Dyskalkúlia – ako sa skamarátiť s matematikou?

21.02.2023
Vzdelávanie a výchova

Nedokáže vaše dieťa poznať rozdiely medzi dvoma a viac predmetmi? Nechápe, že ak je niečo väčšie než to druhé, potom to druhé musí byť menšie než to prvé a opačne? Pozorujete u neho problémy s členením predmetov podľa farby, tvarov či veľkosti? Mali by ste byť ostražití! Aj takto sa totiž môže prejavovať dyskalkúlia – špecifická porucha učenia pre matematické operácie. 

Matematika už na základnej škole súvisí s procesom vysokého stupňa  abstrakcie, keď dieťa musí postupne prestať vnímať viditeľné vlastnosti predmetov a musí začať chápať, že medzi určitými skupinami existuje niečo spoločné. Ak si k tomu pridáte neschopnosť porozumieť významu bežného matematického pojmoslovia, slovne označovať množstvo a počty predmetov, operačných znakov a matematických úkonov vôbec, či neschopnosť písať matematické znaky, viete si vôbec predstaviť, čo asi prežíva žiačik s dyskalkúliou pred každou hodinou matematiky?

Existuje veľmi veľa typov dyskalkúlie, stále ale platí, že chápanie aritmetiky si vyžaduje schopnosť porozumieť jazyku, slovám, ktoré používame na vysvetlenie úlohy. Preto môže byť dyskalkúlia spojená aj s problémami s čítaním a porozumením čítaného textu. Schopnosť čítať presne a s porozumením sa vyžaduje na pochopenie napísanej aritmetickej úlohy. Riešenie slovnej úlohy je pre tieto deti problémom z viacerých  dôvodov: nedokážu si prečítať text slovnej úlohy s porozumením, nepochopia ani matematickú stránku úlohy, ak majú navyše problémy s dysgrafiou, nedokážu ani zapísať zadanie úlohy ani príklad na výpočet.

Niektoré prejavy dyskalkúlie:

• Dieťa nechápe, že nezáleží na tom, či sa počítajú prvky sprava doľava, zdola nahor, prisúvajúc alebo odsúvajúc ich od seba — poradie sčítaných predmetov nemení konečný výsledok.

• K typickým prejavom patrí neistota, nespoľahlivosť pri vymenovávaní číselného radu vzostupne i zostupne — po jednom, po násobkoch, neschopnosť chápať zdanlivo jasné pojmy matematického slovníka —pred, za, hneď pred, hneď za, kvantifikátory všetci, nikto, každý.

• Žiak nediferencuje pojmy „o 4 viac“ a „4-krát viac“.

• Nedokáže vyjadriť slovami zmysel alebo význam pozície danej číslice v čísle, má problémy s určovaním počtu jednotiek, desiatok, stoviek.

• Pri ťažšej forme nie je žiak schopný prečítať izolovane číslice alebo jednoduché operačné znaky (+, —, :, ×, >, <, ≠).

• Pri ľahšej forme nie je žiak schopný prečítať viacmiestne číslo s jednou alebo viacerými nulami uprostred, číslo napísane nie vodorovne, ale zvislo, odmocniny, desatinné číslo a pod.

• Môže čítať „opačne“ (12 namiesto 21), môže uvádzať len izolované číslice (2, 3, 8 namiesto 238, prípadne 20 028 ako 200 28).

• Pri čítaní jednociferných čísiel môžu byť prítomné tvarové zámeny (9 — 6, 1 — 7), ale aj problémy s čítaním rímskych a desatinných čísiel.

• Žiak s poruchou sa ťažko učí malú násobilku, nechápe pojem najbližšieho menšieho násobku.

• Nerešpektuje prednosť operácií násobenia a delenia pred sčítaním a odčítaním.

 

TIPY ako BOJOVAŤ s DYSKALKÚLIOU

• Nechajte dieťa „myslieť nahlas“, t. j. komentovať slovne svoje činnosti.

• Kontrolujte jeho postup a v prípade potreby nesprávny krok ihneď opravte.

• Zložitejšie príklady sa snažte rozdeliť na čo najmenšie kroky. 

• Automatizujte kroky: niektoré medzičlánky vynechávajte, až kým dieťa celú operáciu neurobí rýchlejšie a s menším vypätím síl. 

• Ak dieťa robí chyby v úlohe, ktorá sa zdá byť zvládnutá, vráťte sa späť k pomocným krokom, k verbalizácii až manipulácii. 

 

POZOR!: Pomalé pracovné tempo, ktoré sa významne podieľa na vzniku problémov, môžete  ovplyvniť len veľmi ťažko. Je to dlhodobá záležitosť podmienená osobnostnými charakteristikami dieťaťa. K zrýchleniu pracovného tempa môže prispieť  napr. zautomatizovanie činností, vyššia sebadôvera.

 

Overené praktické postupy pre učiteľa aj rodiča pri domácej príprave

• Tolerujeme chyby vzniknuté zámenou znamienka (+  za —, × za :). 

• Pri písomnom nácviku matematických operácií tolerujeme chyby z nesprávneho odpísania čísiel.

• Pri nácviku matematických operácií volíme ľahké čísla, aby sa žiak  mohol sústrediť na nacvičovaný postup a nerozptyľoval sa rozmýšľaním o náročnejších spôsoboch. 

• Pri nácviku písomného delenia či násobenia používame u žiakov s dyskalkúliou dostatočne dlhú dobu len čísla obsahujúce číslice 1 — 4, napr. 243 × 2. Až keď si žiak osvojí príslušný postup, používame väčšie čísla. 

• Ak žiak nezvláda násobilku, je lepšie dovoliť mu pozrieť sa do tabuľky násobkov, ako by mal výsledky len hádať. 

• Pri slovných úlohách na násobenie a delenie viaccifernými číslami tolerujeme používanie kalkulačky, prípadne dáme žiakovi menej  príkladov, aby stihol vypočítať celú písomnú prácu.

• Osvedčilo sa riešiť so žiakmi slovné úlohy pomocou manipulácie s predmetmi.

• Pri slovných úlohách tolerujeme aj netradičné spôsoby riešenia.  Žiakom so zníženým logickým myslením pomáhame pri vypracovaní  zápisu matematickej úlohy. Umožníme mu zápis čiastočných výsledkov — medzivýsledkov. 

• Pred ústnym alebo písomným skúšaním mu dáme podobné príklady a úlohy na domácu prípravu.

• Tolerujeme používanie názoru (prstov) a znížené pracovné tempo.

 

UČITELIA POZOR: Päťminútovky sú nevhodné pre žiakov s pomalým pracovným tempom a pre tých, ktorí si nové vedomosti iba osvojujú. Pomalý žiak pracuje v strese, vynecháva príklady, škrtá, nesústredí sa. Žiak, ktorý učivo nemá osvojené, nemá čo upevňovať a výsledky háda.

 

Nielen pri dyskalkúlii, ale prakticky pri každej poruche učenia a hodnotení práce dieťaťa s akoukoľvek poruchou učenia, by malo byť samozrejmosťou hodnotiť vždy len to, čo dieťa stihlo, nie to, čo nevypracovalo. 

 

PRETO: 

• Ponechávajte dlhší čas na rozmyslenie. 

• Nelimitujte časovo riešenie úloh.

• Prihliadajte VŽDY aj na vynaložené úsilie a svedomitosť dieťaťa. 

• Pri slovných úlohách na násobenie a delenie viaccifernými číslami tolerujte používanie kalkulačky.

• V prípade výrazných ťažkostí je vhodnejšie porovnávať výkony dieťaťa vzhľadom na neho samého, nie spolužiakov-rovesníkov.

 

TIP PRE UČITEĽOV AJ RODIČOV

 

KULIFERDO – MATEMATIKA, GEOMETRIA

Pracovný zošit pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií – dyskalkúlia.

V pracovnom zošite KULIFERDO – Matematika, geometria pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ nájdete inšpiráciu pre prácu so žiakmi s dyskalkúliou.

Dozviete sa osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať so žiakmi s poruchami učenia a pozornosti, ktorí sú integrovaní v bežnej triede.

• Autormi pracovných listov sú odborníci na riešenie problematiky vzdelávania detí so ŠVVP a učitelia 1. – 4. ročníka ZŠ.

• Obsahuje ilustrované pracovné listy na dyskalkúliu, vrátane návodov, ako v škole čo najľahšie pracovať s deťmi s poruchami učenia a pozornosti.

• Každý samostatný súbor pracovných listov je uvedený prehľadnou metodickou tabuľkou.

• Každý pracovný list je označený stupňom náročnosti.

• Pracovné listy s metodickými pokynmi rôznych stupňov náročnosti sú využiteľné na hodinách matematiky, ale aj v domácom prostredí na precvičovanie matematických operácií: sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a na geometriu. 

Pracovný zošit si už teraz môžete objednať TU

 

Zdroj: raabe.sk

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte