Filmovanie rituálov

U mladých ľudí sa veľkej obľube tešia videá. Túto ich vášeň môžete využiť na hodine: Pracujte s médiami, ktoré sú u žiakov „in“. Budú tak oveľa lepšie spolupracovať. A práve využitiu videí sa venujeme v tejto kapitole.

Ako na to

Pani Grafová vraví: „Už sme si párkrát skúsili nový rituál. Dnes budeme robiť niečo vzrušujúce – o chvíľu vám niečo k tomu poviem. Dnes môžete nakrútiť video, na ktorom ukážete, ako dobre ovládate náš rituál.“ Vylosuje dvoch žiakov, ktorí smú nakrúcať. Potom povie: „A potom si video pozrieme spoločne.“

Je ale dôležité, aby ste si vopred prešli detaily so žiakmi, ktorí budú video natáčať. Premyslite si, či do toho zapojíte žiaka s obzvlášť problémovým správaním a tým prehĺbite vzťah k nemu. Porozprávajte sa s ním o tom, aké je dôležité, aby sa pridal a využil pritom svoje zručnosti. Nakoniec sa mu poďakujte. V nasledujúcich dňoch sa ešte k tomu pozitívnemu výsledku vráťte, a to napríklad tak, že poviete: „Pamätáš sa, Cengiz, ako dobre si to video natočil?“

Vyhodnotenie videí

Možno by ste chceli na hodinách častejšie pracovať s videami a k tomu vás chceme aj povzbudiť. Pritom však musíte mať na zreteli jednu vec: Týmito videami nechcete žiakom ukázať, čo všetko robia zle, aj keď by sa toho dalo ukázať dosť. Skôr je podstatné, aby ste urobili opak – videami poukázali na to, čo všetko doteraz úspešne zvládli. Niečo podobné povie svojim žiakom aj pani Grafová: „Teraz si, prosím, všetci pozrite, čo všetko sa vám už podarilo dobre zvládnuť.“ Najprv môže každý žiak sledovať samého seba. Dôležitým variantom sú pozorovacie úlohy, pri ktorých žiak pozoruje spolužiaka a nakoniec povie, čo sa jeho spolužiakovi podarilo dobre zvládnuť. Takto učiteľka upriami pozornosť detí na pozitívne aspekty a podporí dobrú náladu a dobré vzťahy v triede.

Pri vyhodnocovaní videí buďte štedrí a nehľaďte na drobné nedostatky. Možno z toho vzídu aj nejaké komické situácie. Aj vy podporte dobrú náladu, ktorú také situácie v triede vyvolajú: Zasmejte sa s deťmi. Nebráňte sa účinkovaniu vo videu.

Prehliadka videí na rodičovskom združení

Veľmi hodnotným zdrojom informácií je púšťanie videí o úspechoch z vyučovania na rodičovskom združení. Najprv sa samozrejme o tom poraďte s deťmi. Rodičom ukážete, čo sa ich deti naučili a čo im už ide. Ak budú rodičia vašich žiakov hrdí na svoje deti, potom ste dosiahli najdôležitejší cieľ rodičovských združení. A všetci rodičia chcú byť na svoje deti hrdí. Zároveň vďaka tomu na rodičovskom združení zavládne pozitívna nálada a oveľa ľahšie si získate podporu rodičov.

Videová analýza – vlastnosť kvality dobrých škôl

Pred vyše desiatimi rokmi navrhla nemecká konferencia ministrov kultúry používať videá na zlepšenie kvality vyučovania. V Thajsku sú tieto videá súčasťou každodennej praxe. Aj v nemecky hovoriacich krajinách si čoraz viac učiteľov uvedomuje zmysel tejto významnej metódy. Na jej uplatnenie je však potrebný súhlas rodičov. Na získanie súhlasu upovedomia mnohé školy rodičov napríklad takto: „Na našej škole by sme chceli zlepšiť kvalitu vyučovania. Pravdepodobne najlepšou metódou na to sú videosekvencie z vyučovania. Vďaka nim môžu naši učitelia vyučovanie dôkladne sledovať a postupne vylepšovať. Samozrejme zachováme dôvernosť týchto videí a využijeme ich len na ďalšie vzdelávanie v rámci školy. Každé video vymažeme hneď po tom, ako ho prediskutujeme. Veľmi by sme sa potešili, ak naše úsilie podporíte a dáte nám svoj súhlas.“

Keďže sa zákonné rámcové podmienky medzi krajinami líšia, mala by sa vaša škola pred prácou s videami oboznámiť s konkrétnou právnou situáciou.

„Filmovanie rituálov“ v kocke

  • Videá sú jedným z najdôležitejších médií na vyučovaní, ktoré sa u detí stretávajú s dobrým ohlasom.
  • Zvážte, či do filmovania zapojiť žiakov s problematickým správaním, a tak posilniť vzťah k nim.
  • Pri vyhodnocovaní videí by sa mal v zásade klásť dôraz na to, čo sa žiakom podarilo zvládnuť.
  • Ak v rámci vyhodnocovania videí dáte deťom úlohu všímať si, ako si počínajú ich spolužiaci, prispievate tým k dobrej nálade v triede a k rozvíjaniu kultúry podpory medzi žiakmi.
  • Využite pozitívne videá z vyučovania na rodičovských združeniach. Ak budú rodičia žiakov hrdí na svoje deti, dosiahli ste veľa a získali si väčší rešpekt u žiakov.

Zavádzanie rituálov je nesmierne dôležité. Ale učiteľ sa musí postarať aj o to, aby jeho žiaci dlhodobo udržiavali rituály. Ako to dosiahnuť, sa dozviete v ďalšej kapitole.

Odporúčaná literatúra

  • Eichhorn, C. (2014): Manažment triedy, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
  • Eichhorn, C. (2015): Classroom-Management: Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten. Klett-Cotta. 8. vyd.
  • Eichhorn, C., von Suchodoletz, A., (2014): Die Klassenregeln. Guter Unterricht mit Classroom-Management. Klett-Cotta, Stuttgart.
  • Lopez. S., Pedrotti, T., Snyder, C., R. (2014): Positive Psychology: The Scientific and Practical Explorations of Human Strengths. Sage Publications.

www.classroom-management.ch