Rezort školstva: Gymnáziá majú možnosť žiadať o finančné prostriedky

V rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyčlenil rezort školstva z Európskeho sociálneho fondu objem finančných prostriedkov vo výške 20 miliónov eur.

Gymnáziá majú naďalej možnosť žiadať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo v novembri 2018 dopytovo-orientovanú výzvu s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania na gymnáziách v oblastiach čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva

V rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyčlenil rezort školstva z Európskeho sociálneho fondu objem finančných prostriedkov vo výške 20 miliónov eur. “Výzva bola určená pre všetky kraje, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Pre školy v menej rozvinutých regiónoch ministerstvo vyčlenilo 18,5 milióna eur a 1,5 milióna eur pre školy Bratislavského samosprávneho kraja ako viac rozvinutého regiónu,” uviedol rezort školstva
Po prvom hodnotiacom kole, ktorého uzávierka bola 31. januára, bolo doručených ministerstvu 30 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej požadovanej výške 5.063.094 eur. Z Bratislavského kraja ako viac rozvinutého regiónu žiadali o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer pol milióna eur tri gymnáziá. Z menej rozvinutých regiónov SR požiadalo o finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu 27 gymnázií, v celkovej výške žiadaného príspevku 4.619.691 eur. “Aktuálne prebieha proces konania o týchto žiadostiach. Dopyt v predložených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok nepresiahol alokáciu stanovenú vo výzve,” uviedol rezort školstva
Možnosť predkladať projekty v rámci tejto výzvy v rámci oboch kategórií regiónov je stále aktuálna. Uzávierka druhého hodnotiaceho kola je naplánovaná na 28. februára. 
Výzva je zameraná na žiakov gymnázií, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov gymnázií. V rámci projektov je možné podporiť realizáciu mimoškolskej činnosti, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz, a ktorá nie je realizovaná v rámci výchovného programu, zaradenie extra hodín, vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov.

Zdroj: TASR