Vianočné pečivo

Decembrová aktivita pre deti v MŠ z matematika a práca s informáciami

Vianočné pečivo

Vzdelávacia oblasť

Matematika a práca s informáciami

Podoblasť

Geometria a meranie

Výkonové štandardy:

1. V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.

2. Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.

Želáme vám veľa zábavy!

Stiahnite si dokument

Vianočné pečivo