13 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
igor 111
Správne zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, veľmi by som Vás chcela poprosiť o radu, ako správne zaradiť pedagogického zamestnanca do platovej triedy. Jedná sa o učiteľku biológie a náboženstva. Nastúpila do školy 01.09.2000. Štúdium má ukončené MUDr. všeobecné lekárstvo v roku 1997 a Mgr. náboženstvo-etická výchova v roku 1999. Postupne bola zaradená do 9. ako začínajúci, do 10. a 01.09.2003 bola zaradená do 11. PT ( uznaná Medicína ako druhá VŠ náhrada 1. kvalifikačnej skúšky). Následne čerpala 2 roky neplatené voľno - štúdium v Ríme a po návrate 07.07.2010 bola preradená späť do 10.PT na základe zmeny - nariadenie vlády 423/2009. Teraz ukončila v Ríme licenciát z teológie - ThLic( čo je 3. stupeň VŠ)a dala žiadosť o zmenu zaradenia do príslušnej platovej triedy. Prosím nevedeli by ste mi pomôcť, aby sme ju správne zaradili do PT.Vopred ďakujem za vašu odpoveď

Maria Pavlikova
Správne zaradenie do platovej triedy

Pre správne zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedy okrem kvalifikačných predpokladov vzdelania musíme skúmať, či učí predmety svojej aprobácie v rozsahu jednej polovice základného úväzku zníženého o jednu hodinu. Na základnej škole je to 11 hodín. Na vyučovanie predmetu náboženstvo je kvalifikovaná, ale na vyučovanie biológie nespĺňa kvalifikačné ptedpoklady. Je dôležité koľko hodín vyučovala náboženstvo, samozrejme za predpokladu, že mala od príslušnej cirkvi poverenie. V 11. platovej triede nemala byť zaradená, pretože štúdium medicíny jej nebolo možné uznať ako náhradu prvej kvalifikačnej skúšky, a to ani podľa zrušenej vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. Náhrada sa uznávala po piatich rokoch pedagogickej činnosti, nie po troch a uznávala sa za presne uvedené štúdia v § 9 ods. 1 citovanej vyhlášky. Od 7. 7. 2010 ste ju zaradili podľa počtu hodín,ktoré učí kvalifikovane do 9. alebo 10. platovej triedy. Na základe ukončeného vysokoškolksého vzdelania III. stupňa by ste ju mohli zaradiť do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou, ak má viac ako tri roky pedagogoickej praxe, prípadne ako učiteľ s druhou atestáciou, ak má 6 rokov pedagogickej praxe a absolvované štúdium bolo podľa § 27 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. vykonané v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti. Dôležité je koľko hodín náboženstva učí týždenne a či ThLic. získala ako učiteľ.

ThLic. Dominika...
ThLic.

Pani Mária Pavlíková,
tiež potrebujem od vás radu. Mám ukončené Mgr. (2000-2005;učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - náboženská a etická výchova), následne som pokračovala v dennom štúdiu III. vysokoškolského stupňa , ukončeného dizertačnou skúškou a obhajobou práce, čím som získala akademický titul ThLic. (r.2008). Týmto sa moje štúdium ukončilo. Teraz už 5 rok učím na ZŠ svoju aprobáciu a katolícke náboženstvo v rozsahu 11 hodín. Pedagogickú prax mám 8 rokov (5 ZŠ a 3 VŠ). Je možné môj titul uznať ako 1.atestáciu? Byť zaradený do 11. platovej triedy (teraz 8pt)? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
ThLic.

Pri Vašom zaradení do platovej triedy, zamestnávateľ v súlade s § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 317/2009 Z,. z. za podmienky trojročnej pedagogickej praxe a vyučovania predmetov svojej aprobácie v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Vás zaradí do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou a zaradí Vás do 8. platovej triedy.

igor 111
Správne zaradenie do platovej triedy

Pani Pavlíková chcela by som Vám pekne poďakovať za Vašu rýchlu odpoveď na moju otázku. Nakoľko som asi nedala všetky potrebné informácie, chcela by som sa ešte opýtať : Teraz je pani učiteľka zaradená ako samostatný učiteľ v 10.PT. Jej úväzok náboženstva je väčší ako 2/3(s povolením Cirkvi)a teraz získala III.stupeň VŠ vzdelania - titul ThLic. v Ríme. Má viac ako 6 rokov pedagogickej praxe, nemá 1. atestáciu ani jej náhradu, preto sa chcem opýtať, či ju máme zaradiť do 11 PT, alebo 12 PT ? Za Vašu odpoveď ďakujem. Iveta Konrádová

Maria Pavlikova
Správne zaradenie do platovej triedy

Odpoveďou na Vašu otázku bola posledná veta v predchádzajúcej odpovedi. Ak učí náboženstvo v rozsahu 2/3 a má poverenie cirkví, je správne zaradená v 10. platovej triede, Do 11. alebo 12. platovej triedy ju zaradíte jedine vtedy, ak tretí stupeň vysokoškolského vzdelania má v odbore súvisiacom s jej terajšou činnosťou, t. j. pedagogickou činnosťou a na to ste mi neodpovedali. Nie za každé vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa možno priznať vyššiu platovú triedu. Bez toho, aby som videla vysvedčenie, alebo aby ste ho presne opísali, nemôžem si domyslieť, že tretí stupeň vysokoškolského vzdelania získala v pedagogickej oblasti. Skôr si myslím, že nesúvisí s pedagogickou činnosťou. Stredisko na uznávanie dokladov zo zahraničia vo svojom rozhodnutí napíše presne akému vzdelaniu zodpovedá podľa našich predpisov.

Iveta Konrádová
Správne zaradenie do platovej triedy

Pani Pavlíková, chcela by som Vás poprosiť, aby sme naozaj správne uzavreli zaradenie zamestnankyne - o pomoc. Dostali sme vyjadrenie k získanému vysokoškolskému vzdelaniu, ktoré znie:
Potvrdzujeme, že vysokoškolské štúdium MŠ, ktoré absolvovala na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II pre štúdium manželstva a rodiny na Pápežskej lateránskej univerzite a získala certifikát, ktorým dosiahla Licenciát posvätnej teológie manželstva a rodiny. Je ekvivalentné prvej ucelenej časti vysokoškolského doktorandského štúdia študijného programu: Katolícka teológia v študijnom odbore: Katolícka teológia na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, po ktorého absolvovaní sa získava titul (Licenciát teológie) Zároveň potvrdzujeme, že získané vzdelanie nadväzuje na absolvované vysokoškolské magisterské štúdium v študijnom odbore: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia: Náboženská výchova a Etická výchova na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, ktoré absolvovala v roku 1999 a priamo súvisí s jej doterajšou pedagogickou činnosťou - učiteľa náboženskej výchovy na základných a stredných školách. Odporúčame menovanej uznať dosiahnuté vzdelanie ako ekvivalentné vysokoškolské vzdelanie prvej ucelenej časti vysokoškolského doktorandského štúdia študijneho programu katolícka teológia v študijnom odbore: Katolícka teológia v Slovenskej republike ("Licenciát teológie").Má byť zaradená do 11. alebo až 12 PT?

Lenka2006
Správne zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
Pani Mária Pavlíková chcem si overiť zaradenie platovej triedy. V súčastnosti pracujem na pozícií vychovávateľky na školskom internáte, na Spojenej škole internátnej. Mám ukončené Mgr. v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (1.stupeň) a doplnila som si špeciálnu pedagogiku, ktorú mam tiež ukončenú. Taktiež som absolvovala adaptačné vzdelávanie a som vedená ako samostatný pedagogický zamestnanec. Na pozícií vychovávateľky pôsobím od školského roku 2014/2015 čo je tento rok už 4. v poradí a rok predtým som bola asistentkou učiteľa ( spolu 5 rokov v školstve). Zaradená som podľa nového v platovej triede 6. a podľa starého v triede 9. Chcem len vedieť či som bola zaradená správne podľa starých platových tried a teda aj po zmene teraz.

Maria Pavlikova
Správne zaradenie do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v časti XIII. a pre vychovávateľov v špeciálnom školstve v časti XIV. V časti XIV. pod písm. A bod 1. je odkaz na časť XIII. a tam zasa v bode 4 na časť III., V. VII. a VIII. Myslím, že by ste mali byť zaradená v 7. platovej triede. Uvádzate, že ste samostatný pedagogický zamestnanec a tomu prislúcha pri vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa 7. platová trieda.

Mária Marmanová
Započítanie praxe počas štúdia

Dobrý deň, pani Pavlíková, prosím Vás o radu. Učiteľka, ktorá počas diaľkového štúdia PF v Nitre, pracovala ako účtovníčka. Toto obdobie štúdia sa jej zaráta do započítanej praxe na účely odmeňovania? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Započítanie praxe počas štúdia

Ak učiteľka počas diaľkového štúdia pracovala ako účtovníčka, tak nie obdobie štúdia sa jej započíta do praxe, ale obdobie činnosti účtovníčky. Započítate jej to podľa miery využitia pre pedagogickú činnosť.

Kutka
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň.
Prosím o Vašu radu. Pracujem ako vychovávateľka v ŠKD 30 rokov.
Mám ukončené
- DPŠ Vychovávateľstvo
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa odbor vychovávateľstvo
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbor sociálna pedagogika
- rigoróznu skúšku, odbor Pedagogika
- I. atestačnú skúšku ako vychovávateľka

Do ktorej platovej triedy a pracovnej triedy mám byť zaradená podľa nových tabuliek?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na základe Vami uvedeného vzdelania ste kvalifikovaná vychovávateľka v školskom klube detí na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, na ktoré nadväzuje vykonaná atestácia. Máte byť zaradená do 7. platovej triedy.