Štrajk zamestnancov školstva

21.11.2012
Personalistika

Výbor základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy SR pôsobí v organizácii (škole) ako štrajkový výbor. V organizáciách, kde základné organizácie nie sú vytvorené, je potrebné dohodnúť, kto bude koordinátorom štrajku.

Títo koordinátori budú vystupovať ako zástupcovia zamestnancov a budú postupovať podobne ako v školách, kde sú základné organizácie. Koordináciu štrajku a všetky úkony súvisiace so štrajkom vykonáva štrajkový výbor.

Štrajkový výbor alebo koordinátor štrajku informuje vedenie školy o štrajkovej aktivite, zložení štrajkového výboru a požiada o možnosť zvolať verejnú členskú schôdzu, príp. schôdzu všetkých zamestnancov.

Na schôdzi štrajkový výbor informuje zamestnancov o vyhlásení štrajku so zdôvodnením a po diskusii dá hlasovať o zapojení sa do štrajku. Prítomní hlasovaním odsúhlasia aj zloženie štrajkového výboru.

Štrajkový výbor:

 • písomne oznámi Rade školy najmenej päť pracovných dní pred začatím štrajku, že v škole sa uskutoční štrajk a z toho dôvodu očakávajú jej podporu a pomoc pri informovaní rodičov žiakov,
 • písomne oznámi zamestnávateľovi najmenej tri pracovné dni pred začatím štrajku deň začatia štrajku, dôvody a ciele štrajku, menný zoznam zástupcov príslušného odborového orgánu, ktorí sú oprávnení zastupovať účastníkov štrajku,
 • odovzdá zoznam štrajkujúcich (s ich podpismi) zamestnávateľovi najmenej tri dni pred začatím štrajku, s týmto musia byť zamestnanci štrajkovým výborom vopred oboznámení,
 • najmenej dva pracovné dni pred začatím štrajku poskytne zamestnávateľovi informácie vo vzťahu k štrajku, ktoré sú mu známe a ktoré mu môžu pomôcť zaviesť rozvrh práce na zabezpečenie nevyhnutných činností počas štrajku,
 • v deň začatia štrajku vyvesí v škole oznam o začatí štrajku, v tento deň jeho účastníci nevykonávajú prácu u zamestnávateľa,
 • zástupcovia účastníkov štrajku musia umožňovať primeraný a bezpečný prístup na pracovisko zamestnávateľa a nesmú brániť zamestnancom, ktorí chcú pracovať, v prístupe na toto pracovisko a odchode z neho, alebo sa im vyhrážať akoukoľvek ujmou; o prerušení práce s nimi môžu iba rokovať,
 • poskytuje zamestnávateľovi nevyhnutnú súčinnosť po celý čas trvania štrajku pri zabezpečení ochrany zariadení pred poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím a pri zabezpečení nevyhnutnej činnosti a prevádzke zariadení, pri ktorých to vyžaduje ich charakter alebo účel s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia alebo možnosť vzniku škody na týchto zariadeniach,
 • písomne oznámi zamestnávateľovi prerušenie štrajku alebo ukončenie štrajku.

 

Štrajk v obrazoch >>

 

Zamestnávateľ:

 • zabezpečí odhlásenie zamestnancov zapojených do štrajku zo zdravotného poistenia,
 • počas štrajku sa neprerušuje sociálne poistenie.

 

Zamestnanci zapojení do štrajku:

 • do 8 dní musia sami doplatiť zdravotné poistenie v príslušnej zdravotnej poisťovni. Poisťovne prijímajú aj skupinové platby (členovia štrajkového výboru môžu toto preveriť v pobočke príslušnej zdravotnej poisťovne).

 

Zdroj: Usmernenia k organizácii štrajku, Rada OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku dňa 15. 10. 2012

Príklad:
Výpočet platu pedagogického zamestnanca z 10. platovej triedy, 1. pracovnej triedy. Zamestnanec má stanovené zvýšenie platovej tarify za 31 rokov praxe a má priznaný príplatok za činnosť triedneho učiteľa vo výške 34,50 €. Celkový funkčný plat pedagogického zamestnanca je za týchto podmienok 720,00 €.

V prípade, ak by zamestnanec odpracoval celý pracovný fond, 22 dní v mesiaci november, jeho hrubá mzda by sa rovnala stanovenému funkčnému platu, z čoho po príslušných odvodoch a odpočítaní dane by mu zostala čistá mzda vo výške 604,82 € vrátane daňového bonusu na 2 deti.

Hrubá mzda zamestnanca sa podľa neodpracovaných dní z dôvodu štrajku znižuje o vypočítanú dennú mzdu zamestnanca (720,00/22 pracovných dní), t. j. 32,72 €. Čistá mzda zamestnanca je tak za 1 deň štrajku nižšia o 22,94 €.

 

  odpracovaný celý mesiac 1 deň štrajku  2 deň štrajku  5 dní štrajku
platová tarifa v 10. platovej triede   555,00  529,78  504,55  428,87
zvýšenie za 31 rokov praxe  130,50  124,57  118,64  100,85
príplatok za činnosť triedneho učiteľa  34,50  32,94  31,37  26,66
FUNKČNÝ PLAT zamestnanca  720,00  687,29  654,56  556,38
zdravotné poistenie 4 %  28,80  27,49  26,18  22,26
nemocenské poistenie 1,4 %  10,08  9,62  9,16  7,79
starobné poistenie 4 %  28,80  27,49  26,18  22,26
invalidné poistenie 3 %  21,60  20,62  19,64  16,69
poistenie v nezamestnanosti 1 %  7,20  6,87  6,55  5,56
poistné zamestnanca  96,48  92,10  87,71  74,55
základ dane  623,52  595,19  566,85  481,83
nezdaniteľná časť zamestnanca  - 303,72  - 303,72  - 303,72  - 303,72
preddavková daň zamestnanca  60,76  55,38  49,99  33,84
daňový bonus na 2 deti  42,06  42,06  42,06  42,06
čistá mzda zamestnanca  604,82  581,87  558,91  490,05
strata zamestnanca v dôsledku štrajku    22,94  45,90 114,77

 

Autorka: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 

 

Účasť na prípadnom štrajku zamestnancov školstva nemusí pre učiteľov znamenať výraznú stratu príjmu. Školy totiž prostriedky vo forme normatívov, z ktorých sú platené aj mzdy zamestnancov, dostanú tak ako za každý iný mesiac. Podľa informácií agentúry SITA už niektoré vedenia škôl, ktoré štrajk podporujú, učiteľom naznačili, že mzdové prostriedky môžu prerozdeliť formou osobných príplatkov či odmien a touto formou doplatiť mzdy znížené účasťou na štrajku. Predsedníčka združenia stredného školstva pre Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj v odborovom zväze školstva Iveta Majerová potvrdila, že školy takúto možnosť majú a pripomenula, že ju využili aj v prípade štrajku v roku 2003. „Takýto postoj zamestnávateľov si veľmi vážim,“ dodala Majerová.

Ako ďalej uviedla, podľa predbežných informácií sa na štrajku plánuje v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji zúčastniť približne 65 percent zamestnancov stredných škôl. Je to menej, než 13. septembra, kedy sa ich do jednodňového štrajku zapojilo po 82 percent v Banskobystrickom a Trenčianskom a 75 percent v Žilinskom kraji. Nižšiu podporu má časovo neobmedzený štrajk najmä u nepedagogických zamestnancov škôl.

Zdroj: SITA

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte