Hodnotenie zamestnancov materských škôl

28.06.2011
Personalistika

V týchto dňoch je dôležitou povinnosťou riaditeľky materskej školy písomné vypracovanie hodnotenia pedagogických zamestnancov materskej školy. Hodnotenie pomôže pri vypracovaní kvalitného kolektívu, vytvorení vhodnej pracovnej klímy a napomáha otvorenej komunikácii medzi zamestnancami.

Aby sa hodnotenie zamestnancov stalo efektívnou súčasťou riadenia ľudských zdrojov, musí sa naň riaditeľ školy zodpovedne pripraviť a následne dodržiavať všetky stanovené postupy.

Táto povinnosť vyplýva z § 52 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zmene a doplnení niektorých zákonov. Z dlhodobého hľadiska má veľký význam pre materskú školu, pre riaditeľa, ale aj pre hodnoteného zamestnanca.

 

V praxi môže riaditeľ použiť rôzne typy hodnotenia výkonu:

• Priebežné hodnotenie práce
Ide o najbežnejšiu podobu hodnotenia, ktorá sa odohráva na pracovisku takmer denne. Riaditeľ adresuje spolupracovníkom svoje pripomienky k spôsobu vykonávania ich práce. Bohužiaľ, často sa sústredí len na nedostatky a chyby, pričom dobrý výkon prehliada bez komentára, čo môže postupom času viesť k demotivácii zamestnancov.

• Vyhodnotenie výsledkov úloh

Pri dokončení dlhodobých úloh či, naopak, nedodržaní termínu hodnotí riaditeľ činnosť zúčastnených zamestnancov. Je dôležité uvedomiť si, že hodnotiť je nutné bezprostredne po výkone. Odďaľované hodnotenie, resp. odmena, či už pozitívna, alebo negatívna, stráca svoj zmysel a opodstatnenie.

• Finančné ohodnotenie

Riaditeľ pravidelne určuje na základe výsledkov predchádzajúcich dvoch hodnotení pohyblivú zložku mzdy (platu) zamestnanca. V tomto prípade je potrebné zdôrazniť, že finančná odmena má z hľadiska dlhodobého zvyšovania pracovnej výkonnosti zamestnanca najnižší motivačný efekt. Zo psychologického hľadiska ide skôr o materiálne odmenenie doterajšieho spôsobu práce, ktoré nemá zásadný vplyv na zmenu prístupu k plneniu ďalších pracovných povinností.

• Systematické hodnotenie dlhodobých výsledkov

Systematické hodnotenie sa realizuje v ročných, polročných alebo štvrťročných intervaloch. Je často spojené s hodnotiacim rozhovorom, v ktorom riaditeľ diskutuje so zamestnancom o jeho výsledkoch, pracovných problémoch, potrebách a rozvojových cieľoch, pričom výsledky hodnotenia zaznamenáva.

• Hodnotenie v 360˚
Pri hodnotení v 360˚ je riaditeľ hodnotený nielen svojím nadriadeným, ale aj svojimi kolegami. Hodnotenie kolegov zostáva anonymné a hodnotenému sa dostáva do rúk len celkový výsledok. Zmyslom je získať čo najobjektívnejšiu spätnú väzbu a podnietiť kolektív materskej školy na efektívnu tímovú prácu v snahe dosiahnuť čo najlepšie výsledky v prospech materskej školy.

Článok o riadení výkonnosti a hodnotení zamestnacov MŠ si môžete stiahnuť TU.

 

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte