Doplňovačka

Marcová aktivita pre deti v MŠ z oblasti matematika a práca s informáciami

Doplňovačka

Vzdelávacia oblasť

Matematika a práca s informáciami

Vzdelávacia podoblasť

Logika

Výkonové štandardy:

  • Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov.
  • Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou.
  • Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.

Úloha:

Úlohou detí je na základe postupnosti dokresliť chýbajúce geometrické tvary a dopísať chýbajúce čísla.

Želáme vám veľa zábavy!

Stiahnite si dokument