa vrátil do školstva. Alebo po 2 rokoch odišiel do dôchodku a po roku sa vrátil do školstva. V prípade dôchodcu má logiku postupovať ako pri návrate z materskej dovolenky - teda uznať až do uplynutia 7 rokov. Čo ale pri zmene zamestnania s nepedagogickou náplňou práce? V zákone som k tomu nič nenašla.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj po prerušení pedagogickej praxe

Dobrý deň,
ak máte na mysli príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z., tak v prípade odchodu na starobný dôchodok a návrate z neho sa nepostupuje ako pri návrate z materskej dovolenky a vypláca sa po dobu sedem rokov. Je to nesprávne stanovisko. Pri hociktorom prerušení pracovného pomeru a následne vzniku nového pracovného pomeru sa príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vypláca do 31. 8. 2026 a žiadnych sedem rokov sa nezapočítava. Ak máte potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa o jeho priznaní, nemusíte zisťovať čo a kde robil, 31. 8. 2026 je konečný termín na jeho vyplatenie, bez ohľadu či sa vyplácal sedem rokov alebo 2 mesiace. Pozrite si aj iné odpovede týkajúce sa predmetného príplatku.

lenkasvec
Príplatok za profesijný rozvoj po prerušení pedagogickej praxe

Ďakujem za odpoveď. Čo ale v prípade príplatku vyplácaného podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z.? Ak niekto mal uznaný príplatok od roku 2020 alebo 2021 už po novom, potom prerušil pedagogickú prax a teraz sa vracia do školstva?

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj po prerušení pedagogickej praxe

Dobrý deň,
ak máte taký prípad, zvážte vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. Neviem, aký problém by mal nastať, keď Vám donesie potvrdenie o jeho vyplácaní.

M. Rákovská
Pracovný čas rozvrhnutý do 4 dní

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť, keď mám plný úväzok, môžem vyučovať len 4 dni v týždni? Požiadala som, ale povedali mi, že sa to dá len keby som mala kratší úväzok. Ďakujem vopred.

Maria Pavlikova
Pracovný čas rozvrhnutý do 4 dní

Dobrý deň,
v § 86 ods. 3 Zákonníka práce je uvedené, že pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozvrhuje zamestnávateľ týždenný pracovný čas v zásade na päť pracovných dní v týždni. Neviem, aký máte dôvod na štvordňový pracovný týždeň, ani ma to nezaujíma, pretože nie som Vašim zamestnávateľom.

M. Rákovská
Pracovný čas rozvrhnutý do 4 dní

Ďakujem veľmi za odpoveď. Slovo " v zásade" sa nevyskytuje často v Zákonníku práce ani v iných zákonoch. Čo si má človek, neštudovaný práva, predstaviť pod týmto pojmom? Napríklad prevažne, častejšie? Keby zákon prikazoval rozvrhnúť pracovný čas na 5 dní, tak by to bolo takto napísané, bez slova "v zásade". Nedáva slovo "v zásade" možnosť rozvrhnúť 23 h úväzok a 37,5 h pracovný čas aj na 4 dni - i keď je to menej časté? Porušil by sa tento jediný paragraf? Vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Pracovný čas rozvrhnutý do 4 dní

Dobrý deň,
v zásade je Vaša úvaha logická. Sú povolania, kde je napr. štvordňový pracovný čas, ale aj šesťdňový, prípadne nepretržitý, atď. Keby všetci učitelia žiadali o štvordňový pracovný týždeň, a ešte denne home office, možno by aj aj žiaci uvítali.

M. Rákovská
Pracovný čas rozvrhnutý do 4 dní

Dobrý deň, veľké ďakujem za zorientovanie v sieti slovenskej legislatívy a trpezlivosť, s ktorou odpisujete na naše otázky. Ste skvelá, vážime si Vás. Ešte raz veľké ďakujem.