Deti zo sociálne slabých rodín nebudú chodiť povinne do MŠ od 3 rokov

Parlament totiž odmietol novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z dielne poslancov OĽaNO.Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia nebudú chodiť povinne do materskej školy od troch rokov. Parlament totiž odmietol (12.2.) novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z dielne poslancov OĽaNO.

Hnutie chcelo právnou normou dosiahnuť začlenenie deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho systému od dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa. Pripomínajú, že podľa súčasného zákona majú deti nárok chodiť bezplatne na predprimárne vzdelávanie v materskej škole jeden rok pred začatím povinnej školskej výchovy, teda od piateho roku veku dieťaťa.
Poslanci dodávajú, že v priebehu roka môže mať dieťa problém začleniť sa do kolektívu, osvojiť si sociálne návyky a nadobudnúť všetky zručnosti a vedomosti potrebné na vstup do základnej školy. "Pre mnohé deti môže jeden rok predstavovať príliš krátke časové obdobie na zvládnutie týchto krokov a preto sú nútené absolvovať tzv. nultý ročník základnej školy," vysvetľovali poslanci potrebu skoršieho nástupu do škôlky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Podľa OĽaNO je dôležité motivovať k zvýšenej účasti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na predškolskej príprave už od skoršieho veku. "Pretože včasnou predškolskou prípravou sa dosiahne potrebná pripravenosť na vstup detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, čím sa eliminujú riziká školskej neúspešnosti a dieťa získa základné sociálne a spoločenské návyky potrebné pre jeho plynulé a bezproblémové začlenenie do procesu vzdelávania," zdôraznili poslanci.

Zdroj: TASR