Sezóna lyžiarskych výcvikov sa blíži. Viete, ako na to?

26.11.2017
Prevádzka školy

Platné právne predpisy týkajúce sa organizácie výcviku, personálne zabezpečenie, verejné obstarávanie, odmeňovanie zamestnancov a upozornenia na povinnosti a dokumentácie – a to všetko v prepojení s lyžiarskym, resp. snoubordingovým výcvikom v základnej škole. Taký je obsah najnovšej odbornej príručky, ktorá aktuálne vychádza v RAABE.

V rámci inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (iŠVP) pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy a nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb v predmete telesná a športová výchovy má významné postavenie lyžovanie a snoubordovanie ako pohybová kompetencia. Aktuálne v odbornom nakladateľstve Dr. Josef RAABE Slovensko vychádza praktická príručka o príprave a realizácii lyžiarskeho a snoubordingového výcviku v základnej škole – od verejného obstarávania cez realizáciu po odmeňovanie zamestnancov a s tým súvisiacou dokumentáciou na CD.

„Lyžovanie a snoubordovanie je kombináciou rozličných vedomostí, motorických zručností, pohybových schopností a postojov človeka k prírodnému prostrediu. Zaraďujeme ich medzi činnosti, ktoré sú charakteristické premiestňovaním sa v zimnom prírodnom prostredí s využitím fyzikálnych zákonitostí na realizáciu športového pohybu. Všetky naše informácie majú viesť ku komplexnému chápaniu problematiky lyžiarskeho a snoubordingového výcviku. Smerujú k motivovaniu riaditeľov základných škôl, učiteľov telesnej a športovej výchovy, triednych učiteľov, ako aj žiakov a ich rodičov k využívaniu lyžiarskych a snoubordingových výcvikov na plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov inovovaných školských vzdelávacích programov," povedala pri príležitosti vydania brožúry jedna z jej autoriek PaedDr. Lena Kampmillerová.

Cieľom príručky Lyžiarsky a snoubordingový výcvik v základnej škole je previesť čitateľa platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa organizácie výcviku, personálneho zabezpečenia, verejného obstarávania, odmeňovania zamestnancov a upozorniť na povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s lyžiarskym, resp. snoubordingovým výcvikom v základnej škole. Brožúra je pripravená na priame využitie pri realizácií lyžiarskeho a snoubordingového výcviku v základnej škole. Je to pomôcka, ktorá ponúka riaditeľom, učiteľom telesnej výchovy, ale aj všetkým, ktorí budú organizovať tieto výcviky návod, ako na to.

 

Príručka pomôže všetkým zainteresovaným z hľadiska:Lyžiarsky a snoubordingový výcvik

  • právnych predpisov,
  • konkrétnej prípravy – t.j. verejného obstarávania výcviku,
  • plánovania, organizácie, realizácie a ukončenia výcviku,
  • výchovno-vzdelávacieho (napĺňanie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu),
  • finančného a ekonomického,
  • odmeňovania zamestnancov.

Viac informácií o pripravovanej novinke nájdete tu.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte