Matematická spoločnosť žiada lepšie matematické vzdelávanie

12.10.2016
Škola a rodina

Slovenská matematická spoločnosť presadzuje výrazné skvalitnenie matematického vzdelávania na Slovensku. Za jednu z kľúčových výziev považuje rozšírenie obsahu výučby matematiky a skvalitnenie matematickej prípravy žiakov základných a stredných škôl. Cieľom je, aby sa vysoké školy mohli oprieť o ich nevyhnutné matematické vedomosti a zručnosti a pripravovať na Slovensku kvalifikovaných odborníkov pre vedomostnú spoločnosť v európskom priestore. Uviedol to predseda Slovenskej matematickej spoločnosti Karol Mikula, ktorý zároveň pôsobí na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU). Informovala o tom hovorkyňa STU Andrea Settey Hajdúchová.

Za najdôležitejšie zmeny považuje Slovenská matematická spoločnosť rozšírenie počtu hodín matematiky v štátnom vzdelávacom programe v základných a stredných školách. Rovnako tak zavedenie povinnej maturity z matematiky na všetkých stredných školách, ktoré pripravujú študentov na štúdium takzvaných STEM odborov, kam patria prírodné, inžinierske a informatické vedy, ekonómia, manažment a matematika. 
Výzve Slovenskej matematickej spoločnosti vyjadrili podporu rektori viacerých slovenských univerzít. Medzi nimi aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickej univerzity v Košiciach a rovnako aj dekani ich technických a prírodovedeckých fakúlt. 
"Stav vedomostí absolventov stredných škôl je dlhodobo neuspokojivý a nenapĺňa ani očakávania na úplné všeobecné stredoškolské vzdelanie. Dôležité je nielen rozšíriť hodinovú výmeru matematiky, ale aj zmeniť spôsob výučby. Je potrebné viac vysvetľovať jej praktické využitie, upraviť príklady tak, aby boli bližšie témam súčasného života," píše v podpornom stanovisku rektor STU Robert Redhammer.
Podporu vyjadril výzve aj dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Jozef Masarik. Stotožňuje sa s požiadavkami vo výzve a podporuje ich čo najskoršiu realizáciu. "Sme pripravení poskytnúť našich odborníkov na prípravu konkrétnych návrhov na obsahovú prípravu štúdia, presadzovať ich v relevantných grémiách a takisto prijať opatrenia na zmenu prípravy učiteľov matematiky, čo bude nevyhnutnou podmienkou úspešnosti realizácie tohto zámeru," uviedol Masarik.

Zdroj: Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte