Aby sa deťom nemýlili písmenká

25.09.2018
Škola a rodina

Nie všetky deti zvládnu v prvom ročníku rovnako úspešne rozlišovať a správne používať všetky písmenká abecedy. So zámerom pomôcť deťom so špecifickými poruchami učenia vydáva odborné nakladateľstva RAABE Slovensko v týchto dňoch súbor štyroch pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na slovenský jazyk.

Nová pomôcka je určená pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť, potrebujú si zopakovať alebo zábavnou formou spoznávať písmená slovenskej abecedy. Balík obsahuje diely: Samohlásky a Dvojhlásky. Spoluhlásky 1. Spoluhlásky 2. Práca s textom.

„Predpoklady pre úspešné zvládnutie čítania a písania sa dajú cielene odhaliť pomocou kvalitnej psychologickej a logopedickej diagnostiky už v predškolskom veku. Pre dobré výsledky v terapii je potrebné včasné odhalenie tejto poruchy, a predovšetkým kvalitná tímová spolupráca odborníkov (rodiča, učiteľa, psychológa, logopéda, špeciálneho pedagóga a pod.). Nehovoriac o tom, aké negatívne následky má trvalý neúspech v čítaní pre vývin a budúcnosť žiaka. Ak si uvedomíme, že po 3. ročníku ZŠ sa žiak čítaním učí, je prirodzené, že pri neúspechu v učení sa napätie a nechuť k učeniu u žiaka zvyšuje,“ povedala o východiskách vzniku novej pomôcky pre školy Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka RAABE Slovensko.

Obsah pracovných zošitov zostavila skúsená autorka a odborníčka doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., ktorá aktuálne pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Ako liečebný pedagóg sa profesijne zameriava na podporu optimálneho vývinu dieťaťa raného a predškolského veku s využitím terapeutických konceptov pomoci. Svoje praktické skúsenosti sprostredkováva odborníkom prostredníctvom interaktívnych prednášok a kreatívnych workshopov.    

Súbor pracovných zošitov Kuliferdo obsahuje pracovné zošity s týmto zameraním:

  • Samohlásky a dvojhlásky
  • Spoluhlásky 1
  • Spoluhlásky 2
  • Práca s textom

Obsah pracovných zošitov je vypracovaný podľa požiadaviek vzdelávacích programov pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.

Žiaci môžu v 1. – 3. zošite vymaľovať obrázky samohlások, dvojhlások a spoluhlások a vystihovať ich, skladať, overovať si správnosť podľa nakresleného a napísaného a pod.

Každé písmenko spoznáva žiak v rámci základných aj doplnkových aktivít. Aktivity sú navrhnuté tak, aby malo každé dieťa možnosť byť úspešným a zároveň sa hravou formou naučilo čítať a písať jednotlivé písmenká.

Pracovný zošit č. 4 nadväzuje na zošity č. 1,2, 3 (samohlásky a dvojhlásky, samohlásky 1, 2) je určený na prácu s textom, vzostupne podľa náročnosti (od najjednoduchších) a podľa ročníka.  Pracovný zošit je určený všetkým, ktorí si chcú precvičiť a zlepšiť čítanie. Texty sú vytvorené tak, aby boli pre malého čitateľa atraktívne svojím obsahom a podnetné spracovaním. Príbehy sú určené pre žiakov 1. stupňa, konkrétne pre prvákov je to príbeh o Kefke Efke a prvákovi Jonatánovi; pre druhákov o Ufíkovi-cestovateľovi; pre tretiakov o Rozhádaných písmenách a pre štvrtákov o Marhuľových ľudkoch. Každý z malých čitateľov nájde v príbehu zaujímavú postavu, ktorá ho vtiahne do príbehu. Čítaním si tak zlepšuje a precvičuje písmenká v slovách, ktoré sú poukladané do viet a vety tvoria príbeh. Príbeh je dieťaťu predstavovaný rôznymi spôsobmi, raz dieťa doplňuje písmená, inokedy slová alebo príbeh jednoducho nakreslí. A je toho ešte omnoho viac.

Všetky aktivity v súbore pracovných zošitov sú vhodné na nácvik a upevňovanie v škole (vo vyučovacom procese) i doma (na domáce precvičovanie s rodičmi).

Rovnako sú využiteľné v rámci predmetu na základných školách Rozvíjanie špecifických funkcií, pre ktorý zatiaľ neexistujú žiadne materiály. 

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte