Funkčný plat a odmeny riaditeľa školy

07.10.2009
Personalistika

Pri odmeňovaní riaditeľov škôl a školských zariadení sa vyskytujú osobitosti, ktoré vyplývajú z jeho postavenia vedúceho zamestnanca, z rozdielov, či je riaditeľ štatutárnym orgánom alebo zamestnancom zriaďovateľa, a osobitostí vyplývajúcich z rozdielov, či je škola alebo školské zariadenie právnickou osobou, alebo nie.

Kto určuje plat riaditeľovi

Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne podmienky výkonu práce v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odmeňovaní“).

Zložky platu

Podľa § 4 zákona o odmeňovaní patrí zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom plat, ktorým je:
a) tarifný plat,
b) osobný plat,
c) príplatok za riadenie,
d) príplatok za zastupovanie,
e) osobný príplatok,
f) platová kompenzácia za sťažený výkon práce,
g) príplatok za prácu v krízovej oblasti,
h) príplatok za zmennosť,
i) príplatok za činnosť triedneho učiteľa,
j) výkonnostný príplatok,
k) príplatok za praktickú prípravu,
l) príplatok za prácu v noci,
m) príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu,
n) príplatok za prácu vo sviatok,
o) plat za prácu nadčas,
p) plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku,
r) odmena.

Platová trieda riaditeľa

Podľa § 5 zákona o odmeňovaní zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

Podľa tohto postupu pri splnení požadovaných kvalifikačných predpokladov:

• riaditeľky materských škôl s úplným stredným vzdelaním požadovaného odboru sú zaradené do 8. platovej triedy, s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa do 9. platovej triedy a s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa do 10. až 11. platovej triedy,

• riaditelia základných a stredných škôl sú zaradení do 11. platovej triedy, riaditelia základných škôl, stredných škôl a školských zariadení pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa sú zaradení do 12. platovej triedy.

Odmena riaditeľa

Odmenu riaditeľovi školy alebo školského zariadenia môže priznať iba zriaďovateľ (zamestnávateľ) v súlade s § 20 zákona o odmeňovaní.
U riaditeľa školy bez právnej subjektivity to nie je problém – odmenu navrhuje určený vedúci zamestnanec zamestnávateľa na základe tých istých podnetov ako u riaditeľov škôl s právnou subjektivitou.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia s právnou subjektivitou ako štatutárny orgán nemá vedúceho zamestnanca, ktorý by navrhoval a odôvodňoval výšku jeho odmeny. Keďže odmena predstavuje jednu zo zložiek platu, určuje ju jednoznačne ten, kto riaditeľa do funkcie ustanovil. Podnet na jej vyplatenie môže zriaďovateľovi predložiť ktokoľvek, kto chce upozorniť na kvalitné vykonávanie pracovných činností riaditeľom alebo na splnenie mimoriadnej alebo osobitne významnej pracovnej úlohy riaditeľom v prospech školy či školského zariadenia.

Pre podrobnejšie informácie navštívte náš E-Shop a objednajte si publikáciu Personalistika v práci riaditeľa školy.

Výber z článku Funkčný plat a odmeny riaditeľa školy.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte