Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a reakcia školy

04.10.2011
Škola a rodina

S vymeškávaním výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách sa stretávajú učitelia, žiaci a ich zákonní zástupcovia takmer dennodenne.

Príčin vymeškávania hodín v škole je viacero. Dôležité je odlíšiť, či ide o úmyselné zameškávanie školského vyučovania, alebo neúmyselné – teda odôvodnenú absenciu žiaka v škole.

Neospravedlnené hodiny

Triedny učiteľ by mal informovať riaditeľa školy o neospravedlnených hodinách žiaka. Počet vymeškaných hodín, pri ktorých to má urobiť, určí školský poriadok (obvykle to býva pri evidovaní 4 neospravedlnených hodín). Následne by mal riaditeľ školy predvolať preukázateľným spôsobom rodičov žiaka a oboznámiť ich o tejto skutočnosti.

Stretnutie s predvolanými rodičmi žiaka môže viesť triedny učiteľ, príp. aj v spolupráci s výchovným poradcom. Cieľom stretnutia s rodičom žiaka by malo byť zamedzenie prípadnej ďalšej absencie a poukázanie na to, že škola vyžaduje zodpovedné plnenie povinností žiaka.

Inštrukcie k rozhovoru:

  • Učiteľ by sa mal snažiť pri rozhovore s rodičom vytvoriť bezpečnú a dôvernú atmosféru.
  • Je dôležité vypátrať príčiny žiakovej absencie. Spoločným úsilím učiteľa a rodiča sa to podarí ľahšie.
  • Ak učiteľ zistí, že sa rodič snaží absenciu dieťaťa zakryť, prípadne mu to sám rodič povoľuje, je potrebné, aby učiteľ upozornil rodiča na plnenie povinností súvisiacich s povinnou školskou dochádzkou a informoval ho o možných sankciách, ak by žiak v absencii pokračoval (oznámenie obci a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; finančné sankcie; komisionálne skúšky, prípadne opakovanie ročníka; spolupráca s psychológom; upovedomenie polície a pod.).
  • Učiteľ spoločne s rodičom navrhnú opatrenia na zamedzenie ďalších absencií.
  • Odporúčame, aby sa na stretnutí učiteľ s rodičom dohodol na pravidelných konzultáciách (postačia aj telefonické/mailové, ak s tým súhlasí učiteľ), kde by bol rodič oboznamovaný o dochádzke svojho dieťaťa.

 

Dôležitou súčasťou kontaktu s rodičom by rozhodne mal byť rozhovor žiaka s učiteľom, kde by ho učiteľ informoval o výsledkoch zo stretnutia s rodičom. Vhodné je, ak učiteľ zrealizuje takéto stretnutie s rodičom aj spolu so žiakom. Výhodou je nielen transparentnosť komunikácie rodič – učiteľ, ale predovšetkým zaangažovanosť samotného žiaka a jeho motivácia k zodpovednému správaniu.

Vybrané z publikácie Poradca riaditeľa školy.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte