10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Andrea2019
Výberové konanie, kvalifikácia, zaradenie

Dobrý večer, rada by som sa informovala ako je možné postupovať v nasledujúcom prípade :

Do výberového konania na pozíciu riaditeľa MŠ podal žiadosť záujemca, ktorý má splnenú požiadavku stredoškolského pedagogického vzdelania, doplnené o vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru. Taktiež má splnenú požiadavku prvej atestácie. Otázkou však ostáva podmienka 5.ročnej pedagogickej praxe. Žiadateľ totiž roky pracoval ako "dobovoľník", na zmluvu bez nároku na honorár niekoľko hodín týždenne , ako učiteľ na súkromnej škole, popri zamestnaní. Vo výsledku mu zamestnávateľ uznal viac ako tých povinných 5 rokov pedagogickej praxe.
1. Ak pracoval ako dobrovoľník, spĺňa za takýchto okolností podmienku 5.ročnej pedagogickej praxe do výberového konania na pozíciu riaditeľa MŠ ?
2. Keďže pracoval ako dobrovoľník, bez nároku na honorár, má síce priznanú pedagogickú prax, ale nie odpracované roky - teda započítanú prax. Ako v takomto prípade zaradiť zamestanca ?

Ďakujem za odpoveď.

Marek.Kuchar
pozícia učiteľ na 2 stupni ZŠ

Dobrý deň,

v roku 2017 som skončil inžinierske štúdium v odbore: Priemyselné inžinierstvo na ŽU. Od roku 2017 sa štátnice nevykonávali a na získanie titulu "stačila" len obhajoba diplomovej práce.

Chcel by som Vás poprosiť o odpovede na tieto otázky.

Môžem byť učiteľom na 2. stupni ZŠ po úspešnom absolvovaní doplnkového pedagogického minima? -> ak áno, aké predmety by som mohol učiť, keďže som štátnu skúšku na inžinierskej úrovni štúdia neabsolvoval zo žiadneho predmetu?

Ďakujem za odpoveď

Pedagog
,

,

Maria Pavlikova
Pozícia učiteľ na 2 stupni ZŠ

Podľa mojich znalostí, nepredpokladám, aby sa na základnej škole učili predmety príbuzné priemyselnému inžinierstvu. O to viac, že sa neviem oprieť o štátne skúšky, ktoré sú v prípade nepedagogického vzdelania určujúce. Ak by ste získali pedagogickú spôsobilosť, je otázne, akú DPŠ môžete na ŽU absolvovať, t. j. didaktiku akého predmetu by ste absolvovali.

Marek.Kuchar
pozícia učiteľ na 2 stupni ZŠ

Absolvoval by som DPŠ ktoré by mi umožnilo získať pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie strojárských predmetov. Takýto študijný program tam je. Nepripravil by ma tento študijný program na výučbu všetkých strojárskych predmetov, ktoré som počas štúdia absolvoval?

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Výberové konanie, kvalifikácia, zaradenie

Ešte som sa nestretla s tým, že zamestnanec má viac rokov pedagogickej praxe ako celkovej započítanej praxe. Prax sa nezapočítava podľa toho, či dostávame mzdu malú alebo žiadnu, ale podľa vykonávanej činnosti. Ak Váš adept na pozíciu riaditeľa školy pracoval niekoľko hodín týždenne ako dobrovoľník, je otázne, či bol zaradený v kategórii pedagogický zamestnanec a či vykonával pedagogické činnosť v súlade s § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Predpoklady, ktoré sú uvedené pre riaditeľa školy v § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. sú záväzné. Ak škola potvrdila, že má viac ako päť rokov pedagogickej praxe, vy nemusíte pátrať.

Andrea2019
Výberové konanie, kvalifikácia, zaradenie

Dobrý deň, pani Ing. Pavlíková,
ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Nemyslela som tým, že má viac rokov pedagogickej praxe ako započítanej, myslela som tým, že má viac rokov pedagogickej praxe, ako je požadované. Zle som sa vyjadrila. Problém je však s tým, že pracoval ako dobrovoľník, čiže predchádzajúci zamestnávateľ ho viedol len v akejsi evidencii, no neplatil odvody. Žiadateľ, vykonával vých.-vyzdel. činnosť v súlade so zákonom o čom má teda aj príslušné potvrdenie - teda priznanú prax.
Otázkou však zostáva, ako máme takéhoto zamestnanca správne zaradiť podľa tabuliek ?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Výberové konanie, kvalifikácia, zaradenie

Aj po doplnení Vám nerozumiem. Pravdepodobne ešte neprebehlo výberové konanie. Má stredoškolské aj vysokoškolské vzdelanie, prvú atestáciu, ani netuším v akom odbore, neboli platené odvody a pod. O praxi predloží buď potvrdenie alebo čestné vyhlásenie. A je na Vás koľko rokov mu započítate. Do výberového konania môže postúpiť aj keď má viac praxe ako je požadované - najmenej päť rokov, to je aj dvadsať rokov, odvody nesledujte. Ja nemám žiadne relevantné údaje a čakáte kvalifikovanú odpoveď.

Andrea2019
Výberové konanie, kvalifikácia, zaradenie

Ďakujem, pani Pavlíková, ospravedlňujem sa, pracujem na úrade len krátko a s takýmto prípadom som sa ešte nestretla. Teda,keď učiteľ vykonával výchov.-vzdelávaciu činnosť ako dobrovoľník, bez nároku na honorár.
Úprimne, na pozíciu neočakáveme väčšie množstvo záujemcov a preto preverujem možnosti akosi dopredu, keďže ide o záujmca, ktorý sa informoval ohľadom splnenia kvalifikačných predpokladov v "predstihu".

Maria Pavlikova
Výberové konanie, kvalifikácia, zaradenie

Uchádzač o funkciu riaditeľa školy musí v súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. spĺňať kvalifikačné predpoklady pre daný typ a druh školy, mať vykonanú prvú atestáciu, päť rokov pedagogickej praxe. Nič viac nemusíte zisťovať.