Nový školský rok s novými učebnými publikáciami

29.09.2023
Prevádzka školy

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a nakladateľstvo RAABE SLOVENSKO predstavili na nový školský rok 2023/2024 viaceré novinky, ktoré prinášajú pre žiakov učivo v modernom a atraktívnejšom spracovaní, učiteľom zase zjednodušujú prípravu na vyučovanie, aj samotnú organizáciu vyučovacích hodín.

Školy si môžu objednávať aj tieto tituly:

 

 SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. A 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 1. A 2. ČASŤ

Pracovné učebnice slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl sú zostavené podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, konsolidované znenie (platný od 1. 9. 2022). Hravým a zábavným spôsobom oboznamujú žiakov s učivom slovenského jazyka v druhom a treťom ročníku ZŠ.

Sú rozdelené do dvoch častí. V oboch častiach v sebe integruje jazykovú a slohovú zložku.

Žiakov v nej sprevádzajú dve postavy druhákov Andreja a Žofky. Motivačné texty nového učiva sú ponúknuté formou krátkych komiksových príbehov a situácií zo života detí. Ilustrácie majú didaktickú hodnotu, sú súčasťou práce s učivom a podporujú jeho porozumenie.

Pracovné učebnice využívajú najmä induktívno-deduktívnu metódu vyvodzovania učiva. Úlohy sú zostavené tak, aby žiaci intuitívne sami prišli na základné pravidlá, ktoré sa učia. Každá strana učebnice je didakticky spracovaná na jednu vyučovaciu hodinu.

Ponúkajú rôznorodé typy úloh, ktoré podporujú čítanie s porozumením, rozvíjajú požadované kompetencie žiakov. Zábavná forma úloh, striedanie rôznych inovatívnych foriem a metód práce napomáha žiakom učivo ľahšie a pútavejšie uchopiť.

Pracovné učebnice si môžete objednať tu

 

KULIFERDO POČÍTANIE

Od čísla k výpočtom. Pracovný zošit je určený pre prvákov, ktorí sa práve zoznamujú s matematikou, potrebujú si učivo z matematiky pre 1. ročník osvojiť, precvičiť a zopakovať.

S pracovným zošitom sa dá pracovať hneď ako sa deti začínajú učiť v škole číslice. Slúži ako výborná pomôcka na osvojene si nových poznatkov, ale najme na precvičovanie a zopakovanie daného učiva.

Žiaci si tu zopakujú písanie číslic od 0 do 20 a okrem toho tu nájdu množstvo úloh zameraných na počítanie predmetov v skupine, vzostupný a zostupný číselný rad, nerovnice, sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez 10, jednoduché slovné úlohy, geometrické útvary, priestorovú orientáciu, osovú súmernosť a mnoho ďalšieho.  

Pracovný zošit môže využívať každý žiak 1. ročníka, bez ohľadu na to akú pracovnú učebnicu z matematiky používa v škole.

Pracovný zošit si môžete objednať tu.

 

 

KULIFERDO PÍSANIE

Od písmenka k vete. Pracovný zošit je určený pre prvákov, ktorí sa učia práve písať. Slúži na nácvik a precvičenie písania písaných a tlačených tvarov písmen slovenskej abecedy, na nácvik písania slov, prepis slov a na precvičovanie tvorby viet.

S pracovným zošitom sa dá pracovať hneď, ako sa deti začínajú učiť v škole jednotlivé tvary písmen. Prvá časť pracovného zošita sa venuje jednotlivým písmenám abecedy. Písmená sú zoradené v abecednom poradí. Dieťa si môže vybrať ľubovoľné písmeno, ktoré sa potrebuje naučiť písať alebo precvičiť.

Ďalšia časť pracovného zošita je rozdelená do štyroch ucelených celkov – V záhrade, V škole, Doma a V meste. Deti tu nájdu úlohy, v ktorých budú prepisovať slová z tlačených písmen na písané, kde budú do slov dopĺňať chýbajúce písmená a slabiky, poprehadzované slabiky skladať do slov, dopĺňať chýbajúce slová do viet a pod.

Veľkú časť pracovného zošita tvoria úlohy zamerané na tvorbu viet. Deti na základe obrázkov vytvárajú vety, skladajú slová do viet, prostredníctvom čoho rozvíjajú slovnú zásobu a tvorivosť. 

Pracovný zošit si môžete objednať tu.

 

VLASTIVEDA PRE 4. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

Nové a prepracované vydanie pracovného zošita pre žiakov 4. ročníka špeciálnych základných škôl.

Pracovný zošit Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl v novom dizajne je doplnkom učebnice. Je spracovaný v čiernobielej verzii, pričom obsahuje množstvo obrázkov na vyfarbovanie. Spolu s vypracovaním úloh sa žiak stáva „spoluautorom“ pracovného zošita. Pracovný zošit vznikol prepracovaním pôvodnej verzie, pričom boli aktualizované reálie a doplnené nové úlohy. Súčasťou obsahu je didaktická hra (dá sa vystrihnúť z obálky).

Pracovný zošit si môžete objednať tu.

 

 

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. a 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Pracovné zošity plné cvičení a úloh zameraných na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť, najmä čítanie s porozumením a vyhodnocovanie dôležitých myšlienok, komunikovať vlastné myšlienky presvedčivo a zrozumiteľne.

• Žiaci sa učia skúmať okolitý svet, nepodliehať prvému dojmu, trénovať si myslenie a schopnosť komunikovať, prehodnocovať predsudky, odlíšiť fakty od názorov, základy argumentácie, sformulovať tvrdenie, zdôvodňovať, vyhľadávať dôkazy, vedieť urobiť informované rozhodnutie a zostaviť pravidlá vlastnej sociálnej siete.

• Úlohy a aktivity sú usporiadané do troch okruhov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené vo vnútri aj v obsahu.

• Pracovné zošity sú využiteľné na hodinách dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, slovenského jazyka a literatúry, na triednických hodinách.  

Viac titulov na rozvoj kritického myslenia žiakov nájdete tu.

 

 

FYZIOLÓGIA RASTLÍN – PRACOVNÝ ZOŠIT

Aktivity z biológie pre gymnáziá 1. Obsah spracovaný podľa ŠVP ISCED 3. 

Platný štátny vzdelávací program (ŠVP) priniesol zmenu klasického modelu vzdelávania s dominantnou úlohou učiteľa na model, v ktorom je ústrednou postavou predovšetkým žiak. Úlohou učiteľa už nie je predkladať hotové poznatky, ale naopak vytvoriť také podmienky, ktoré umožňujú objavovať, bádať a aktívne premýšľať. Tento prístup umožňuje nielen osvojiť si nové vedomosti, ale získať základy spôsobilostí vedeckej práce a vytvárať si pozitívne postoje k vede a vedeckému spôsobu poznávania sveta. Zavádzanie uvedených zmien do praxe však nie je jednoduché. Okrem samotnej praktickej časti témy obsahujú aj teoretický prehľad, úlohy na precvičenie učiva či prácu s textom. Predložené námety je možné využiť v rámci vyučovacích jednotiek rastlinnej fyziológie, praktických cvičení alebo seminárov z biológie. Pracovný zošit je vhodný aj ako príprava na maturitnú skúšku.

K pracovnému zošitu je vytvorená aj metodická príručka pre učiteľa.

 

Aj pomôcky pre učiteľov

GEOGRAFIA PRE 8. A 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – ZOŠITY PRE UČITEĽA (PDF)

Zošity pre učiteľa v pdf formáte sú metodickou pomôckou pre učiteľov geografie v základných školách a osemročných gymnáziách. Obsahovo kopírujú pracovné zošity z GEOGRAFIE – prinášajú riešenia úloh, ich rozšírenie, grafické prvky a poznámky.

Zošit pre učiteľa je „podkladom“, kde na každú stranu sú odlišnou signálnou farbou doplnené riešenia úloh, ich rozšírenie, grafické prvky a poznámky. Doplnené prvky inšpirujú učiteľa pri príprave na hodiny, pri variovaní postupov a prepojení s učebnicou, v neposlednom rade aj pri časovo menej náročnom riešení úloh a lepšom manažovaní vyučovacích hodín. 

Kompletnú ponuku učebných publikácií na vyučovací predmet GEOGRAFIA nájdete tu.

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA – PDF

Metodická príručka v PDF formáte k prvému aj druhému dielu pracovnej učebnice pre žiakov 2. ročníka základných škôl. Obsahuje riešenia úloh z pracovnej učebnice.

Úvodná časť je venovaná teórii, ktorá vymedzuje miesto slovenského jazyka podľa štátneho vzdelávacieho programu, uvádza teoretické východiská  tvorby pracovnej učebnice, opisuje štruktúru jednotlivých typov jej strán. Výhodou je to, že na dvojstrane metodickej príručky je publikovaná dvojstrana učebnice s vyriešenými úlohami. Na dvojstrane sú potom metodické poznámky a námety na prácu s konkrétnymi úlohami, správne riešenia i návrhy na rozširujúce riešenia úloh. Správne riešenia úloh preto používateľ nájde v obrázku konkrétnej strany učebnice aj pri poznámkach ku každej úlohe. To umožňuje nájsť všetky potrebné informácie k úlohám danej strany na jednom mieste. 

Obsah metodickej príručky je zostavený podľa obsahu pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ.

Viac o metodickej príručke nájdete tu.

 

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – METODICKÉ PRÍRUČKY 1. A 2. DIEL – PDF

Metodické príručky v PDF formáte k prvému a dielu pracovnej učebnice pre žiakov 5. ročníka základných škôl. Obsahujú riešenia úloh z pracovnej učebnice.

Metodické príručky k pracovnej učebnici Slovenský jazyk pre 5. ročník s riešením úloh sú neoddeliteľnou súčasťou učebného materiálu Slovenský jazyk pre 5. ročník. Metodické príručky „šetria“ učiteľovi čas, poskytujú mu možnosť dôslednejšie sa sústrediť na projektovanie a plánovanie vyučovacích jednotiek tak, aby výučba na hodine bola pre žiaka efektívna a motivačná. Zároveň si učiteľ môže aj v priebehu vyučovacej jednotky priamo do textu zapísať svoj postreh, komentár, ktorý môže byť podkladom pre autoreflexiu.

Z obsahového hľadiska pracovná učebnica a metodická príručka úplne zodpovedá požiadavkám Štátneho vzdelávacieho programu, a to vo výbere tém, ale aj v zdôrazňovaní komunikačno-poznávacieho modelu výučby materinského jazyka.  

Viac o metodických príručkách sa dočítate tu.

 

 

FYZIOLÓGIA RASTLÍN – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA (PDF)

Metodické poznámky pre učiteľa k pracovnému zošitu Fyziológia rastlín – Aktivity z biológie pre gymnáziá 1. Obsah spracovaný podľa ŠVP ISCED 3.

Metodické poznámky pre učiteľa sú vhodným doplnením pracovného zošita Fyziológia rastlín. Dlhodobý nezáujem žiakov o prírodovedné predmety je pri výučbe biológie rastlín posilnený tzv. rastlinnou slepotou. Fenomén "rastlinná slepota" môžeme definovať ako našu tendenciu považovať rastliny za nezaujímavé a prehliadať ich v životnom prostredí. Jedným zo spôsobov, ktorý sa javí pri prekonávaní rastlinnej slepoty a zvyšovaní záujmu žiakov o prírodovedné predmety efektívny, je zavedenie takých stratégií do vyučovacieho procesu, ktoré aktívne zapájajú žiaka do objavovania a nadobúdania nových vedomostí a zručností. Príkladom takejto koncepcie vyučovania je bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie – IBSE (z angl. Inquiry-based Science Education). V súčasnosti je však k dispozícii len obmedzené množstvo vzdelávacích materiálov, ktoré by podporovali implementáciu IBSE do vyučovania rastlinnej fyziológie na vyššom stupni sekundárneho vzdelávania.

V metodických poznámkach pre učiteľa pri každej aktivite nájdu učitelia uvedené ciele, ktoré jej realizáciou žiaci dosiahnu, ale aj prepojenie na vzdelávací štandard ŠVP. V týchto metodických poznámkach sa odvolávame na pracovný zošit a v ňom uvedené pracovné listy s úlohami. 

Metodickú príručku si môžete objednať tu.

 

Kompletnú ponuku titulov s ministerskými doložkami nájdete tu

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte