Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. a prijímanie detí do materskej školy

13.07.2011
Legislatíva

Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (ďalej len „vyhláška“) je vykonávacím predpisom k zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý v § 24 vymedzuje z právneho hľadiska zariadenia pre deti a mládež, a zároveň stanovuje povinnosti, ktoré treba dodržiavať pri zriaďovaní a prevádzke zariadení pre deti a mládež. Vyhláška tieto povinnosti ďalej rozpracováva do podrobností.

V súvislosti s organizáciou prevádzky materskej školy sa žiada zdôrazniť nutnosť dodržiavania postupu stanoveného pre každodenné prijímanie detí do materskej školy.

Postup stanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. v § 24 ods. 9, v zmysle ktorého je prevádzkovateľ materskej školy povinný zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do zariadenia, zisťovala každý deň zodpovedná osoba pred prijatím dieťaťa do zariadenia a aby táto osoba prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom.

Konkrétny postup, ktorý bude daná materská škola uplatňovať, musí byť uvedený v prevádzkovom poriadku materskej školy (§ 10 Legislatíva). Ak príslušný orgán verejného zdravotníctva zistí v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nedodržanie tohto postupu, pôjde o nedodržanie schváleného prevádzkového poriadku (§ 57 ods. 40 písm. f) zákona) a uloží prevádzkovateľovi materskej školy pokutu od 165 do 16 596 eur (§ 57 ods. 47 písm. a) zákona).

Na túto skutočnosť upozorňujeme najmä z toho dôvodu, že sa často stáva, že rodičia (hlavne ak dieťa má iba menej výrazné prejavy akútneho ochorenia) odmietajú navštíviť s dieťaťom lekára a domáhajú sa u personálu materskej školy prevzatia dieťaťa. To, že dodržiavanie tohto postupu má aj nesmierny význam v prevencii výskytu a šírenia prenosných ochorení v kolektíve detí, netreba vari ani zdôrazňovať.

V poslednom období sa objavujú názory osôb, ktoré sú odporcami očkovania detí, že dieťa, ktoré nie je očkované (napríklad aj z dôvodu nesúhlasu rodičov), je diskriminované, pretože nemôže byť prijaté do materskej školy. Uvedené tvrdenie však nie je pravdivé, pretože podľa § 24 ods. 7 zákona potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré vydáva lekár pred umiestnením dieťaťa do materskej školy, musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Ako z ustanovenia vyplýva, ide o údaj o očkovaní (v prípade neočkovaného dieťaťa lekár uvedie, že dieťa nie je očkované a dôvod, prečo dieťa nie je očkované) a nie o povinnosť, že dieťa musí byť očkované.

Podstatné je, aby lekár uviedol, či dieťa je, alebo nie je spôsobilé na pobyt v kolektíve. Údaj o tom, že dieťa nie je očkované, je však veľmi dôležitý napríklad pri stanovovaní proti epidemických opatrení pri epidemickom výskyte prenosných ochorení v kolektíve detí v materskej škole. Ak aj dieťa neabsolvovalo niektoré očkovanie, nie je to dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.

Vybrané z publikácie Právo v materskej škole.
 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte

Som rada, že ste otvorili problém tzv. ranného filtra v materskej škole.
Chápem nesmierny význam toho, aby deti prichádzali do materskej školy zdravé, ale v praxi to nie je celkom možné zabezpečiť do dôsledku.
Tou zodpovednou osobou, ktorá denne zodpovedá za prijatie iba zdravého dieťaťa má byť učiteľka?
Neviem či postačuje, ak to zistí iba vizuálne a zapíše do zošita, pretože napr. na odmeranie teploty, pozeranie do hrdla nemá ani čas ani kompetencie. Učiteľka nie je zdravotná sestra a teda nevie kompetentne posúdíť aktuálny zdravotný stav dieťaťa.
Niekedy to dobre fungovalo v detských jasliach, kde ráno boli prítomné v oddelení minimálne dve zdravotné sestry a jedna z nich zabezpečovala túto činnosť.
Túto problematiku máme ošetrenú v prevádzkovom poriadku tak, že uvádzame, čo robí učiteľka ak zistí, že dieťa v triede je choré. Presný postup, ako sa vykonáva tzv.ranný filter tam nemáme. Robíme to len vizuálne niekedy za prítomnosti jedného z rodičov a častokrát aj bez ich účasti, pretože dieťa príde zo šatne do triedy samo.