Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
pondelok, Apríl 1, 2019
Miesto výkonu práce: 
Sládkovičova 487
Mesto: 
Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
135
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Sládkovičova 487, 04922 Gemerská Poloma
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
● Požadované vzdelanie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: Úplné stredné odborné vzdelanie: 1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo; 2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti; 3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v MPC skončené do 31. 08. 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia zákona č. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31. 12. 2016. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa: 1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika; 2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov; 3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika; 4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer; 5. v študijnom odbore vychovávateľstvo; 6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Ďalšie požiadavky: 
Ďalšie požiadavky: ● ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť ● zdravotná spôsobilosť ● vítaná je znalosť rómskeho jazyka, skúsenosti s prácou so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a prax v školstve (najmä skúsenosti z oblasti špeciálnej pedagogiky – práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ Žiadosť o zamestnanie s priloženým profesijným životopisom je potrebné zaslať do 22. 03. 2019. V prípade viacerých žiadostí a záujmu o zamestnanca, vedenie školy vyzve uchádzača na osobný pohovor. ADRESA: Základná škola, Sládkovičova 487, 049 22 Gemerská Poloma KONTAKTNÁ OSOBA: PhDr. Vladimír Vnenčák, riaditeľ školy Tel. číslo: 058/7950117 zsgempoloma@gmail.com
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
PhDr. Vladimír Vnenčák
Telefónne číslo: 
0587950117
E-mailová adresa: