Ďalšie prípady hodné osobitného zreteľa pri zriaďovaní základných škôl a stredných škôl

Zriaďovateľ základnej školy a strednej školy má podľa zákona možnosť v osobitnom prípade určiť nižší počet žiakov v triede základnej školy (strednej školy), ako je základný počet žiakov v triede základnej školy (strednej školy).

Za osobitný prípad zriaďovania základných škôl a stredných škôl považuje právno-normatívna platforma regionálneho školstva aj tzv. „ďalšie prípady hodné osobitného zreteľa“.

Napriek skutočnosti, že táto právna úprava je v účinnosti už štvrtý rok, zo strany zriaďovateľov základných škôl a stredných škôl, najmä obcí, stále existuje pomerne intenzívny dopyt po poskytnutí kvalifikovanej interpretácie právne neurčitého pojmu „ďalšie prípady hodné osobitného zreteľa“.

 


 

Čo teda treba rozumieť pod týmto pojmom?

Čo nemožno podradiť pod ďalšie prípady hodné osobitného zreteľa?

Kedy je na mieste zriadenie školy z „ďalších prípadov hodných osobitného zreteľa“?

Čo možno podradiť pod ďalšie prípady hodné osobitného zreteľa?

Môže si zriaďovateľ vymedziť tento pojem vo svojej normotvorbe, napríklad vo VZN?

 

Odpovede na všetky otázky spolu s podrobným rozborom niektorých z ďalších prípadov osobitného zreteľa nájdete v najnovšom vydaní časopisu Zriaďovateľ.