Vianočné čísla a Stromček

Decembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti matematika a práca s informáciami

Vianočné čísla a Stromček

Vzdelávacia oblasť

Matematika a práca s informáciami

Vzdelávacia podoblasť

Čísla a vzťahy / Geometria a merania

Obsahový štandard:

Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou. / Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov, kreslenie obrysov či identifikáciu cesty na obrazci.

Pomôcky:

Pracovný list Vianočné čísla a Stromček, farebné pastelky

Opis aktivity / úlohy:

  • Úlohou detí je nájsť jednotlivé čísla, ktoré sú zakomponované/ukryté v obrázku vybodkovanou líniou, dokresliť ich hrubou ceruzkou a obrázok vyfarbiť. Následne na to dieťa vymenuje čísla, ktoré v obrázku našlo.
  • Deti dokreslia predkreslený tvar vianočných ozdôb a vyfarbia si pracovný list. Vianočné ozdoby môžu vyplniť ľubovoľným vzorom.

Želáme vám veľa zábavy!

Stiahnite si dokument