Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
pondelok, Október 16, 2023
Miesto výkonu práce: 
Kvetoslavov 266
Mesto: 
Kvetoslavov 266, Kvetoslavov
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
250
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Kvetoslavov 266, 93041 Kvetoslavov
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa § 10 ods. 1, § 11 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • občianska a morálna bezúhonnosť, • zdravotná spôsobilosť, • ovládanie štátneho jazyka, • vítaná je znalosť cudzieho jazyka, • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC, • znalosť príslušnej legislatívy, • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť. Vítané ďalšie požiadavky: • vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky: 
Požadované doklady a listiny: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška) • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe • profesijný štruktúrovaný životopis • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na ania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov výkon pedagogickej činnosti • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. • písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (rozsah minimálne 3 strany) • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní: Obec Kvetoslavov, Obecný úrad, Senecká ulica č. 258/31, 930 41 Kvetoslavov osobne, alebo poštou. Termín ukončenia prijímania žiadostí: 02.10.2023 do 16:00 hod. Obálku s požadovanými listinami označte nápisom: „VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu riaditeľa ZŠ Kvetoslavov – NEOTVÁRAŤ “ Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne a uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Ing. Soňa Franková
Telefónne číslo: 
0315625036
E-mailová adresa: