Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
nedeľa, september 1, 2019
Miesto výkonu práce: 
Hlavná 5
Mesto: 
Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Rozsah úväzku: 
50%
Počet študentov školy: 
266
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Hlavná 5, 04431 Družstevná pri Hornáde
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 1. v študijnom programe psychológia, 2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.
Ďalšie požiadavky: 
Uchádzač na dané pracovné miesto musí byť bezúhonný, trpezlivý, zodpovedný, činorodý, tvorivý a humánny. Mal by mať organizačné schopnosti, byť komunikatívny, osobnostne zrelý (akceptuje seba a druhých, zvláda záťaž, stres). Požadované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania - profesijný životopis - súhlas so spracovaním osobných údajov - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní Iné požiadavky po vyzvaní: - bezúhonnosť - zdravotná spôsobilosť - ovládanie štátneho jazyka Nástup do zamestnania: 1.9.2019 Pracovný pomer na dobu určitú počas trvania projektu: „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Družstevná pri Hornáde“ (36 mesiacov) s 3 mesačnou skúšobnou dobou, 50% úväzok. Platové podmienky: https://www.ozpsav.sk/files/3_spt_pz_oz_pt2_sept_19.pdf Všetky potrebné doklady zašlite poštou na adresu: Základná škola Hlavná 5, 044 31 Družstevná pri Hornáde, alebo zašlite na e – mail zsdruzstevna@centrum.sk do 16.8.2019, do 12:00 hod. a označte list heslom, resp. do predmetu e-mailu uveďte: "Psychológ 2019" Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Kontakt: 055/7288469, 055/6981013; e - mail: zsdruzstevna@centrum.sk
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
PaedDr. Anna Vajdová
Telefónne číslo: 
055/7288469
E-mailová adresa: