Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Centrum voľného času
Termín nástupu: 
pondelok, november 1, 2021
Miesto výkonu práce: 
Pod hájom 1356
Mesto: 
Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
0
Adresa školy alebo zariadenia: 
Centrum voľného času, Pod hájom 1356, 01841 Dubnica nad Váhom
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti - podľa § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 citovaného zákona - kvalifikačné predpoklady: najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle §11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie stupňa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“ - najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. - zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z, - ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky: 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie CVČ – NEOTVÁRAŤ !“ najneskôr do 24.09.2021 na adresu : Mestský úrad Dubnica nad Váhom, oddelenie školstva, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním. Viac na www.dubnica.eu
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mária Balážová
Telefónne číslo: 
0918117044
E-mailová adresa: