Musíme informovať verejnosť o kvalite škôl, tvrdí Gröhling

02.03.2017
Škola a rodina

Ministerstvo by malo konečne mentálne vstúpiť do 21. storočia a vytvoriť jednotnú databázu, kde budú zhromaždené viaceré údaje o kvalite škôl, upozorňuje poslanec NR SR za SaS Branislav Gröhling.

Ministerstvo školstva nedostatočne informuje mladých ľudí o kariérnych a študijných možnostiach. Tvrdí to poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling s tým, že rezort neinformuje o kvalite škôl ani v čase blížiacich sa prijímacích skúšok na stredné školy. Agentúre SITA poskytla stanovisko Gröhlinga hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

Gröhling tvrdí, že rezort musí informovať rodičov a žiakov o kvalite škôl systematickým spôsobom. "Dnes to nerobí a drží tak ľudí v nevedomosti, no zároveň potenciálne ohrozuje budúce vzdelanie či kariéru mladých ľudí,“ upozorňuje Gröhling s tým, že rodičia musia tieto informácie svojpomocne vyhľadávať, namiesto toho, aby boli kompletné na jednom mieste. Gröhling tvrdí, že ministerstvo je svojou nečinnosťou zodpovedné za nesprávnu voľbu štúdia a povolania mnohých mladých ľudí a nepriamo aj za nezamestnanosť mladých. "Ministerstvo by malo konečne mentálne vstúpiť do 21. storočia a vytvoriť jednotnú databázu, kde budú zhromaždené viaceré údaje o kvalite škôl, napríklad štatistiky o zamestnanosti a príjme absolventov jednotlivých oborov, o vzdelávaní učiteľov či výsledky externých maturitných skúšok, a pomôcť tak žiakom a rodičom správne sa rozhodnúť,“ uvádza Gröhling.

Podľa poslanca je tiež kľúčové zaviesť plnohodnotné výchovné a kariérne poradenstvo v školách. "Potrebujeme výrazne navýšiť hodinovú dotáciu výchovných a kariérnych poradcov a opätovne pre nich zaviesť povinné vzdelávanie a kurzy. V našich základných školách chýba takýto kvalitný systém, v ktorom by sa žiaci na druhom stupni oboznámili s možnosťami budúceho vzdelávania a rastu. Dnes väčšina študentov končí v škole, ktorá je k nim najbližšie, alebo na ktorú ide kamarát, a nie na takej, na ktorú majú predpoklady,“ hovorí poslanec.

Ministerstvo školstva upozorňuje, že rodičia, žiaci a verejnosť môžu získať informácie o dosahovaných výsledkoch konkrétnej školy z viacerých zdrojov. Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor rezortu, ministerstvo informácie poskytuje prostredníctvom výsledkov externých meraní Testovanie 5 a 9, kde sa testujú vedomosti a zručnosti žiakov z matematiky a vyučovacích jazykov, v prípade stredných škôl je to externá časť maturitnej skúšky (test z matematiky, vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka). Výsledky jednotlivých škôl sa zverejňujú na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania a ďalšie informácie zabezpečuje Štátna školská inšpekcia v rámci svojej inšpekčnej činnosti. "Okrem toho k dispozícii sú pre rodičov aj interné mechanizmy hodnotenia škôl (autoevalvácia), ktoré majú podobu hodnotiacich správ a sú zverejňované na internetovej stránke školy. Údaje o uplatniteľnosti absolventov na trhu práce sleduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zverejnené sú však aj na stránke Centra vedecko-technických informácií SR," uvádza tlačový odbor. K otázkam týkajúcim sa zabezpečenia informovanosti žiakov ohľadom požiadaviek trhu práce rezort školstva uvádza, že poskytovať informácie žiakom a ich rodičom o žiadaných odboroch vzdelávania v príslušnom regióne majú samosprávne kraje. "Podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave samosprávny kraj v oblasti odborného vzdelávania a prípravy zabezpečuje informovanosť žiakov a ich zákonných zástupcov o potrebách trhu práce a o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti," dodáva.

Kariérne poradenstvo je na základe školského zákona podľa rezortu súčasťou výchovného poradenstva. V oblasti zameranej na správnu voľbu povolania rezort školstva realizoval viaceré projekty, do ktorých boli zapojení výchovní poradcovia a kariérni poradcovia, pre ktorých boli vytvorené internetové portály pre ich prácu orientovanú na kariérne poradenstvo. S finančnou podporou z európskych štrukturálnych fondov realizovali predmetné národné projekty priamo riadené organizácie ministerstva školstva – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) a Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý mal do svojho projektu zameraného na správnu voľbu povolania žiakov zapojených aj učiteľov. Význam posilniť kariérne poradenstvo, na ktoré sa zameriava Návrh koncepcie, o. i. vzrástol aj vzhľadom na zavedenie systému duálneho vzdelávania, ale aj vo vzťahu k ostatným formám odborného vzdelávania a prípravy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rokovania so všetkými relevantnými subjektmi dňa 1. decembra 2016 schválilo okruhy tém, ktoré budú predmetom novelizácie zákona o OVP, ktorá sa bude zaoberať aj problematikou kariérneho poradenstva.

Zdroj: Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte