Zimné športy

Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti matematika a práca s informáciami

Zimné športy

Vzdelávacia oblasť

Matematika a práca s informáciami

Podoblasť

Logika

Výkonový štandard:

  • Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.
  • Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
  • Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).

Úlohy:

• Deti vymenujú zimné športy, ktoré poznajú, resp. ktoré dokážu podľa kresby identifikovať.
• Jednotlivých športovcov rozstrihajú a nalepia k príslušnému športovému vybaveniu.
• Obrázky môžu vyfarbiť.

Želáme vám veľa zábavy!

Stiahnite si dokument