Stratený sneh

Januárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Matematika a práca s informáciami

Stratený sneh

Vzdelávacia oblasť

Matematika a práca s informáciami

Podoblasť

Geometria a meranie 

Výkonové štandardy:

  • V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
  • Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
  • Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému.

Úlohy:

  1. Na základe riekanky uhádnite, čo sa skrýva v obrázku.
  2. Vyfarbite všetky trojuholníky modrou farbičkou, aby sa vám ukázal obrázok – odpoveď na detskú hádanku.
  3. Kreslite snehové vločky podľa vlastnej fantázie.

Stiahnite si dokument