28 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
John
Náhrada prvej kvalifikačnej skúšky.

Dobrý deň.

Chcel by som Vás požiadať o informácie týkajúce sa náhrady prvej kvalifikačnej
skúšky a platového zaradenia do jedenástej triedy.

Ukončil som vysokoškolské štúdium druhého stupňa v špecializácii znalostný manažment s titulom
magister.Takisto som ukončil vysokoškolské štúdium podnikového manažmentu v špecializácii
všeobecný manažment s udelením amerického titulu MBA.
Vysokoškolské vzdelanie mám ukončené v anglickom jazyku (MBA) a tiež v slovenskom jazyku (Mgr.)
Mám štátnu skúšku z anglického jazyka a literatúry a doplňujúce pedagogické štúdium anglický
jazyk a literatúra, ukončené štátnou skúškou, na Katedre anglického jazyka a literatúry pedagogickej fakulty. DPŠ som ukončil na filozofickej fakulte pedagogickej fakulty dňa 24. novembra 2009. 
Učiteľa anglického jazyka na strednej škole robím od roku 2002.

Chcel by som sa spýtať či spľňam predpoklady na prvú kvalifikačnú skúšku a pre platové
zaradenie do 11 triedy. Môže byť moje vzdelanie považované za náhradu prvej kvalifikačnej skúšky, nakoľko
mám vysokoškolské vzdelanie ukončené v slovenskom a anglickom jazyku, DPŠ so štátnou skúškou a súvislej
pedagogickej praxe 8 rokov.

Ďakujem Vám za odpoveď.
 

goodfer.t
Dobrý deň Uznávanie náhrad

Dobrý deň

Uznávanie náhrad kvalifikačných skúšok k 1. novembru 2009

Náhrady I. kvalifikačnej skúšky boli ustanovené § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Náhrady I. kvalifikačnej skúšky sa uznávali po piatich rokoch pedagogickej praxe.

Zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola dňom 1.11.2009 vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. zrušená, t.j. dňom 31.10.2009 stratila účinnosť. Z uvedeného dôvodu nie je možné od 1.11.2009 uznávať náhrady I., resp. II. kvalifikačnej skúšky. Nový právny predpis neuznáva náhrady I., resp. II. kvalifikačnej skúšky, len umožnil ich uznanie tým pedagogickým zamestnancom, ktorí splnili podmienky na ich uznanie do 31.10.2009.

Podmienky k uznaniu 1. KS k 31.10.2009 boli nasledovné:

Ustanovenie § 9 ods. 1 citovanej vyhlášky po piatich rokoch pedagogickej praxe považuje za náhradu prvej kvalifikačnej skúšky:
a) získanie titulu po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky alebo bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky absolventom, ktorí počas celého štúdia na vysokej škole dosahovali výborné študijné výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s výborným prospechom a absolvovali štúdium s vyznamenaním, alebo získanie titulu na vysokých školách a fakultách podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,
b) absolvovanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa neučiteľského študijného odboru a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na získaný študijný odbor,
c) absolvovanie postgraduálneho štúdia zakončeného záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,
d) absolvovanie rozširujúceho štúdia pre získanie spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo študijného odboru, alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na pedagogickej fakulte alebo filozofickej fakulte,
e) absolvovanie dvojročného špecializačného inovačného štúdia alebo dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia schváleného ministerstvom,
f) umiestnenie sa na prvom až treťom mieste celoštátneho kola tvorby svojpomocne zhotovených, akreditovaných a patentovaných učebných pomôcok, ktoré boli odovzdané do výroby,
g) autorstvo učebníc a učebných osnov, ktoré boli schválené ministerstvom a vydané,
h) absolvovanie rigoróznej skúšky,
i) umiestnenie na prvom až treťom mieste v celoštátnom kole pedagogického čítania.

Pred 31.10. 2009 ste ešte nemal DPŠ a tiež z Vášho textu nie je jasné, či ste v tom období už mal štátnu jazykovú skúšku ( či ste ju absolvoval na pedagogickej fakulte alebo filozofickej fakulte).

Zuzana Dindešová
Náhrada I. kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň, mňa by zaujímalo, či mám nárok na náhradu I. kvalifikačnej skúšky. V júni 2008 som ukončila štúdium na Akadémii umení - neučiteľský odbor, ktorý bol v tom istom čase doplnený aj DPŠ v danom odbore. K tomuto termínu som mala aj 5 rokov praxe. Moja otázka teda znie, či mám nárok na náhradu I. kvalifikačnej skúšky. Môj zamestnávateľ tvrdí že nie.
Ak by mi zamestnávateľ aj uznal náhradu, za aké obdobie sa dopláca rozdiel v plate?
Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Náhrada prvej kvalifikačnej skúšky

Vo Vašej otázke chýbajú informácie o tom kde pracujete, čo učíte a čo ste vlastne vyštudovali a ako došlo k tomu, že v roku 2008 ste skončili vysokú školu a zároveň ste mali päť rokov praxe - pedagogickej ? Akú DPŠ v danom odbore ste získali ? Je mi ľúto, ale neviem odpovedať.

Zuzana Dindešová
Doplnené informácie

Dobrý deň,
pracujem na ZUŠ, kde vyučujem od roku 2001 hru na cimbale. Na Akadémii umení mám vyštudovanú hru na cimbale, ktorá je ukončená štátnou skúškou z predmetov Dejiny a literatúra cimbalu a Umelecký výkon. Zároveň som ukončila DPŠ na Hudobnú a umeleckú pedagogiku. Prax som mala pedagogickú a k 31.12.2008 mi bola započítaná prax 6 rokov a 274 dní. Platí aj pre mňa náhrada I. kvalifikačnej skúšky?
Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Doplnené informácie

Ak ku dňu 31. 12. 2008 ste mali 6 rokov a 274 dní pedagogickej praxe, tak Vám zamestnávateľ mal uznať náhradu 1. kvalifikačnej skúšky už po piatich rokoch pedagogickej praxe. Znovu upozorním že musí ísť o pedagogickú prax, nie prax uvedenú na oznámení o výške a zložení funkčného platu, kde sú aj iné doby. Samozrejme, ak ste nikdy nikde nerobili a neboli ste na materskej dovolenke a pod., tak započítaná prax a pedagogická prax je rovnaká. Len pre poriadok napíšte štátne skúšky z DPŠ. S tým, čo uvádzate som sa nestretla.

Zuzana Dindešová
DPŠ

Prax je určite započítaná ako pedagogická, keďže som nebola ani na materskej, ani na dlhodobej PN, akurát mi zamestnávať každé dva roky prerušil zmluvu na prázdniny...
DPŠ mám z predmetov: Hudobná a vývinová psychológia, Hudobná a umelecká pedagogika, Komunikatívne zručnosti, Metodika vyučovania a prax.
Prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
DPŠ

Vyzerá to tak, že po piatich rokoch pedagogickej praxe ste mali nárok na uznanie prvej kvalifikačnej skúšky, teda zaradenie do 11. platovej triedy. Doplatenie si môžete nárokovať tri roky spätne. Nárok na uznanie Vám vznikol niekedy v roku 2008, čo je deväť rokov .

Zuzana Dindešová
Náhrada I. kval. sk.

Môžem sa ešte opýtať, ako je to so záverečným ustanovením vyhlášky 41/1996 §10 od. 6. "Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je absolventom vysokoškolského vzdelávania druhého stupňa v neučiteľskom študijnom odbore, sa ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky po piatich rokoch pedagogickej praxe uznáva absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na študijný odbor, ktoré nadobudol pedagogický zamestnanec pred 1. septembrom 2005."
V tomto prípade sa to týka len absolventov, ktorí získali vzdelanie pred 1. 9. 2005.

Maria Pavlikova
Náhrada prvej kvalifikačnej skúšky

Ak sa Vaša posledná otázka týka stále Vašej prvej otázky tak platí to, čo som uviedla. Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. skončila platnosť 31. 10. 2009 a záverečné ustanovenie sa Vás netýka.

Zuzana Dindešová
Vysvetlenie záverečného vysvetlenia

Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď. Ale chcela by som Vás poprosiť, či by ste mi vedeli napísať vysvetlenie, prečo sa mňa záverečné ustanovenie netýka, pretože môj zamestnávateľ sa bude odvolávať na záverečné ustanovenie a nebude mi chcieť uznať náhradu I. kvalifikačnej skúšky. Lebo keď sa pozerám na tú vyhlášku, tak §10 vlastne neguje §9 z vyhlášky 41/1996. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Vysvetlenie záverečného vysvetlenia

Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. v pôvodnom znení neobsahovala možnosť uznať po piatich rokoch pedagogickej praxe ako náhradu prvej kvalifikačnej skúšky absolvovanie neučiteľského študijného odboru a doplňujúceho pedagogické štúdium nadväzujúce na získaný študijný odbor - § 9 ods. 1 písm. b) a neobsahovala ani Vami citovaný text v § 10 ods. 6. Tieto texty boli do vyhlášky vložené novelou, a to vyhláškou č. 374/2005 Z. z. Prechodnými a spoločnými ustanoveniami v právnych normách sa riešia nezrovnalosti a nejasnosti, ktoré by mohli nastať a nastávajú po zavedení novely. Keďže Vy ste štúdium ukončili po roku 2005 netýka sa Vás ust. §10 ods. 6), ale týka sa Vás § 9 ods. 1 písm. b) citovanej vyhlášky. Teda nič sa neneguje, ale dala sa možnosť uznať náhradu prvej kvalifikačnej skúšky aj učiteľom, ktorí ukončili predmetné vzdelanie pred nadobudnutím novely. Keby to nebolo vložené aj do § 10, uznávala by sa náhrada len za ukončené vzdelanie po nadobudnutí novely.

Zuzana Dindešová
Vysvetlenie záverečného vysvetlenia

Ďakujem veľmi pekne za Vaše vysvetlenie.

Zuju
náhrada I.kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň, v septembri 2010 som ukončila rozširujúce štúdium v špecializácii pedagogika mentalne postihnutých a získala osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzdelávania pg.zamestnancov na doplnenie šp.pg spôsobilosti. Štúdium začalo 2.9.2008. V tom čase som už mala 5 rokov pedagogickej praxe. Prvé vysokoškolské štúdium som ukončila v roku 1998 v odbore- pedagogika- specializacia socilana pedagogika, na to som v roku 2007/2008 ukončila DPŠ zamerané na učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov- vyučovanie pedagogika. V roku 2015 som ukončila rozširujúce štúdium v predmete slovenský jazyk a literatúra. 60 kreditov za toto štúdium mi nechceli uznať nakoľko som štúdium ukončila ako odborný zamestnanec- školský špeciálny pedagóg, hoci som dovtedy aj v rámci štúdia bola pedagogickým zamestnancom.
Chcem sa touto cestou opýtať, či mi štúdium pedagogiky mentálne postihnutých môže byť uznané ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky, ak áno, kto mi ho môže uznať, a ak budem pracovať od septembra 2017 ako pedagogiký zamestnanec, či si môžem požiadať o uznanie 60 kreditov alebo už nie.

Maria Pavlikova
Náhrada prvej kvalifikačnej skúšky

Náhrady kvalifikačných skúšok sa od 1. novembra 2009 neuznávajú. Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. podľa ktorej sa náhrady kvalifikačných skúšok uznávali bola zrušená zákonom č. 317/2009 Z. z. Ak v období po 1. 11. 2009 prebiehalo vzdelávanie, ktoré sa dovtedy uznávalo ako náhrada kvalifikačnej skúšky a do jeho ukončenia ste mali päť rokov pedagogickej praxe, podľa § 61 ods. 11 zákona č. 317/2009 Z. z. Vám ho po jeho ukončení mal zamestnávateľ uznať ako náhradu prvej kvalifikačnej skúšky. Kredity za rozširujúce štúdium v predmete slovenský jazyk a literatúra ako odborný zamestnanec ? Je dôležité aká kategória je uvedená na vysvedčení. Pravdepodobne ste ho nemali absolvovať alebo ste ho mali absolvovať ako pedagogický zamestnanec. Odborní zamestnanci rozširujúce štúdium vo všeobecnosti neabsolvujú. Je dôležité venovať pozornosť aj vypisovaniu prihlášok na vzdelávanie. Kredity za rozširujúce štúdium sa od 1. 9. 2015 nepriznávajú.

Zuju
nahrada

Dobrý deň, na rozsirujuce studium som sa prihlasila v case posobenia an specialnej skole. Zial o par mesiacov na to som dostala vypoved pre nadbytocnost. Studium som nechcela prerusit, nasla som si pracu ako vychovavatelka dva roky na dobu urcitu. Posledny rok studia som pracovala rok a pol ako odborny zamestnanec skolsky specialny pedagog. Nechapem preco by toto mala byt smola na urcenie kreditov. Po ukonceni studia som sa zamestnala akao ucitel slovenciny, a teraz si znova hladam pracu. Zamestnavatel ma v case dokoncenia studia specialnej pedagogiky dal do 11 triedy ale nevydal mi ziaden papier o uznani kvalifikacnej skuske. Teraz sa mi crtala praca ale potrebovala som vykonanie 1. kvalifikacnej skusky. Preto sa pytam, ci mi specka plati a kto mi ma vydat potvrdenie?

Maria Pavlikova
Náhrada

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky Vám platí, získali ste ním kvalifikácia napr. na výkon odborného zamestnanca - špeciálneho pedagóga. Máte predsa osvedčenie/vysvedčenie o ukončení štúdia, ktoré predložíte zamestnávateľovi. Nikto Vám nič vydávať nemusí. Nový zamestnávateľ posúdi, či spĺňate podmienky za zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou so zaradením do 11, platovej triedy. Nevzniká žiadny problém. Ak Vám uzná náhradu prvej atestácie, tak kredity Vám samozrejme neprizná. Neuvádzate žiadne konkrétne časové údaje, na základe ktorých by som Vám mohla napísať stanovisko.

Matula1978
Uznanie prvej atestácie

Dobrý deň. v školstve som začala pracovať v roku 1999-2001 ako nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec v ŠKD. Od roku 2005 až do súčasnosti pracujem v materskej škole už ako samostatný pedagogický zamestnanec. V roku 2013 som ukončila vysokoškolské vzdelanie Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (štátnu skúšku mám z psychológie, pedagogiky, didaktiky odborných predmetov, makroekonomika, mikro ekonómie).
Zaujímalo by ma či mám nárok na uznanie prvej atestácie.
Za odpoveď ďakujem.

Maria Pavlikova
Uznanie prvej atestácie

Ak ste uviedli všetky Vaše ukončené vzdelania a pracujete ako učiteľka v materskej škole, tak podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť I. Učiteľ materskej školy nespĺňate kvalifikačné predpoklady na Vašu činnosť a nie ste samostatná učiteľka materskej školy. Makroekonomika a mikroekonómia nemá nič spoločné s predškolskou pedagogikou. Neviem na základe čoho chcete uznať prvú atestáciu, ak ste ju nevykonali. Vykonať ju ani nemôžete, pretože atestácie môže vykonať len kvalifikovaný pedagogický zamestnanec.

ingrid.benesova
Uznanie prvej atestácie u odborných zamestnancov

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o informáciu ohľadom vyššie spomínaných faktov o uznávaní prvej kvalifikačnej skúšky. Pracujem ako odborný zamestnanec- školská psychologička na základnej škole od roku 2003. Skončila som v roku 1989 odbor pedagogika a psychológia na FFUK BA s červeným diplomom, t.j. som získala titul PhDr.. V tom čase nahrádzal rigoróznu skúšku. Vzťahuje sa spomínaný zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý ste vyššie citovali a vysvetľovali uznanie titulu aj na mňa ako odborného zamestnanca? Nahrádza mi titul, vzdelanie a prax do roku 2009 minimálne 5 rokov 1. kvalifikačnú skúšku? Ak áno, môže mi zamestnávateľ vyplatiť ušlú mzdu aj spätne? Ďakujem pekne Inge

Maria Pavlikova
Uznanie prvej atestácie u odborných zamestnancov

Podľa môjho názoru získanie titulu PhDr. na základe úspešného štúdia (červený diplom) sa uznávalo ako náhrada kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z., iba pedagogickým zamestnancom. U Vás by sa mohol uplatniť § 61a ods. 2 prechodných ustanovení zákona č. 317/2009 Z. z., ale rigoróznu skúšku by ste museli vykonať samostatne. Prípadne ods. 3 spomínaného § 61a. Pre správne posúdenie Vašej situácie, obráťte sa na MŠVVaŠ SR spolu s kópiou vysvedčenia a diplomu. Ak by Vám ministerstvo uznalo náhradu prvej atestácie, ušlú mzdu by Vám zamestnávateľ doplatiť najviac za tri roky.

kata03
nahrada rigoroznej

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, v roku 2014 som nastupila na doktorandske studium skoncila som v roku 2018 s titulom RNDr. PhD. a od septembra 2018 pracujem ako ucitelka. Chcela by som sa spytat, ci uz som samostatny pedagogicky zamestanenec, ci sa berie aj pedagogicka prax na doktorandskom studiu, a nasledne ci sa uznava ako rigorozka ako 60 kreditov a nasledne po 6 rokoch 2 atestacia?
27/(4) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ak
a) úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie,
b) vykonal prvú atestáciu pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ako tú, v ktorej je zaradený,
c) vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň požadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, v ktorej je zaradený, alebo
d) vykonával pedagogickú prax v rozsahu najmenej dva roky v škole obdobného druhu a typu40) v zahraničí alebo na vysokej škole,
e) vykonával odbornú činnosť obdobného druhu a typu v rozsahu najmenej dva roky v školskom zariadení alebo na vysokej škole, ak tak rozhodne riaditeľ školy.

61/10 Od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a alebo za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka získa pedagogický zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky pedagogickej činnosti, a odborný zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky odbornej činnosti, 60 kreditov, ak týmto zamestnancom nebola za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky uznaná do 31. decembra 2011 prvá atestácia.

Maria Pavlikova
Náhrada rigoróznej skúšky

Ak ste úspešne absolvovali adaptačné vzdelávanie, tak ste samostatná učiteľka. Nemám to ako inak posúdiť. Prax počas doktorandského štúdia sa započítava v súlade s § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 553/2003 Z. z. po posúdení zamestnávateľom. Nie je to pedagogická prax v zmysle § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Za doktorandské štúdium ste získali aj titul RNDr. Aj PhD ? Ak ste v roku 2018 nastúpili prvýkrát do regionálneho školstva, nemá opodstatnenie riešiť rigoróznu skúšku, prípadne doktorandské štúdium a jeho dopady na zaradenie do kariérového stupňa. Od 1. 9. 2019 sa predpokladá nový zákon, ktorý je už schválený . § 60 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. sa Vás netýka.

Jana Foríšková
NÁHRADA PRVEJ KVALIFIKAČNEJ SKÚŠKY.

Dobrý deň, učím 32 rokov na ZUŠ, mám skončenú Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, odbor slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova. Končila som v roku 1992. Mám nárok na uplatnenie 1. kvalifikačnej skúšky? Ak áno, ako mám postupovať? Ďakujem

Jana Foríšková
NÁHRADA PRVEJ KVALIFIKAČNEJ SKÚŠKY.

Dobrý deň, napísala som aj doplňujúci 2.komentár, ale ten som tu nenašla.
Učím 32 rokov na ZUŠ, mám skončenú Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, odbor slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova. Končila som v roku 1992, s červeným diplomom. Teraz som sa dozvedela, že pokiaľ som školu skončila s červeným diplomov, je to možné použiť ako náhradu 1.atestácie. Našla som toto :
ako náhradu kvalifikačnej skúšky v § 9 vyhlášky č. 41/1996 Z. z.:
1) „Po piatich rokoch pedagogickej praxe sa ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky uznáva:
a) získanie titulu po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky alebo bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky absolventom, ktorí počas celého štúdia na vysokej škole dosahovali výborné študijné výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s výborným prospechom a absolvovali štúdium s vyznamenaním, alebo získanie titulu na vysokých školách a fakultách podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990.
Je možné to uplatniť u mňa? A ak áno, ako by som mala ďalej postupovať.
Ďakujem

Maria Pavlikova
NÁHRADA PRVEJ KVALIFIKAČNEJ SKÚŠKY.

Dobrý deň,
za čo - za ktoré štúdium by ste požadovali náhradu prvej kvalifikačnej skúšky. Neuvádzate žiadne doplňujúce vzdelanie.

Jana Foríšková
NÁHRADA PRVEJ KVALIFIKAČNEJ SKÚŠKY.

Mne bolo povedané, že za to, že som na VŠ skončila s červeným diplomom.

Maria Pavlikova
NÁHRADA PRVEJ KVALIFIKAČNEJ SKÚŠKY.

Dobrý deň,
§ 9 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. ste si mohli uplatniť v dobe , keď ste mali splnené obidve podmienky, a to skončenie štúdia s červeným diplomom a päť rokov pedagogickej praxe. Toto ste si mohli a mali uplatniť najneskôr do 31. 10. 2009, kedy bola uvedená vyhláška zrušená a náhrady sa prestali priznávať. Obráťte sa na zamestnávateľa, či by neprehodnotil Vaše platové zradenie, ale spätne Vám ju neprizná ani súd.