Podmienky na pozíciu riaditeľa z pohľadu zriaďovateľa

27.03.2012
Personalistika

Podmienky, ktoré musí spĺňať uchádzač o pozíciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia, sú upravené v niekoľkých právnych predpisoch. Okrem nich si môže zriaďovateľ stanoviť aj vlastné podmienky, ktoré považuje za dôležité pre výkon práce riaditeľa.

Funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia je možné na dobu piatich rokov obsadiť až po výberovom konaní. Za stanovenie podmienok na výberové konanie je zodpovedný zriaďovateľ. Cieľom výberového konania je obsadiť pozíciu riaditeľa v súlade so zákonom stanovenými podmienkami a získať informácie pre komplexné posúdenie spôsobilosti uchádzača na výkon riadiacej funkcie.

Kritériá môžeme rozdeliť do dvoch oblastí:
- nevyhnutné podmienky,
- možné alebo ďalšie podmienky.

Nevyhnutné podmienky
Uchádzač na pozíciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia musí byť bezúhonný a musí spĺňať tieto kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelávania pre príslušný druh a typ školy, ustanovená odborným predpisom,
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa osobitného predpisu, okrem riaditeľa základnej umeleckej školy, riaditeľa predškolského zariadenia, riaditeľa poradenského zariadenia a riaditeľa školského účelového zariadenia.

Uchádzač na pozíciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia musí ďalej:
- predložiť návrh koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia,
- byť zdravotne spôsobilý,
- ovládať štátny jazyk.

Predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia sa vyžaduje od uchádzača podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. ako povinná súčasť dokumentácie na výberové konanie. Zdravotnú spôsobilosť preukazuje úspešný uchádzač ako zamestnanec svojmu zamestnávateľovi pred nástupom do zamestnania.

Možné alebo ďalšie podmienky
Vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vo vedúcej pozícii vykonávať, môže podľa zákona č. 552/2003 Z. z. oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadzovanú funkciu obsahovať aj iné kritériá a požiadavky.

V prípade definovania ďalšej požiadavky ju vyhlasovateľ výberového konania musí vedieť zdôvodniť v súvislosti s obsadzovanou funkciou. Nesmie však byť v rozpore alebo nad rámec platnej legislatívy, ani nesmie pôsobiť diskriminačne.

Nesplnenie možných alebo ďalších podmienok nemôže byť dôvodom na vyradenie zo zoznamu uchádzačov a na znemožnenie účasti na výberovom konaní. Môže však vplývať na celkové posudzovanie uchádzača a konečné rozhodnutie výberovej komisie.

Vybrané z mesačníka
Právny kuriér pre školy.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte