Porady triedneho alebo ročníkového tímu

Pani Petersovú tak nahnevala jedna žiačka, že ešte na ceste domov zavolala svojej najlepšej priateľke, aby sa jej zdôverila. Je dobre pozhovárať sa s druhými o ťaživých situáciách. A pri troške šťastia vám niekto dá cenné rady, ktoré vám pomôžu zložité situácie zvládnuť. O tom, aké je to dôležité, svedčí aj medzinárodný výskum na tému„social support“ (sociálna opora). V tejto kapitole vám prezradíme, ako škola vytvára sociálnu oporu a aké je to pre učiteľov prospešné.

Predstavte si, že ste triednym učiteľom obzvlášť náročnej triedy. Práve sa opäť udiala nepríjemná príhoda. Celá trieda videla, ako žiak odmietol splniť váš pokyn. Našťastie má vaša škola veľmi dobrú tradíciu: Všetci kolegovia, ktorí učia v tej istej triede, sa v takýchto prípadoch navzájom podporujú a povzbudzujú. Preto je pre vás ľahké osloviť jednu dobrú kolegyňu a porozprávať sa s ňou. Zároveň dohodnete stretnutie všetkých učiteľov, ktorí majú na starosti tú istú triedu. Keďže si vaša škola vyhradila čas na rozhovory medzi vyučujúcimi, voľný termín nájdete veľmi ľahko a rýchlo. Na takýchto stretnutiach vám kolegovia poskytnú emočnú podporu a budete mať pocit, že je sa o koho oprieť. A keďže na stretnutie príde kolegyňa, ktorá sa vyzná v triednom manažmente, odnesiete si cenné podnety na výučbu.

Na inej škole prežívala istá učiteľka podobnú situáciu úplne inak. Keď sa po podobnej príhode obrátila na kolegu, ktorý tiež učil jej triedu, odpovedal len: „Také problémy nemám.“ Nie je vylúčené, že sa s podobnými ťažkosťami nemusí potýkať, najmä ak sa drží starých postupov a na hodinách je veľmi prísny. Alebo je mimoriadne nadaný pedagóg, ktorý si vie poradiť aj s náročnými triedami.

V triednom manažmente platí, že obzvlášť náročné triedy alebo žiakov s veľmi problematickým správaním nemá na starosti len triedny učiteľ, ale že je užitočné, aby sa všetci, ktorí učia túto triedu alebo žiakov z toho istého ročníka, navzájom o probléme porozprávali a dohodli sa na konzistentnom postupe. Učitelia tak majú uvoľnenejšie vystupovanie a žiaci lepšie spolupracujú.

Úlohou riaditeľa školy je vytvoriť rámcové podmienky nevyhnutné na koordináciu postupu v triednom tíme, ako napr.:

 • pestovať príslušnú kultúru podpory v učiteľskom tíme
 • zaviesť porady triedneho tímu ako pevnú súčasť kultúry kvality.

Z toho je zrejmé, že triedny manažment ďaleko presahuje prostredie triedy a v pravom zmysle slova predstavuje rozvoj školy. Vďaka rozšíreniu pôsobnosti z triedy na celú školu je triedny manažment oveľa účinnejší. (Eichhorn, C., 2015: Classroom-Management als Instrument zur Schulentwicklung [Triedny manažment ako nástroj rozvoja školy] – prvá časť je dostupná na schultverwaltung.de.) A všetkým učiteľom do veľkej miery uľahčuje prácu.

Porady triedneho alebo ročníkového tímu v kocke

 • Čím je trieda náročnejšia, tým sú porady triedneho tímu dôležitejšie.
 • Vyhnite sa diskusiám o pedagogických zásadách, pretože tie rýchlo vedú k nezhodám medzi vyučujúcimi. Tým by sa všetci iba zbytočne vyčerpali. Pritom nie sú vôbec potrebné, ak ide napr. o zavedenie spoločného rituálu.
 • Namiesto toho sa sústreďte na podobu a zavedenie rituálu a predovšetkým na to, aby ho žiaci dlhodobo dodržiavali. Pritom zohľadnite nasledujúce rady:
 • Podoba rituálu nie je až taká dôležitá. Skôr záleží na tom, ako deti vo všetkých ohľadoch rituálu komunikujú a ako dôsledne dbajú na jeho dodržiavanie.
 • Nie je reálne vyžadovať, aby všetci učitelia pri rituáloch postupovali rovnako. Ale veľmi pomôže, ak budú postupovať podobne.
 • V príspevkoch kolegov skúste nájsť tie aspekty, vďaka ktorým sa spoločná diskusia pohne vpred. Nezameriavajte sa na tie stránky ich výpovedí, ktoré nie sú veľmi prínosné. Pritom vezmite do úvahy, že na utváranie názorov veľmi často výrazne vplývajú práve tie príspevky, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť nie veľmi podnetné.
 • Na porade nešetrite komplimentmi alebo prejavmi uznania.
 • Ak sa triedny tím dohodne aspoň na spoločnom zavedení jedného alebo dvoch rituálov, akými sú napr. nastolenie ticha, presun z kruhu späť na miesta alebo vstup do triedy, to už je sám o sebe veľký pokrok.
 • Rovnako pomôže, ak všetci, ktorí učia v tej istej triede, kladú na žiakov podobné nároky, napr. ak vyžadujú, aby deti presne dodržali konkrétny rituál.
 • Ak počas týchto rozhovorov možno očakávať spory medzi vyučujúcimi, môže byť užitočné včas prizvať niekoho nestranného, ktorý prevezme úlohu moderátora.

Ak učiteľ vopred vie, ako zareagovať na náročné situácie v triede, oveľa lepšie ich zvládne. Ako tento dôležitý nástroj využívať, sa dozviete v ďalšej kapitole.

Odporúčaná literatúra

www.classroom-management.ch