Tajomné vrecúško

Tajomné vrecúško

Cieľ aktivity:
Hmatom rozlíšiť geometrický útvar (guľa, kocka, valec), pomenovať daný útvar, jednoducho opísať tvar predmetu na základe zistených vlastnosti, vymodelovať daný geometrický útvar. Postaviť stavbu z telies.

Výkonový štandard:
Zistí (aj len hmatom), pomenuje a približne vymodeluje guľu, kocku valec. Ukáže steny kocky. Postaví stavbu z primeraného množstva stavebnicových dielcov podľa predlohy, podľa pokynov, na danú tému.

Pomôcky:

 • väčšie nepriehľadné vrecúško,
 • drevené alebo plastové priestorové geometrické útvary – gule, kocky, valce rôznej veľkosti a farby (štyri farby), iné diely zo stavebnice,
 • plastelína, resp. iná vhodná modelovacia hmota.

Opis aktivity:

 1. Deti sedia v kruhu, učiteľka je v strede a má „tajomné vrecúško“.
 2. Motivácia detí k práci s vrecúškom (chceme odhaliť jeho obsah, ale môžeme to urobiť iba tak, že sa nebudeme do vrecúška pozerať).
 3. Jedno dieťa pristúpi k učiteľke, vloží ruku do vrecúška, hmatom si vyberie jeden predmet a keď zistí, čo drží v ruke, pomenuje geometrický útvar.
 4. Predmet ukáže ostatným a tí rozhodnú, či určilo geometrický útvar správne.
 5. Správne určený útvar sa nevráti späť do vrecúška, nesprávne pomenovaný útvar sa musí vložiť do vrecúška naspať.
 6. Druhé dieťa zdôvodní správnosť pomenovania, opíše ako daný útvar vyzerá, napríklad kocka má steny, má šesť stien, každá stena vyzerá ako štvorec, má ostré časti — hrany, vrcholy a pod.
 7. Tretie dieťa môže povedať, čo okolo nás má taký tvar ako vybraný predmet (škatuľa, taburetka, obal na kvetináč).
 8. Učiteľka pristúpi k viacerým deťom a povie, aby si vybrali z vrecúška konkrétny geometrický útvar – valec, kocku, guľu. Dieťa na základe rozlíšenia hmatom vyberá predmet. Ostatní vždy kontrolujú správnosť výberu. Môžu určiť aj farbu telesa.
 9. Práca v skupinách pri stoloch. Každá skupina vymodeluje všetky tri telesa v dvoch rôznych veľkostiach.
 10. Na záver postavia stavbu z vymodelovaných telies podľa vlastnej fantázie, ale môžu ju doplniť aj telesami z vrecúška. Skupina pomenuje svoju stavbu.
 11. Súčasťou aktivity môže byť aj pracovný list, ktorým podporíte rozlišovanie geometrických útvarov u detí.

Stiahnite si dokument

Odporúčame: SVET ŠKÔLKARA

Svet škôlkaraUž viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového ŠVP? Práve pre vás je tu náš sprievodca, ktorý ponúka riaditeľom a pedagógom v materskej škole aktivity pre všetky vzdelávacie oblasti - a to v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy. Viac informácií.