Organizujete správne činnosť metodických orgánov školy?

08.12.2017
Prevádzka školy

Metodické orgány by mali byť podľa legislatívy súčasťou pedagogického riadenia školy, v procesoch pedagogického riadenia a rozhodovania majú nezastupiteľnú úlohu. Napriek tomu ich fungovanie v školách je nesystematické a neefektívne, niekedy len formálne.

Viete napríklad, aké sú najčastejšie nedostatky v práci metodických orgánov (MO)?

• Absencia podpory vedenia školy, ktoré si neuvedomuje, čo môže od MO očakávať a čím môžu MZ a PK prispieť k rozvoju školy.

• Nevytváranie adekvátnych podmienok zo strany vedenia na plnenie všetkých funkcií MO, a tým neumožnenie spolupodieľať sa na formulovaní a plnení úloh školy.

• Absencia prehľadu o práci MO, jej výsledkoch, získavanie informácií o priebehu a výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu najmä prostredníctvom hospitácií – chýba komplexný pohľad opierajúci sa o odborné závery, odporúčania MO. Členovia MO nemajú informácie o chode, úlohách školy, na ktorých majú participovať.

• Nízka materiálna a morálna motivácia členov MO na svojom profesijnom raste.

• Formálnosť v činnosti MO prejavujúca sa formálnym vykazovaním účasti, činnosti jej členov bez sledovania kvality práce a jej účinku na skvalitnenie výučby.

• Nejednotný systém kritérií hodnotenia učebných výkonov žiakov u vyučujúcich rovnakých alebo príbuzných učebných predmetov.

• Nepociťovanie potreby ďalšieho vzdelávania a osvojovania si nových poznatkov a zručností u niektorých pedagógov a neschopnosť deliť sa o svoje skúsenosti z metodiky výučby.

• Nedostatočná starostlivosť vedúceho MO a členov o skvalitňovanie základných pedagogických dokumentov na výučbu predmetu, učebných pomôcok a pod.

• Jednou z príčin týchto nedostatkov je nedocenenie významu MO, ktorý vyplýva aj z neznalosti metodiky ich práce na škole.

Metodické orgány školySo zámerom optimálne riadiť metodické orgány školy a efektívne plánovať vedúceho metodického orgánu a odborných zamestnancov vychádza v odbornom nakladateľstve Dr. Josef RAABE Slovensko v týchto dňoch odborná príručka s názvom Metodické orgány školy.

„Metodické orgány patria v súlade s právnymi predpismi k poradným orgánom riaditeľa školy. Brožúra pomôže s určovaním ich úloh, vypracovaním potrebnej dokumentácie a poradí pri ich riadení. Plánovanie práce vedúceho metodického orgánu uľahčí praktický prehľad úloh rozdelených podľa jednotlivých období školského roka. Pridanou hodnotou sú určite všetky potrebné dokumenty v upraviteľnom formáte na priloženom CD. Veríme, že túto brožúru zakúpi každý dobrý riaditeľ školy pre vedúcich, resp. členov metodických orgánov školy," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

Viac o brožúre nájdete tu.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte