Záverečná fáza skupinovej práce

S podobnou situáciou sa stretáva takmer každý učiteľ:

Žiaci už nejaký čas pracujú v skupinkách. Ale postupne začínajú byť čoraz nepokojnejší. Mnohí z nich sa už vôbec nesústredia. Čo teraz? Učiteľ ich musí čoraz častejšie napomínať, aby aspoň trochu spolupracovali. Ako takýmto prípadom predísť, sa dozviete v tejto kapitole.

Náročné aspekty práce v skupinkách

– záverečná fáza skupinovej práce
– dávanie pokynov počas záverečnej fázy skupinovej práce
– ukončenie skupinovej práce (dôležité je, aby všetci skončili naraz)

Časovač

Keď budete pravidelne pracovať s časovačom, oveľa ľahšie ukončíte prácu v skupinkách. Vďaka časovaču majú objektívny prehľad o zostávajúcom čase, ktorý nemožno nijako ovplyvniť, a navyše ide aj o psychologický trik. Pretože deti majú pocit, že skupinovú prácu neukončíte vy ale časovač. Takto odvrátite pozornosť od seba, keď žiaci začnú byť namrzení, keď majú dokončiť skupinovú prácu, napriek tomu, že nie sú hotoví. Skúsenosť ukazuje, že si deti väčšinou na túto jednoznačnú a záväznú formu rýchlo zvyknú.

Na skupinovú prácu si radšej vyhraďte kratší čas

Pohľad americkej literatúry o triednom manažmente je jasný: Nech práca v skupinkách radšej trvá krátko. Čo je krátko? Pre ročníky 1 – 6 to znamená asi 3 až 5 minút. Od 6. ročníka 5 až 10 minút. V konečnom dôsledku závisí dĺžka práce v skupinkách od konkrétnej triedy.

Pritom musíte zohľadniť nasledujúce kľúčové aspekty:

– Aký veľký je samoregulačný potenciál žiakov.
– Aký majú rozsah pozornosti a výdrž.
– Čo skupinovej práci predchádzalo. Samostatná práca tak napríklad u detí v zníži samoregulačný potenciál a rozsah pozornosti počas nasledujúcej práce v skupinkách. Žiaka môže podobne o energiu obrať aj to, ak ste mu predtým vrátili písomnú prácu, ktorá dopadla zle, alebo ak má vážny konflikt so spolužiakom alebo sa v triede cíti vylúčený z kolektívu.

Dĺžku skupinovej práce v triede určite podľa skúseností so svojou triedou. V každom prípade je dôležité, aby ste na záverečnú fázu skupinovej práce dohliadali z bezprostrednej blízkosti a pravidelne sledovali celú triedu.

Ako niečo oznámiť počas skupinovej práce

Pre každého učiteľa je náročné oznámiť niečo počas práce v skupinkách tak, aby to aj všetci žiaci počuli. Samozrejme, že nie je úplne ideálne vyrušiť deti pri práci. Napriek tomu sa môže hodiť, keď práve vtedy niečo oznámite.

Postup:

 • Najprv si získajte pozornosť všetkých žiakov, napr. pomocou rituálu nastolenia ticha v triede.
 • Pokyny dávajte len vtedy, keď vám všetky deti venujú úplnú pozornosť. Viac informácií nájdete v kapitole„Nastolenie ticha v triede“.
 • V náročných triedach má zmysel túto situáciu niekoľkokrát precvičiť. Najlepšie hneď.

Postup:

 • Žiakov ihneď poproste, aby opäť pokračovali v skupinovej práci. Alebo aby namiesto toho v skupinkách hovorili o téme, ktorá ich zaujíma.
 • Krátko potom, ako sa deti začnú rozprávať, dáte pokyn na rituál nastolenia ticha v triede.
 • Opäť počkajte, kým nastane úplné ticho.
 • Zopakujte tento úkon ešte raz.
 • Môžete aj určiť čas, za ktorý sa musia stíšiť. Zistite si najprv čas, ktorý vaši žiaci potrebovali pri poslednom cvičení tohto rituálu. Časový údaj im ale neprezraďte. Potom vyberte časový úsek, ktorý je o niečo dlhší, aby deti boli hneď na začiatku úspešné. Potom im adresujte čo najpovzbudzujúcejšie slová, napr.: „To bolo veľmi fajn, ale určite to viete lepšie. Som zvedavý/á, či to nabudúce zvládnete za XY sekúnd.“
  Časovač nastavte hneď potom, ako dáte znamenie na stíšenie.

Týmto cvičením dáte žiakom neverbálne najavo, že vám záleží na tom, aby rituál nastolenia ticha v triede naozaj dodržali.

Dôležité rady nájdete v kapitole „Precvičovanie rituálov“.

Možnosti ukončenia práce v skupinkách

Na ukončenie práce v skupinkách môžete využívajte zvukové signály, ako napr.:

 • 3 hlasné zvonenia – ešte 2 minúty
 • 2 hlasné zvonenia – ešte minúta
 • 1 zvonenie – žiaci musia všetko odložiť a, podľa situácie, pripraviť sa na presun do lavíc. No ísť majú až na pokyn učiteľa.

Alternatívnym variantom môže byť, že deti odpočítavajú posledných 10 sekúnd až po nulu. Pri nule všetko odložia a počúvajú učiteľa.

Ďalšou možnosťou sú svetelné signály. Keď so žltým svetlom prejdete po triede, deťom naznačíte, aby mysleli na to, že „už budú pomaličky končiť“. Keď im následne ukážete červené svetlo, žiaci všetko odložia a skupinová práca sa končí.

Záverečná fáza skupinovej práce v kocke

 • ­ Pri práci v skupinkách zohľadnite samoregulačné kompetencie a rozsah pozornosti žiakov.
 • ­ Dĺžku skupinovej práce stanovte podľa skúseností so svojou triedou a nie podľa nejakých vonkajších kritérií.
 • ­ Už od začiatku skupinovej práce sa prechádzajte po triede, tzn. buďte “na každom mieste“ , predovšetkým, aby ste v prípade potreby žiakom ľahšie pomôcť ale aj aby ste si overili, či sa žiaci naozaj venujú zadanej úlohe.
 • ­ Triedu pravidelne sledujte. Nudia sa už niektorí alebo sa nepokojne mrvia na stoličke či dokonca vôbec nepracujú? Považujte to za veľmi dôležitú informáciu. Vďaka nej viete, že deťom dochádza energia a nemôžu už sústredene pracovať.
 • ­ Prácu v skupinkách v tom prípade ukončite. Vezmite prosím do úvahy, že za takýchto okolností sa žiaci ťažko niečo naučia.
 • ­ Potom s nimi prejdite na aktivitu, ktorá ich vzpruží a dodá im energiu. Spravidla to musí byť cvičenie, ktoré zahŕňa dostatok pohybu, napr. pohyb pri hudbe alebo zložitejšie hudbou sprevádzané pohybové či tanečné číslo u starších žiakov.
  Pripravte si dostatočné množstvo podobných aktivít do zásoby.

Ťažšie zvládateľné triedy kladú na učiteľov značné nároky. Ako si s nimi profesionálne a efektívne poradíte, vám prezradíme v nasledujúcej kapitole.

Použitá literatúra

 • Eichhorn, C. (2014): Manažment triedy, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 • Eichhorn, C. (2015): Classroom-Management: Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten. Klett-Cotta. 8. vyd.
 • Eichhorn, C., von Suchodoletz, A., (2014): Die Klassenregeln. Guter Unterricht mit Classroom-Management. Klett-Cotta, Stuttgart
 • Marzano, R., Marzano, J., Pickering, D. (2003): Classroom Management that works.
  Research-based Strategies for every Teacher.Alexandria, USA

www.classroom-management.ch