Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Stredná odborná škola ekonomická
Termín nástupu: 
pondelok, Máj 3, 2021
Miesto výkonu práce: 
Stojan 1
Mesto: 
Stojan 1, Spišská Nová Ves
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
272
Adresa školy alebo zariadenia: 
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 05201 Spišská Nová Ves
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Kvalifikačné predpoklady: - stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie - práca s PC – balík Microsoft Office - prax v administratíve minimálne 2 roky Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom: - organizačné schopnosti - komunikatívnosť a reprezentatívne vystupovanie - bezúhonnosť, - zodpovedajúca úroveň písomnej komunikácie - skúsenosti s vedením registratúry Požadované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania - profesijný životopis - kópie dokladov o ukončenom vzdelaní - súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu
Ďalšie požiadavky: 
Platové podmienky: - v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov - v sume 648,50 – 771,- EUR - Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 22. apríla 2021. - Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom. - Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Andrea Iovdijová
Telefónne číslo: 
0534421757
E-mailová adresa: