Presun z kruhu späť na miesto

Už sme uviedli príklady rutín, pomocou ktorých možno v triede nastoliť ticho v statickej situácii – keď žiaci zotrvávajú na svojich miestach. Teraz sa s rovnakým cieľom pozrieme na rôzne situácie, keď sú deti v pohybe.

Ak sa presúvajú z kruhu späť na miesta, môže rýchlo nastať chaos, a tak sa im neraz naskytne príležitosť na vyrušovanie, ktorú s obľubou využívajú.

Na ilustráciu uvedieme príklad zo školských lavíc:

Pán Müller práve piatakom na základnej škole vysvetlil ďalšiu úlohu, ktorú majú vypracovať na mieste. Kým prví žiaci vstávajú, aby sa vrátili do lavíc, jeden žiak sa ešte niečo pýta. Pán Müller mu znovu vysvetlí zadanie úlohy. Niektoré z detí, ktoré sa vracajú na miesta, sa začnú strkať. Jeden chlapec pritom spadne a udrie si hlavu.

Chaos v triede nemusí však vyvolať len presun z kruhu na miesto, ale aj ďalšia dynamická situácia, ako napr. prechod na prácu v skupinkách a rozdávanie materiálov pred začatím skupinovej práce alebo počas nej.

V tejto kapitole sa dozviete, ako v takýchto situáciách predísť vyrušovaniu.

Presun z kruhu späť na miesto

Presun z kruhu na miesta by u žiakov základnej školy a prvákov na strednej mohol pozostávať z nasledujúcich krokov:

 • Deti odchádzajú z kruhu, až keď im dá učiteľ pokyn.
 • Na miesta idú priamou cestou.
 • Okamžite začnú vypracúvať úlohu.

Postup:

 • Skôr než ukončíte prácu v kruhu, uistite sa, či deti zadanie úlohy pochopili. Poproste jedného alebo dvoch žiakov, aby úlohu triede vysvetlili.
 • Až potom im dajte pokyn na návrat do lavíc.
 • Ak je učebňa malá alebo žiakov veľa, rozdeľte ich na skupinky, v ktorých sa budú postupne vracať na miesta.
 • Premiešajte poradie skupín tak, aby deti nemohli predvídať, kedy budú na rade. Poviete napr.: „Skupiny 5 a 1.“ To znamená, že najprv pôjdu skupiny 5 a 1. Po krátkej prestávke zavoláte skupiny 4 a 3 atď.
 • Odchádzajúce deti sledujte z bezprostrednej blízkosti. Vopred sa presuňte k potenciálnemu ohnisku problémov. Majte celú triedu na očiach.
 • Ak zbadáte, že niekto začne vyrušovať, zasiahnite nenápadne a diskrétne, aby si to všimlo čo najmenej žiakov.
 • Predovšetkým na začiatku dávajte pri zavádzaní rituálu niekoľkokrát pozitívnu a konkrétnu spätnú väzbu celej triede, ako aj jednotlivým žiakom, ktorí s týmto postupom majú ťažkosti. Podrobnejšie informácie nájdete v nižšie vymenovanej literatúre.
 • Vopred si pripravte zopár viet k pozitívnej spätnej väzbe, o ktoré sa potom môžete oprieť.
 • Občas začnite nový deň s pozitívnou spätnou väzbou k rituálu ticha v triede, ak sa rituál deň pred tým vydaril, najmä vtedy, ak si vaša trieda na dodržiavanie rituálov nezvykla.
 • Zdržte sa akejkoľvek kritiky. Podrobnejšie informácie nájdete v nižšie vymenovanej literatúre.

Chaotický začiatok vyučovania učiteľovi značne sťažuje situáciu, pretože musí žiakov napomínať ešte predtým, než vôbec začne učiť. Ako docieliť pokojný začiatok vyučovania, sa dozviete v ďalšej kapitole.

Odporúčaná literatúra

 • Eichhorn, C. (2014): Manažment triedy, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 • Eichhorn, C. (2015): Classroom-Management: Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten. Klett-Cotta. 8. Aufl.
 • Eichhorn, C., von Suchodoletz, A., (2014): Die Klassenregeln. Guter Unterricht mit Classroom-Management. Klett-Cotta, Stuttgart.
 • Evertson, C., Weinstein, C. (2006): Handbook of Classroom Management. Research, Practice and Contemporary Issues.

www.classroom-management.ch