Škôl zapojených do premeny tradičnej školy na modernú stále pribúda

03.11.2009
Prevádzka školy

Základné a stredné školy majú od roku 2008 príležitosť žiadať prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (Agentúra) o nenávratný finančný príspevok (NFP), ktorý je určený na tvorbu a implementáciu rozvojových a školských vzdelávacích programov vrátane inovácie didaktických prostriedkov.

Na operačný program Vzdelávanie, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu (ESF), je do roku 2013 vyčlenených takmer 262 miliónov eur (7,89 miliardy Sk). Agentúra doteraz vyhlásila deväť dopytovo orientovaných výziev na predkladanie žiadostí o NFP zameraných na premenu tradičnej školy na modernú a s úspešnými školami, resp. ich zriaďovateľmi, podpísala celkovo 317 zmlúv o poskytnutí NFP vo výške takmer 45 miliónov eur (1,35 miliardy Sk). Najviac základných škôl, s ktorými Agentúra podpísala zmluvy, je z Prešovského kraja, v prípade stredných škôl bol najúspešnejší Banskobystrický kraj.

Najaktuálnejšiu výzvu, ktorá je určená stredným odborným školám vrátane špeciálnych stredných odborných škôl, Agentúra vyhlásila 15. októbra. Určená je všetkým samosprávnym krajom s výnimkou Bratislavského. Realizáciou oprávnených aktivít zadefinovaných vo výzve dostávajú školy možnosť tvoriť a implementovať nové školské vzdelávacie programy, ako i vylepšovať tie, ktoré už majú zavedené, vzdelávať pedagogických pracovníkov či inovovať didaktické prostriedky. Vyčlenená finančná pomoc, určená týmto školám z prostriedkov ESF a štátneho rozpočtu, predstavuje celkovo sumu 20 miliónov eur (602 miliónov Sk). Minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 200.000 eur (šesť miliónov Sk), maximálna môže dosiahnuť až 500.000 eur (15 miliónov Sk). Projekt musí trvať 18 až 24 mesiacov. Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 18. január 2010.

Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú dostupné na internetovej stránke Agentúry www.asfeu.sk, v časti Aktuálne výzvy. TASR o tom informoval odbor masmediálnej politiky Ministerstva školstva SR.

Zdroj: TASR

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte