Zbierame úrodu

Októbrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Matematika a práca s informáciami.

Poznávame rastliny

Vzdelávacia oblasť

Matematika a práca s informáciami

Vzdelávacia podoblasť

Čísla a vzťahy

Výkonový štandard:

  • V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
  • Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine).
  • Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine).

Cieľ aktivity:

  • Spočítať ovocie a zeleninu v debničke.
  • Porovnať, v ktorej debničke je viac, menej či rovnako veľa ovocia a zeleniny.
  • Dokresliť ovocie a zeleninu do debničky tak, aby bolo spolu v debničke 10 kusov.

Úlohy:

1. Aké druhy ovocia a zeleniny sú uložené v debničkách? Spočítaj ovocie a zeleninu v každej debničke.

2. Čoho je viac, ovocia alebo zeleniny?

3. Čoho je menej, mrkvy a zemiakov, jabĺk alebo hrušiek?

4. Dokresli zeleninu a ovocie tak, aby v každej debničke bolo desať kusov.

5. Čo by si ešte mohol na obrázku spočítať (pomôcka: počet debničiek, listov, domov...)?

6. Urči, čo je na obrázku vpravo a vľavo, hore a dole.

7. Aké ročné obdobie môže byť na obrázku? Prečo si to myslíš?

Stiahnite si dokument