Vianočný stromček a Hľadanie čísiel

Decembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Matematika a práca s informáciami

Vianočný stromček

Vzdelávacia oblasť:

Matematika a práca s informáciami

Podoblasť

Geometria a meranie

Výkonové štandardy

  • Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape).
  • Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru.

Úloha:

Deti dokreslia predkreslený tvar vianočných ozdôb a vyfarbia si pracovný list.

Stiahnite si dokument

Hľadanie čísiel

Vzdelávacia oblasť:

Matematika a práca s informáciami

Podoblasť

Čísla a vzťahy – Logika – Geometria a meranie

Výkonové štandardy

  • Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
  • Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).
  • Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
  • Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.
  • Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru.

Úloha:

Úlohou detí je nájsť jednotlivé čísla, ktoré sú zakomponované/ukryté v obrázku vybodkovanou líniou, dokresliť ich hrubou ceruzkou a obrázok vyfarbiť.

Stiahnite si dokument